Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας καθώς και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, στο επιστημονικό αντικείμενο του Αυτοματισμού.

   Κύριο Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

   Ο κύκλος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, ο οποίος εικονίζεται στο σχήμα, με την πάροδο των ετών εμπλουτίζεται, ώστε να εμπεριέχει νέες τεχνολογίες, οι οποίες αφενός βελτιώνουν την απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και αφετέρου κάνουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων που προηγούμενα ήταν αδύνατη.

   Οι μετα – λειτουργίες του συστήματος (Πληροφορική, Επικοινωνίες και Αυτοματισμός) εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες του κύκλου παραγωγής και δίνουν νέα διάσταση στο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό αναδύονται νέα τεχνολογικά αντικείμενα, όπως απεικονίζεται στο σχήμα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν σε ένα συμβατικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

   Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών», παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής αυτοματισμού  στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

   Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» στοχεύει στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainability), της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.

   Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι:

   • Η περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.
   • Η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών σχολών της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην ανάπτυξη συγχρόνων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, στις μεθόδους και την πρακτική των τεχνολογιών προτυποποίησης και ανάλυσης συστημάτων, της σχεδίασης του προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, της διοίκησης ολικής ποιότητας, των μετρήσεων, της διανομής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοηθικής.
   • Η εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας.

   Το Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» λειτουργεί με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στις ανθρωπιστικές αξίες. Η λειτουργία του και οι εν γένει δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. ασκούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνονται απόλυτα σεβαστά τα ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη καθιστώντας μη αποδεκτή οποιαδήποτε διάκριση, όπως αυτές ενδεικτικά σχετίζονται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές του προσωπικού βίου, τις σωματικές δυνατότητες ή τη θρησκεία, προωθώντας την υγιή σχέση μεταξύ των μελών της κοινότητας του.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλεί υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του 7ου Κύκλου (Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

   [ Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2020 ]

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» οργανώνεται και λειτουργεί αυτοδύναμα από το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγκριση του ΥΠΠΕΘ, την υπ’ αριθμ. 6820/06.07.2018 (Β΄/3214) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΑ.Δ.Α. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄/114).

   Γνωστικό Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών του Αυτοματισμού, της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην παραγωγική διαδικασία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε νέες τεχνολογίες αυτοματισμού που αφορούν στα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού καθώς και στις βιομηχανικές εφαρμογές τους.

   Τίτλος: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στον «Αυτοματισμό Παραγωγής και Υπηρεσιών». Ο μεταπτυχιακός τίτλος στην αγγλική γλώσσα ορίζεται ως «Master’s Degree in Industrial Automation».

   Φοίτηση: Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Ως γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων καθώς και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

   ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

   Τέλη Φοίτησης: Για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) για το σύνολο παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθώς και χορήγηση ολικής ή μερικής υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων παρέχεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 35 του ν.4485/2017 (Α΄/ 114) όπως ισχύει.

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου ν.4485/2017 (Α’/114) όπως ισχύει.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων τεχνολογικής, θετικής και οικονομικής κατεύθυνσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 3883/2010 (Α΄167) καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4249/2014 (Α΄73).
   (Αποδεδειγμένα με σχετική βεβαίωση επί πτυχίω φοιτητές προπτυχιακών τμημάτων Ανώτατων Ιδρυμάτων της ημεδαπής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.).

   Η επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Η Επιτροπή αφού προβεί σε αξιολόγηση όλων των αιτήσεων εισαγωγής και των αντίστοιχων φάκελων δικαιολογητικών εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία καθώς και τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται ακολούθως, καταρτίζει σχετικό Αξιολογικό Πίνακα και συντάσσει Εισηγητική Έκθεση Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η Εισηγητική Έκθεση υποβάλλεται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος και στη συνέχεια αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.

   Η εγγραφή των επιλεγέντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στη σχετική Επιστολής Πρόσκλησης Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, καλούνται για συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. οι αντίστοιχοι επιλαχόντες, αν υπάρχουν, με βάση τη σειρά κατάταξης τους στον επικυρωμένο Αξιολογικό Πίνακα.

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   i. Βαθμός πτυχίου και συνάφεια του με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (Όπως πιστοποιούνται από τον τίτλο του πρώτου κύκλου σπουδών) 25%
   ii. Βαθμολογία στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (Όπως πιστοποιείται από τη σχετική Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας ή το Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών) 15%
   iii. Επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (Όπως πιστοποιείται από τη σχετική Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας ή το Παράρτημα Διπλώματος Σπουδών) 10%
   iv. Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας ή/και δεύτερης ξένης γλώσσας (Όπως αποδεικνύεται από α: πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από την Ε.Ε. β: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή/και γ: σχετική εξέταση) 10%
   v. Σχετική επαγγελματική δραστηριότητα (Όπως πιστοποιείται από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και βεβαιώσεις του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα) 15%
   vi. Σχετική ερευνητική δραστηριότητα (Όπως πιστοποιείται από συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις ή/και σχετικές βεβαιώσεις) 15%
   vii. Συστατικές Επιστολές 10%

   Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας

   Οι αιτήσεις εισαγωγής των υποψηφίων υποβάλλονται προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» συνοδευόμενοι από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

   • Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής
    * το έντυπο της αίτησης παρέχεται στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.
   • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
   • Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών
    * τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών
   • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας
    * απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και προαιρετικά άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν
   • Πιστοποίηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει)
    * βεβαιώσεις από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα
   • Πιστοποίηση Ερευνητικής Δραστηριότητας (εφόσον υπάρχει)
    * ανάτυπα δημοσιεύσεων/ συγγραφικού έργου ή/και βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
   • Συστατικές Επιστολές (δύο κατ’ ελάχιστο)
    * μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.
   • Απλό αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρούν ότι δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους όπως π.χ. βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ.
   (Όλα τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα χωρίς να είναι απαραίτητη η επικύρωση τους, εφόσον οι υποψήφιοι είναι σε θέση να προσκομίσουν τα αυθεντικά έγγραφα προκειμένου να αποδείξουν τη γνησιότητα τους σε περίπτωση που τους ζητηθεί.)

   Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, προκειμένου να υποβοηθήσει το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων εισαγωγής, δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους συμπληρωματικά στοιχεία και τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί καθώς και να διεξάγει προφορικές συνεντεύξεις.

   * Τα προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερομένων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

   Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: ΕΠΩΝΥΜΟ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ.

   (Η αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη καθώς και τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται ευδιάκριτα σκαναρισμένα μόνο σε μορφή pdf. Φωτογραφίες από κινητό τηλέφωνο ή αρχεία άλλης μορφής δε θα γίνονται δεκτά.)

   Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Κυριακή 27η Σεπτεμβρίου 2020 (ώρα 23:59)

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο http://mscinautomation.uniwa.gr.

    

  • Η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
   των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος
   σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα
   (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   • Πληροφοριακά Συστήματα Αυτοματισμού
   • Σχεδίαση Επικοινωνιακών Συστημάτων Αυτοματισμού
   • Ανάλυση Τεχνολογικά Προηγμένων Εφαρμογών
   • Αυτοματισμοί στη Βιομηχανική Παραγωγή/ Μηχατρονική
   • Εφαρμογές Βιομηχανικού και Λειτουργικού Ελέγχου
   • Ανάπτυξη Καινοτομικών Συστημάτων Αυτοματισμού
   • Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες Διαχείρισης Υλικών
   • Μεθευρετικές Τεχνικές Βελτιστοποίησης
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Διαχείριση Ερευνητικού Έργου
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email