Αρέθας: Βυζαντινή Φιλολογία (Byzantine Literature)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Αρέθας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής Φιλολογίας. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδίκευση «Βυζαντινή Φιλολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ιδρυθέν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αρέθας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ Α΄ 114) (ΦΕΚ ίδρυσης 3037 Τ.Β΄27-07-2018 και ΦΕΚ Έγκρισης Κανονισμού 3140 Τ.Β΄2018).

   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Βυζαντινή Φιλολογία» (Byzantine Literature).

   Στο ΠΜΣ «Αρέθας» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
   1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Απόφοιτοι Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   4. Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής.

   Σημείωση:
   Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι:
   1. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17, χωρίς εξέταση.
   2. Υπότροφοι δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, εφόσον επιτύχουν στην προβλεπόμενη από τον Κανονισμό εξέταση.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2019-2020.

   Το ΠΜΣ «Αρέθας» θα δεχθεί δέκα (10) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση Συμμετοχής.
   2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου (με αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται) ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   3. Αντίγραφα τυχόν επιπλέον πτυχίων ή πιστοποιητικών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βαθμό πτυχίου. Σε αυτήν απαιτείται να περιέχεται η βαθμολογία ενός (1) τουλάχιστον μαθήματος του ιδίου ή συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου.
   5. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης μιας ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1 ή δύο ξένων γλωσσών επιπέδου Β2 ή μίας μητρικής πλην
   της ελληνικής, μεταξύ των εξής γλωσσών: αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής, ρωσικής. Για τους αλλοδαπούς
   υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από κρατικό φορέα. Η βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους αλλοδαπούς υποτρόφους.
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Αντίτυπα τυχόν δημοσιευμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
   9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με courier, από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, στη Γραμματεία του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας (Κτήριο Φιλοσοφικής, 6 ος όροφος, γραφείο 609, τηλέφωνο 210- 727 7788, υπεύθυνη κα Αικ. Φώτου) κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 10:00΄- 12:00΄.

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστημιούπολη – Ζωγράφου), το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020.

   Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στις ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών ή διενέργειας του διαγωνισμού, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστημονικών εργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες του Τομέα καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες, μετά από ανάθεση του Τομέα, ως επιτηρητές στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων ή σε άλλες εργασίες του Τομέα. Η τήρηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων τους συνεκτιμάται στην τελική τους αξιολόγηση.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και, επικουρικώς, με ηλεκτρονικά μέσα (πχ. e-class), κατά την κρίση των διδασκόντων. Εκτός των μαθημάτων, στο πλαίσιο του ΠΜΣ μπορούν να οργανώνονται συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, επισκέψεις, εκδρομές, στα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να μετάσχουν.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων για την «Βυζαντινή Φιλολογία» διαμορφώνεται ενδεικτικά ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Βυζαντινή Ποίηση Ι (10 ECTS)
   Παλαιογραφία Ι (10 ECTS)
   Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Βυζαντινή Πεζογραφία Ι (10 ECTS)
   Βυζαντινή Ποίηση ΙΙ (10 ECTS)
   Παλαιογραφία ΙΙ – Κωδικολογία (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Βυζαντινή Πεζογραφία ΙΙ (10 ECTS)
   Κριτική των κειμένων – Εκδοτική (10 ECTS)
   Μεταβυζαντινή Φιλολογία (10 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο 
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αρέθας: Βυζαντινή Φιλολογία (Byzantine Literature)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email