Άθληση και Υγεία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Άθληση και Υγεία»
   είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση και έρευνα στα επιστημονικά πεδία της ιατρικής και αθλητικής επιστήμης,
   καθώς είναι γνωστός ο σημαντικός ρόλος της άθλησης στη διασφάλιση της υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

   Με το Δ.Π.Μ.Σ. θα επιτευχθεί η κατάρτιση και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών αυτών.
   Επιμέρους σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

   •  η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση
    των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
   • η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της άθλησης και υγείας, καθώς και στις ειδικές θεματικές ενότητες της αθλητιατρικής, της άσκησης και της σωματικής υγείας,
   • η δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που θα βασίζεται στις πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις, στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας – αλλά και της ελληνικής κοινωνίας – για εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης,
   • η παροχή και μετάδοση ειδικών επιστημονικών γνώσεων με σαφή θεωρητικό περιεχόμενο και προσανατολισμό που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις,
   • η υψηλής ποιότητας μετεκπαίδευση φοιτητών/τριών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών/τριών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα γνωστικά «εργαλεία» για να προσφέρουν εξειδικευμένο έργο ή να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα
   • η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας και η προώθηση της διαθεματικής συνεργασίας σε σύνθετα
    ζητήματα αθλητιατρικής, άσκησης και σωματικής υγείας

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Άθληση και Υγεία», των τμημάτων Ιατρικής & Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, θα δεχθεί υποψήφιους για εγγραφή σε δύο γνωστικές κατευθύνσεις:

   • Αθλητιατρική
   • Άσκηση και Σωματική Υγεία

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

   Α. Πτυχιούχοι Ιατρικής
   Β. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.
   Γ. Πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής Α.Τ.Ε.Ι.
   Δ. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

   Την κατεύθυνση του ΔΠΜΣ «Αθλητιατρική» δύναται να παρακολουθήσουν μόνο πτυχιούχοι Ιατρικής, ενώ την κατεύθυνση «Άσκηση και Σωματική Υγεία» δύναται να παρακολουθήσουν όλοι οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. εισάγονται συνολικά σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές κατ’ ανώτατο αριθμό, είκοσι (20) ανά κατεύθυνση. Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/-ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

   Το 95% του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων (38 φοιτητές) καταλαμβάνεται από πτυχιούχους των Ιατρικών Σχολών, Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας και Α.Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής της ημεδαπής, καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Το υπόλοιπο 5% των θέσεων (2 φοιτητές) υπάρχει η δυνατότητα να καταληφθεί και από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και αφορά μόνο την κατεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. “Άσκηση και Σωματική Υγεία”.

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση του κάθε υποψηφίου, πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένη, εμπρόθεσμα από 1/9/2020 έως 18/9/2020, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

   Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

   Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει ενιαία όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει.

   Τα δικαιολογητικά: α. Βιογραφικό, β. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, γ. Συστατικές επιστολές (2), δ. Πτυχίο βασικών σπουδών (ή αναλυτική βαθμολογία), ε. Λοιποί τίτλοι σπουδών, στ. Αντίτυπα ερευνητικού έργου, ζ. Δικαιολογητικά/έντυπα που προβλέπονται από την αίτηση για το Δ.Π.Μ.Σ., η. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   Α) Πιστοποιητικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας εκτός της ελληνικής.

   Οι γλώσσες αυτές μπορεί να είναι: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά ή άλλη γλώσσα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πιστοποιητικό τουλάχιστον “Lower” για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου αναγνωρισμένη πιστοποίηση για τις άλλες γλώσσες. Επιπρόσθετα η γνώση της ξένης γλώσσας βεβαιώνεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχης επάρκειας με τα ανωτέρω.

   Σημείωση: Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής των ανωτέρω γλωσσών και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

   Β) Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.
   Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., καθώς και από μέλη που κατέχουν οργανική διδακτική θέση στα Α.Τ.Ε.Ι., έχουν τυποποιημένη φόρμα, είναι σφραγισμένες, με μονογραφή, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, και αξιολογείται ο/η υποψήφιος/-α σε εκατονταβάθμια κλίμακα. Η αξιολόγηση πρέπει κατά μέσο όρο να είναι πάνω από το 50%.

   Κριτήρια εισαγωγής
   Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από οκτώ (8) διαφορετικά κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας. Η επιλογή των υποψηφίων που θα φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α από τα κάτωθι κριτήρια εισαγωγής:

   1. Πτυχίο (Βαθμός 1ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. x 3) (Βαθμός 2ου πτυχίου από Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. x 2)
    *Σύμφωνα με τη δήλωση του 1ου πτυχίου θα γίνεται η επιλογή της κατεύθυνσης Κ1
   2. Πρώτη ξένη γλώσσα 3 Κ2
   3. Δεύτερη ξένη γλώσσα 2 Κ3
   4. Τρίτη ξένη γλώσσα 1 Κ4
   5. Ερευνητική Δραστηριότητα Κ5
    Μοριοδοτείται ένα από τα παρακάτω:
    · Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peerreviewedJournal) 5x n
    · Συγγραφέας σε άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού έντυπου ή ηλεκτρονικού (peerreviewedJournal) 2x n
    · Συγγραφέας σε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή ομιλητής ελληνικού ή διεθνούς συνεδρίου ή εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα  1x n
   6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 10 Κ6
   7. Διδακτορικό Δίπλωμα 20 Κ7
   8. Συνέντευξη Κ8
    Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10) + Βαθμός μέλους ΔΕΠ (με μέγιστο το 10)

   Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5+Κ6+Κ7+Κ8.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα στη γραμματεία του Δ.Π.M.Σ. (Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδικής Κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου – Περιφερειακή οδός, T.K. 56403, τηλ. 2313 323702, [email protected]) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

   Πληροφορίες για τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ Άθληση και Υγεία στη Γραμματεία: τηλ.2313 323702.

   Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων: 1/9/2020 – 18/9/2020

  • Ο τίτλος που απονέμεται από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Άθληση και Υγεία» στις εξής ειδικεύσεις:

   • Αθλητιατρική
   • Άσκηση και Σωματική Υγεία

   Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Κάθε
   φοιτητής επιλέγει στην αρχή κάθε εξαμήνου δύο τουλάχιστον μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

   Δείτε το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email