Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πρόκειται να λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη”, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει όλους εκείνους τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του χειρουργικού ασθενή, προκειμένου να αντιμετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την πορεία της υγείας του. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προτεινόμενου ΠΜΣ θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

   • Διάγνωση των Χειρουργικών Λοιμώξεων
   • Εκπαίδευση στη Παθοφυσιολογία των Χειρουργικών Λοιμώξεων
   • Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουργικών λοιμώξεων
   • Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών σύμφωνα με τους κανόνες που τηρούνται παγκοσμίως και κυρίως για την περιεγχειρητική χρήση αυτών
   • Μελέτης της μικροβιακής αντοχής και τρόποι αποφυγής της
   • Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και τεχνικές τοπικής χορήγησης
   • Ορθολογιστική χρήση των ξένων σωμάτων προς αποφυγή λοιμώξεων και αντιμετώπιση αυτών
   • Συσχέτιση μικροβιώματος με τη λοίμωξη του χειρουργικού πεδίου
   • Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις

   Στο υπό ίδρυση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα γίνουν δεκτοί σαράντα (40) πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψηφιότητα για το ΠΜΣ μπορούν να θέσουν και τελοιόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα εισακτέων οι οποίοι θα γίνουν αποδεκτοί στο ΠΣΜ.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα  στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και 8 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση κλινικής εργαστηριακής έρευνας γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ηλεκτρονικά την πρόθεση συμμετοχής τους έως 15/09/2020 9/10/2020 στέλνοντας μήνυμα στο e-mail:[email protected] με θέμα “Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο ΠΜΣ “Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη” και αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Στους υποψήφιους θα αποστέλλεται μήνυμα στο e-mail που θα δηλώσουν, για την υποβολή της τελικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών υποψηφιότητας. Η επιλογή των εισακτέων προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως και αρχές Οκτωβρίου και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Οκτωβρίου 2020.

   Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους 3.000 ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που θα οριστούν στην αρχή του Α΄εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείτει οριστική μετά την καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

   Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:
   τηλ. 6944697077 και ώρες 10-12 π.μ.
   e-mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ θα περιλαμβάνει 6 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και 8 υποχρεωτικά μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των διδασκόμενων μαθημάτων, β) παρουσία σε εξωτερικά Ιατρεία και παρακολούθηση κλινικής εργαστηριακής έρευνας γ) εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική, σε ειδικές τεκμηριωμένες περιπτώσεις μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών περιγράφεται παρακάτω:

   Α’ Εξάμηνο 

   •  Διάγνωση και Παθογένεια των Χειρουργικών Λοιμώξεων
   • Λοίμωξη χειρουργικού πεδίου
   • Ενδοκοιλιακές και Μετεγχειρητικές Λοιμώξεις
   • Σηπτικό Σύνδρομο
   • Περιτονίτιδα
   • Ορθή χρήση αντιβιοτικών

   Β’ Εξάμηνο 

   • Λοιμώξεις μαλακών μορίων
   • Νεκρωτικές Λοιμώξεις
   • Περιεγχειρητική Χημειοπροφύλαξη
   • Λοιμώξεις ξένων σωμάτων
   • Συστηματικές Χειρουργικές Λοιμώξεις
   • Λοιμώξεις Ουροποιητικού
   • Λοιμώξεις Αναπνευστικού
   • Πρόληψη Λοιμώξεων

   Γ’ Εξάμηνο 

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

   Σύνολο ECTS 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email