Άθληση και Υγεία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Άθληση και Υγεία» (MSc in Exercise & Health).

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο της «Άθληση και Υγείας». Περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο των «Επιστημών που βελτιώνουν, διατηρούν και αποκαθιστούν την υγεία του ανθρώπου».

   Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:

   • Στην κατανόηση των ασκησιογενών βιολογικών προσαρμογών και τη σημασία τους για την υγεία των ασκούμενων.
   • Στην πρακτική εξάσκηση της αξιολόγησης και παρακολούθησης με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της αθλητικής απόδοσης. Στην πρόληψη και αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων, ασθενειών και λοιπών περιοριστικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διά βίου σωματική άσκηση και διατήρησης της υγείας.
   • Στον σχεδιασμό συμβουλευτικών παρεμβάσεων σε μαζικό και ερασιτεχνικό επίπεδο με σκοπό την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής.
   • Στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών προάγοντας τη σχέση υγείας και άσκηση.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Άθληση & Υγεία».

   Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν.3685/2008) συναφών με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού ειδικοτήτων (Ιατρικής, Φυσικοθεραπείας, Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Διατροφής – Διαιτολογίας).

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια του Κανονισμού του ΠΜΣ «Άθληση & Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν:

   • ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση,
   • ο βαθμός του πτυχίου,
   • επιπρόσθετο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφούς αντικειμένου,
   • η εργασιακή εμπειρία στους κλάδους της Άθλησης και της Υγείας,
   • η αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας,
   • το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας,
   • πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή,
   • οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις και οι συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

   1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ιατρικής Σχολής (http://school.med.uoa.gr).

   2) Φωτοαντίγραφο πτυχίου.

   3) Φωτοαντίγραφο συνοπτικής βαθμολογίας όλων των ετών προπτυχιακών σπουδών.

   4) Πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17  ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.

   5) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

   6) Δύο Συστατικές επιστολές.

   7) Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή περισσότερων ξένων γλωσσών

   8) Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

   9) Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   10) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης

   11) Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άθληση & Υγεία», δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, που έχει αναλάβει την επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη όλων των αθλητών των Εθνικών και Ολυμπιακών ομάδων.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος», (κτίριο στον πίσω προαύλιο χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ») Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα, 1ος όροφος, από την 01/06/2020 έως τις 31/07/2020. Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: [email protected]  ή στο τηλέφωνο 210-5832607).

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες παρέχονται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, που η
   διδακτική διάρκεια του καθενός είναι τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Άθληση και Υγεία» διαμορφώνεται ως εξής:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

   • Κλινική Ανατομία και Κινησιολογία της Άθλησης 6
   • Μεθοδολογία της ’Ερευνας 6
   • Φυσιολογία και Βιοχημεία της Άσκησης 6
   •  Άσκηση-Υγεία και Ποιότητα Ζωής 6
   • Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική 6
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

   • Αθλητικές Κακώσεις-Άνω και Κάτω Άκρα 6
   • Αθλητικές Κακώσεις-Κεφάλι, Λαιμός, Σπονδυλική Στήλη 6
   • Αθλητικές Κακώσεις και Μέθοδοι Πρόληψης  6
   • Εφαρμοσμένη Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 6
   • Εμβιομηχανική της Άθλησης 6
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

   • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Κατάθεση Μεταπτυχιακής Πρότασης 5
   • Ειδικότητα-Πρακτική ΜΕΡΟΣ Ι 5

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
   Επιλογή τεσσάρων (4) από τα παρακάτω μαθήματα:

   • Ιατρική Οργάνωση και Διαχείριση Ομάδων-Συλλόγων-Ομοσπονδιών 5
   • Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Παραμέτρων Φυσικής Κατάστασης 5
   • Χειρουργική Αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων 5
   • Ιατρική Αξιολόγηση Παρακολούθηση Αθλητών Υψηλών Επιδόσεων 5
   • Ειδικά Θέματα Αθλητικής Ψυχολογίας 5
   • Ειδικά Θέματα Αθλητικής Διατροφής 5
   • Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία 5
   • Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική 5
   • Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών 5
   • Σεμινάριο Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας 5
   • Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία 5
   • Ειδικά Θέματα Υγρού Στίβου 5
   • Ειδικά Θέματα Κλασσικού Αθλητισμού 5
   • Ειδικά Θέματα Αθλημάτων Επαφής 5
   • Ειδικά Θέματα Αθλοπαιδιών 5
   • Αρχές Μεγιστοποίησης Αθλητικής Απόδοσης 5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   4ο ΕΞΑΜΗΝΟ:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

   • Ειδικότητα – Πρακτική ΜΕΡΟΣ ΙΙ 5
   • Υποχρεωτική Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 25
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS  30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Άθληση και Υγεία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email