Loading...

Ασφάλεια Ψηφιακών συστημάτων

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (MSc in Digital Systems Security) (Α.Π. 20184255, ΦΕΚ 3126/Β’ /31-7-2018).

   Η χρονική διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

   Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

   Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

   Ο χώρος της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων συνιστά έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς της οικονομίας με προοπτικές ιδιαίτερα ταχείας περαιτέρω ανάπτυξης. Επειδή ο χώρος αυτός αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη και των υπολοίπων τομέων της οικονομίας, απαιτούνται εξειδικευμένα στελέχη με ολοκληρωμένες σχετικές γνώσεις.

   Κύρια αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων, η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη απασχολούνται σε ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

   Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Γνώσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και διαχείρισης ψηφιακών τεχνολογιών, συστημάτων και υπηρεσιών.

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2019). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» (MSc in Digital Systems Security).

   Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1η Απριλίου έως και την 1η Ιουλίου 14η Ιουλίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

   Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php. (προτεινόμενος τρόπος).

   Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/security/.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Αίτηση υποψηφιότητας.
   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
   Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   Μια (1) φωτογραφία.
   Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών (τρόπος i) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_sec(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών (τρόπος ii) γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_sec(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών

   Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

   Τίτλοι Σπουδών.
   Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
   Συστατικές επιστολές.
   Συνέντευξη.
   Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Δίδακτρα
   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.900€ και προκαταβάλλονται (σε δόσεις) σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • 2ος Κύκλος Σπουδών (Έναρξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20)

   1ο Εξάμηνο

   Ασφάλεια Δικτύων[Υ]Χ. Ξενάκης, Κ. Λαμπρινουδάκης, Δ. ΚυριαζήςΨΣ-ΑΦ-806

   Αποτίμηση Ασφάλειας και Εκμετάλλευση Αδυναμιών

   Σ. Γκρίτζαλης, Χ. Ξενάκης , Χ. Νταντογιάν

   Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία

   Χ. Ξενάκης , Π. Ριζομυλιώτης

   Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Ιδιωτικότητας[

   Κ. Λαμπρινουδάκης, Σ. Γκρίτζαλης

   2ο Εξάμηνο

   Ασφάλεια στο Κινητό Διαδίκτυο bΧ. Ξενάκης, Κ. Λαμπρινουδάκης

   Ψηφιακή Εγκληματολογία και Ασφάλεια στον Παγκόσμιο Ιστό

   Σ. Γκρίτζαλης, Χ. Ξενάκης , Χ. Νταντογιάν

   Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Ασφάλειας

   Κ. Λαμπρινουδάκης , Λ. Μήτρου

   Μεθοδολογία

   Κ. Λαμπρινουδάκης, Σ. Γκρίτζαλης, Χ. Δουλκερίδης

   3ο Εξάμηνο

   Διπλωματική Εργασία[Υ]Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ