Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο», στις εξής ειδικεύσεις:
   1. «Αστικό Δίκαιο»,
   2. «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και
   3. «Εργατικό Δίκαιο»

   Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι το Αστικό, το Αστικό Δικονομικό και το Εργατικό Δίκαιο.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
   ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς του Αστικού, του Αστικού Δικονομικού και του Εργατικού Δικαίου, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση
   στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
   «ΑΣΤΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3606/τ.Β΄/24-8-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1143/τ.Β΄/5-4-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο στις εξής ειδικεύσεις: 1. «Αστικό Δίκαιο», 2. «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και 3. «Εργατικό Δίκαιο». Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://cpl.law.auth.gr

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Στο ΠΜΣ λειτουργούν τρεις ειδικεύσεις: 1) «Αστικό Δίκαιο» 2) «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και 3) «Εργατικό Δίκαιο».

   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α΄ και σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).

   Χρονική διάρκεια σπουδών
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Κατηγορίες πτυχιούχων

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

   Τέλη φοίτησης

   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τους οποίους συντρέχουν τα προβλεπόμενα στο νόμο εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών
   φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων.

   Υποτροφίες

   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ.

   Τρόπος εξέτασης

   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο μαθήματα.
   Για την ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Αστικό Δίκαιο και στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.
   Για την ειδίκευση «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και στο Αστικό Δίκαιο.
   Για την ειδίκευση «Εργατικό Δίκαιο» οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό και Συλλογικό) και κατ’ επιλογή τους στο Αστικό Δίκαιο ή στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.
   Απαιτείται, επίσης, η επιτυχής γραπτή εξέταση στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα σε νομικό κείμενο γενικού περιεχομένου, εκτός εάν οι υποψήφιοι έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

   α) Για το μάθημα του Αστικού Δικαίου:
   1.- Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου: Το σύνολο της ύλης, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Δικαιοπραξίας.
   2.- Ενοχικό Δίκαιο (γενικό μέρος): Το σύνολο της ύλης.
   3.- Ενοχικό Δίκαιο (ειδικό μέρος): α. Μικτές συμβάσεις, β. Δωρεά, γ. Πώληση, δ. Αδικαιολόγητος πλουτισμός, ε. Αδικοπραξίες, στ. Καταδολίευση δανειστών.
   4.- Εμπράγματο Δίκαιο: Το σύνολο της ύλης.
   5.- Οικογενειακό Δίκαιο: Το σύνολο της ύλης.
   6.- Κληρονομικό Δίκαιο: Το σύνολο της ύλης.

   β) Για το μάθημα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου:1.- Διαγνωστική διαδικασία: Διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, Δικονομικές αρχές, Δεδικασμένο, Σύνθετες δίκες.
   2.- Απόδειξη: Γενικό Μέρος.
   3.- Ένδικα μέσα: Γενικό Μέρος – Ανακοπή ερημοδικίας – Έφεση.
   4.- Αναγκαστική εκτέλεση: Γενικό Μέρος: Προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης, δίκες περί την εκτέλεση.

   γ) Για το μάθημα του Εργατικού Δικαίου:
   1.- Ατομικό Εργατικό Δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις.
   2.- Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.
   Η εξέταση κάθε μαθήματος θα γίνει σε πρακτικό θέμα, ένα από τα ερωτήματα του οποίου θα είναι ενδεχομένως θεωρητικό. Επιτρέπεται η χρήση μη σχολιασμένων Κωδίκων. Ο ΚΠολΔ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην ισχύουσα νέα μορφή του.

   Εξεταστές:
   α. Για το Αστικό Δίκαιο: Α. Κοτζάμπαση, Α. Βαλτούδης (αναπληρωματικό μέλος Σ. Κουμάνης).
   β. Για το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο: Χ. Απαλαγάκη, Λ.-Μ. Πίψου, (αναπληρωματικό μέλος Ν. Παϊσιδου).
   γ. Για το Εργατικό Δίκαιο: Δ. Ζερδελής, Α. Στεργίου (αναπληρωματικό μέλος Δ. Σιδέρης).

   Ξένες Γλώσσες

   Στην εξέταση της ξένης γλώσσας δεν επιτρέπεται η χρήση λεξικού.
   Εξεταστές:
   1. Αγγλικά: Μ. Αρχιμανδρίτου, Α.-Μ. Κώνστα
   2. Γαλλικά: Σ. Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Κ. Βλάχος
   3. Γερμανικά: Θ. Παπακυριάκου, Α. Δάφφα

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

   Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτίζεται από τους εξεταστές των μαθημάτων. Οι δύο εξεταστές του κάθε μαθήματος βαθμολογούν ισότιμα.

   Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και την Προκήρυξη. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με καλυμμένα τα στοιχεία των υποψηφίων. Ο υποψήφιος θεωρείται ότι πέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ όταν το άθροισμα των βαθμών των δυο εξεταστών σε καθένα από τα δύο εξετασθέντα μαθήματα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12), και παράλληλα επιτυγχάνει στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Η βαθμολογική κλίμακα για κάθε εξεταστή είναι μηδέν ως δέκα (0 – 10). Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας καταχωρείται με τον τελικό
   χαρακτηρισμό: «επιτυχώς» ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποκάλυψη των ονομάτων ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων.

   Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη των επιτυχόντων είναι:

   α) Η βαθμολογία σε κάθε εξετασθέν μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 – 20), με συντελεστή αξιολόγησης 0,35 και μέγιστη βαθμολογία για κάθε μάθημα τα επτά (7) μόρια (20 Χ 0,35=7). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής εξέτασή του.

   β) Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 – 10), με συντελεστή αξιολόγησης 0,5 και μέγιστη βαθμολογία τα πέντε (5) μόρια (10 Χ 0,5=5).

   γ) Η πιστοποιημένη άριστη γνώση σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα (επίπεδο C2) δύο ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), με βαθμολογία ένα (1) μόριο.

   Για την τελική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη ο ακέραιος αριθμός και τα τρία πρώτα δεκαδικά ψηφία. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θεωρούνται όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι ως επιτυχόντες. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ έχει οριστεί μεταξύ 20-30 Αυγούστου 2019.

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες 09:00-11:00.

   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στις εξετάσεις του ΠΜΣ «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται στην αίτηση συμμετοχής, το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών.

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

   α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ
   (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://cpl.law.auth.gr).

   β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

   γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

   δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

   Επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος, αν επιθυμεί να απαλλαγεί από την εξέταση της ξένης γλώσσας, υποβάλλει πιστοποιητικό άριστης γνώσης (επιπέδου C2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση σε δύο από τις παραπάνω ξένες γλώσσες, υποβάλλει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (βλ. παράρτημα γλωσσομάθειας).

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα.

   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

   γ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να συμμετέχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά:
   α. βεβαίωση περάτωσης σπουδών και β. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των
   μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία
   τους.

   Ημερομηνίες εξετάσεων

   Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 και την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Οι αίθουσες στις οποίες θα διεξαχθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ θα ανακοινωθούν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2019.

   Πρόγραμμα εισαγωγικών εξετάσεων

   Ξένες Γλώσσες:

   • Αγγλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   • Γαλλική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00
   • Γερμανική 13-9-2019 (Παρασκευή) 20:00-22:00

   Μαθήματα ΠΜΣ:

   • Αστικό Δικονομικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 08:00-11:00
   • Αστικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 12:00-15:00
   • Εργατικό Δίκαιο 15-9-2019 (Κυριακή) 16:00-19:00
  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο»

  Α΄ Eξάμηνο:

  • Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Υ 7,5
  • Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Υ 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) 1 από τα κάτωθι

  • Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ  –  Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών Ε 7,5
  • Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια
   δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ Ε 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) 1 από τα κάτωθι

  • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5
  • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

  • Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Υ 7,5
  • Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Υ 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου Ε 7,5
  • Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας Ε 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Ε 7,5
  •  Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο ECTS 30

  Ειδίκευση «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»

  Α΄ Εξάμηνο:

  •  Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ – Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών Υ 7,5
  • Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ Υ 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Ε 7,5
  • Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ε 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5
  • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

  • Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου Υ 26 7,5
  • Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας Υ 26 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Ε 26 7,5
  • Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Ε 26 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Ε 26 7,5
  • Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Ε 26 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο ECTS 30

  Ειδίκευση «Εργατικό Δίκαιο»

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5
  • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Ε 7,5
  • Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ε 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά τον ΚΠολΔ – Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών Ε 7,5
  • Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ Ε 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

  • Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Υ 7,5
  • Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Ε 7,5
  • Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Ε 7,5

  Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

  • Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων ιδιωτικού δικαίου Ε 7,5
  • Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας Ε 7,5
   Σύνολο ECTS 30

  Γ΄ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
   Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email