Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα» (MSc in Arterial Hypertension and Related Cardiovascular-Kidney Diseases).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά ΚαρδιαγγειακάΝεφρικά Νοσήματα» έχει ως αντικείμενο την αρτηριακή υπέρταση και τα συνοδά καρδιαγγειακά και νεφρικά νοσήματα.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα παθοφυσιολογίας, διάγνωσης και θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης, των προδιαθεσικών και αιτιολογικών παραγόντων αυτής, αλλά και των
   επιπλοκών σε επίπεδο καρδιάς, αγγείων και νεφρών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά – Νεφρικά Νοσήματα».

   Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά – Νεφρικά Νοσήματα μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση του προβλεπόμενου κύκλου σπουδών ελάχιστης χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων.

   Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των τμημάτων Ιατρικής ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Τμημάτων ΑΕΙ Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Χαροκοπείου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής με την ακόλουθη αναλογία:

   1. Πτυχιούχοι Ιατρικής Σχολής (60%).
   2. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής (5%).
   3. Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ (20%).
   4. Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού (3%).
   5. Πτυχιούχοι Γεωπονικού Πανεπιστημίου (2%).
   6. Πτυχιούχοι Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (10%).

   Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου
   • Αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (π.χ. Βιολογία, Φυσιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Εσωτερική Παθολογία-Ειδική Νοσολογία-Μικροβιολογία, Καρδιολογία, Διατροφή)
   • Τυχόν Διπλωματική-Πτυχιακή εργασία του υποψηφίου
   • Τυχόν Μεταπτυχιακές Σπουδές του υποψηφίου
   • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
   • Το τυχόν επιστημονικό έργο (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, κλπ.) του υποψηφίου
   • Την τυχόν κλινική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του υποψηφίου
   • Τυχόν υποτροφίες, διακρίσεις, βραβεία που έχει λάβει ο υποψήφιος
   • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών
   • Δύο συστατικές επιστολές
   • Την προσωπική συνέντευξη και τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα, τα επαγγελματικά σχέδια, τους στόχους του υποψηφίου και την πρόθεση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, που θα προκύψουν από αυτήν
   • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ετησίως.

   Διαδικασία αίτησης

   • Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ., η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: med.uoa.gr.

   Δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας:

   1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία, o προπτυχιακός τίτλος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών-εφόσον υπάρχουν, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια-εφόσον υπάρχουν, η τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία-εφόσον υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων των συστατικών επιστολών. Δύναται να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο Europass.
   2. Σύντομο Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται για ποιους λόγους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Π.Μ.Σ.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου 2020.

   • Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά για την ημερομηνία της προσωπικής συνέντευξης.

   Λοιπά έγγραφα που θα προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά τη συνέντευξη:

   1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
   2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση
   3. Αντίγραφο Διπλωματικής-Πτυχιακής Εργασίας-εφόσον υπάρχει
   4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση-εφόσον υπάρχει
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές-εάν υπάρχουν
   6. Βεβαίωση υπεύθυνου Καθηγητή σε περίπτωση επιστημονικού έργου-ερευνητικής δραστηριότητας-εφόσον υπάρχει
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας-εάν υπάρχουν
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
   10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   11. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
   12. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα
   13. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων
   14. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

   • Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα θεωρητικά μαθήματα, η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
   • Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Για την διετία 2020‐2022, το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε €4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) που θα καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   • Όλα τα απαραίτητα έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. παρέχονται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: http://school.med.uoa.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: hypertasi.med.uoa.gr.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Βασικές γνώσεις Καρδιαγγειακής Ιατρικής
   • Βασικές γνώσεις Νεφρολογίας
   • Βασικές γνώσεις Φαρμακολογίας
   • Βασικές γνώσεις απεικονιστικής Ιατρική
   • Βασικές αρχές θεραπευτικής καρδιαγγειακών νοσημάτων
   • Βασικές διατροφικές αρχές

   Β΄Εξάμηνο:

   • Επιδημιολογία αρτηριακής υπέρτασης
   • Αίτια υπέρτασης
   • Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία Υπέρτασης
   • Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθούς και δευτεροπαθούς υπέρτασης
   • Καρδιαγγειακές επιπλοκές υπέρτασης
   • Νεφρικές επιπλοκές υπέρτασης
   • Αγγειακό εγκεφαλικό και υπέρταση

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Υγιειονοδιαιτητικές παρεμβάσεις και υπέρταση
   • Φαρμακευτική θεραπεία υπέρτασης
   • Επεμβατική θεραπεία υπέρτασης
   • Επείγουσα υπέρταση
   • Βιοστατιστική και μεθοδολογία της έρευνας

   Δ΄Εξάμηνο:

   • Πρακτική άσκηση
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email