Loading...

Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» και καινοτομία του είναι η συσχέτιση των ζητημάτων αστικής ανάπλασης και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων με την αξιοποίηση και αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων – ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, και τις δυσμενείς χωρικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης στις ελληνικές πόλεις τα τελευταία χρόνια, όπως τα φαινόμενα «χωρικής συρρίκνωσης» με την εμφάνιση (α) αλυσίδων κενών καταστημάτων και γραφείων σε κεντρικούς δρόμους με προγενέστερη υψηλή εμπορική αξία, (β) το μεγάλο απόθεμα αδιάθετων ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση και (γ) τη δραματική πτώση της αξίας των ακινήτων. Η αξιοποίηση μέσω αστικών αναπλάσεων του υφιστάμενου αποθέματος αδιάθετων ακινήτων, στην κατεύθυνση της δημιουργίας επικέντρων των νέων αστικών οικονομιών στη μεταβιομηχανική πόλη σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των πόλεων της βορειοδυτικής Ευρώπης, όπως για παράδειγμα επιχειρηματικά επίκεντρα έντασης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πολιτιστικά επίκεντρα, παραλιακά επίκεντρα πολιτισμού και αναψυχής κ.α., θα συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

   Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, την επιτυχή παρακολούθηση δύο (2) σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35) άτομα.

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 € και διαιρούνται σε τέλος εγγραφής                       (300 €) και τμηματική καταβολή  διδάκτρων (900 € ανά εξάμηνο). Αναλυτικά,

   α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής, 900 € ανά εξάμηνο για τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών και 900 € για το τρίτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).

   β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής: 300 € ως τέλος εγγραφής, 450 € ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα σπουδών και 900 € για το πέμπτο εξάμηνο σπουδών (εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).

   Για όλους τους φοιτητές, η παράταση εκπόνησης και κατάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας πέραν των ελαχίστων εξαμήνων σπουδών (ανά καθεστώς φοίτησης) αντιστοιχεί σε δίδακτρα ύψους 300 € ανά εξάμηνο.

   Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται στη Λάρισα σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με δυνατότητα μερικής εξ αποστάσεως παρακολούθησης (έως 35%) σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο. Ειδικότερα, η διδασκαλία του Π.Μ.Σ. θα είναι μικτή: (α) δια ζώσης στην τάξη διδασκαλίας και (β) μέσω συγχρονικής και διαδραστικής από απόσταση διδασκαλίας (online teleconference) για μέρος των μαθημάτων (έως 35%).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  συναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι, Οικονομολόγοι και πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κύρια κριτήρια τον βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται και τη γνώση της αγγλικής γλώσσας-κατοχή πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου First Certificate, και δευτερεύοντα κριτήρια την κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, την επαγγελματική εμπειρία, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) καθώς και στην προφορική συνέντευξη.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια:

   ) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019.

   (β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (35 φοιτητές) του Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

   Διευκρινίζεται ότι ειδικά για το διάστημα 29 Ιουλίου – 23 Αυγούστου 2019 οι φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά (στο [email protected]) για να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κατατεθούν και σε έντυπη μορφή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα).
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα).
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο[1] πτυχίου ή διπλώματος.
   5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
   6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας.

    

   Επίσης, δύναται να περιλαμβάνουν:

   1. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής)
   2. Αποδεικτικό επαγγελματικής εμπειρίας (για όσους έχουν)
   3. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (για όσους έχουν)
   4. Βεβαιώσεις Συνεδρίων (για όσους έχουν).

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

   Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

   ΠΜΣ «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων»

   Πεδίον  Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ

    

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στον ιστότοπο  ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. http://www.prd.uth.gr/m_urudre/ (κα Στ. Βαφειάδου,          τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: [email protected]).

    

   H Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.  Καθηγήτρια  Άσπα Γοσποδίνη

   [1] Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

    

  • Στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, το Σεμινάριο και  ένα (1) μάθημα επιλογής.

   Στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές εγγράφονται στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και σε ένα (1) μάθημα επιλογής.

   Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα εννέα (9) μαθήματα των δύο (2) πρώτων εξαμήνων, εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους και παράλληλα παρακολουθούν το σχετικό Σεμινάριο.

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά

   Αγορά Ακινήτων (ΠΜΣ-6Α)

   Επιλογής

   Μέθοδοι Έρευνας [Ε] (ΠΜΣ-6Α)

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά

   Επιλογής

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΜΣ-6Α)

   Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΠΜΣ-6Α)

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) /  ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1Ο)  
   Αστικές Αναπλάσεις: Διεθνείς προσεγγίσεις και Πρότυπα Υ 6,5 3
   Αστική  Οικονομική Υ 6,5 3
   Αγορά Ακινήτων Υ 6 3
   Σεμινάριο Υ 6 3
   Μάθημα Επιλογής Ε 5 3
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS: 30  
   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2Ο)  
   Πολιτικές Αστικής Ανάπλασης για Δημιουργικές και Ευφυείς Πόλεις Υ 8 3
   Αστική Ανάπτυξη Υ 8 3
   Επενδύσεις στην Αγορά Ακινήτων: Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Υ 9 3
   Μάθημα Επιλογής Ε 5 3
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS: 30  
   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3Ο)    
   Σεμινάριο Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υ 3
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 27
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS: 30  
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90  
         
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ    
   Ανθεκτικές πόλεις και Βιώσιμη ανάπτυξη Ε 5 3
   Μέθοδοι έρευνας Ε 5 3
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ  
   Αστικές Αναπλάσεις και Τοπιακός Σχεδιασμός E 5 3
   Αστικές Αναπλάσεις και Πολιτιστική Κληρονομιά Ε 5 3
   Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής Ανάπτυξης Ε 5 3

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ