Loading...

Bιοϊατρική Mηχανική-Biomedical Engineering

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο μελέτης την κατανόηση των βασικών επιστημονικών αρχών που διέπουν την εν λόγω περιοχή, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία διαφόρων επιστημών απ’ όλες τις εμπλεκόμενες περιοχές με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τη βελτίωση της υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προέρχονται από επιστήμες Μηχανικού θα εξοικειωθούν με αρχές και προβλήματα της Ιατρικής και της Βιολογίας, και με ιδιαιτερότητες που διέπουν βιολογικά υλικά και τις αλληλεπιδράσεις τους με μετα-υλικά. Αντίστοιχα, οι φοιτητές και φοιτήτριες ιατρικού υπόβαθρου θα γνωρίσουν εργαλεία που διέπουν τη σύγχρονη μηχανική (π.χ. εξελιγμένες προσεγγίσεις για τη μέτρηση, την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων), αλλά και την αξία της μοντελοποίησης ζωντανών συστημάτων.

   Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ των επιστημών του Μηχανικού (τεχνολογία υλικών, βιοχημεία, πεπερασμένα στοιχεία κ.ά.), της Ιατρικής (κινησιολογία, ανατομία, φυσιολογία κ.λπ.), των επιστημών ζωής (π.χ. βιοτεχνολογία) αλλά και άλλων επιστημών υψηλής εξειδίκευσης.

   Επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν σημαντική τη Βιοϊατρική Μηχανική Η άνοδος του μέσου προσδοκώμενου της διάρκειας ζωής που παρατηρείται σε προηγμένες κοινωνίες οδηγεί σε νέες απαιτήσεις υγειονομικής περίθαλψης ενός συνεχώς αυξανόμενου γηραιού πληθυσμού. Η Βιοϊατρική Μηχανική αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αυτής ακριβώς της ανάγκης, μέσω της μεταφοράς αρχών της Μηχανικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση διαγνωστικών/θεραπευτικών μεθόδων και την
   εξέλιξη καινοτόμων ιατρικών συσκευών και διαδικασιών.

   Σύμφωνα με την Αμερικανική Στατιστική Υπηρεσία, η Βιοϊατρική Μηχανική αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη επαγγελματική εξειδίκευση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης που εκτιμώνται στο 62% (έναντι όλων των υπολοίπων που κυμαίνονται στο 14%). Αν και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί ο κλάδος σε αριθμούς, υπολογίζεται πως η αγορά ιατρικών συσκευών (εμφυτευμάτων κ.λπ.) ξεπερνά τα 310 δισ. ευρώ ετησίως. Το 45% της παγκόσμιας αγοράς διατηρούν οι ΗΠΑ και ακολουθούν Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία. Στον αντίποδα, η Ασία ηγείται της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης, που εκτιμάται σε 150 δισ. Ευρώ τον χρόνο. Η Βιοϊατρική Μηχανική τοποθετείται διεπιστημονικά μεταξύ πάνω από 9 επιστημών, με τις ειδικότητες των Μηχανικών να κατέχουν επιτελικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο, ενώ οι διδάσκοντες (μόνιμοι και επισκέπτες καθηγητές) προέρχονται από περισσότερες από 6 εμπλεκόμενες επιστημονικές περιοχές.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

   Βιοϊατρική ΜηχανικήMaster of Science (MSc) in Biomedica Engineering

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα:

   • Διπλωματούχοι Μηχανικοί,
   • Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
   • Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού,
   • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών
   • Πτυχιούχοι Ιατρικών σχολών
   • Πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές
   • Πτυχιούχοι Νοσηλευτές
   • Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και
   • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

   Ο τίτλος Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στην «Βιοϊατρική Μηχανική»

   Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας με ομαδοποίηση των ωρών διδασκαλίας κατά Παρασκευή ή/και Σάββατο ή/και Κυριακή (εκτός ωρών εργασίας προς διευκόλυνση της συμμετοχής εργαζόμενων) και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του εν λόγω μεταπτυχιακού είναι η αγγλική, παρέχοντας (ανά περίπτωση) αναγνώριση γλωσσομάθειας για μετέπειτα εξειδίκευση ή εργασία στο εξωτερικό.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ – ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως σαράντα (40) φοιτητές.

   Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.500€  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 800€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. Θα παρέχεται κατάλληλος αριθμός υποτροφιών (που θα καλύπτει όλα τα έξοδα φοίτησης), ενώ επιδιώκεται η χρηματοδότηση διεξαγωγής επιλεγμένων διπλωματικών εργασιών σε συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού (μέσω χορηγιών).

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

   http://biomed.teiwm.gr/

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

   • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
   • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
   • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
   • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
   • Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

   Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 21-01-2019 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

   Ταχυδρομική Διεύθυνση

   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

   ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»

   Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ

   Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

   Πληροφορίες:

   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος:

   Γραμματεία ΠΜΣ

   Διοικητήριο – Γραμματεία ΠΜΣ

   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

   Τηλ: 2461 0 68239

   e-mail: [email protected]

   Διευθυντής ΜΠΣ

   Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας

   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

   Τηλ: 6944 830603

   e-mail: [email protected]

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

   Αλέξανδρος Τσουκνίδας

   Επίκουρος Καθηγητής

  • Students will engage a number of compulsory and elective curses during the first two semesters, summing uo to a total of 8 biomedical engineering subject. These provide sound preparation for the final project of the MSc, which may be carried out, either on campus or at a collaborating/affiliated institute.
   Semester I
   • Medical imaging & Modeling (Compulsory – 8 ECTS)
   • Experimental Biomechanics (Compulsory – 8 ECTS)
   • Pharmaceutical (Nano-) technology & cosmetology (Compulsory – 8 ECTS)
   • Tissue Biomechanics (Elective – 6 ECTS)
   • Biomaterials (Elective – 6 ECTS)
   Semester II
   • Implant design and optimization (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-printing (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-Statistics/Big data analysis (Compulsory – 8 ECTS)
   • Bio-Sensors (Elective – 6 ECTS)
   • Grant Writing & Project Management (Elective – 6 ECTS)
   Semester III
   This semester is dedicated to a project, supervised by an MSc staff member (permanent or visiting/invited). The project is an independent study undertaken by the student and results in a Master thesis (30 ECTS), capable of demonstrating the student’s ability to conduct research on a specific topic in biomedical engineering.
   Towards this end, the student is expected to:
   • Apply theoretical knowledge acquired throughout the first two semesters
   • Further advance their knowledge through original research & develop additional analytical and practical skills
   • Document their work in a scientifically sound manner
   • Defend their findings through an oral presentation
   The successful completion of the thesis requires an oral defense, which is
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ