Αρχιτεκτονική Τοπίου

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην τέχνη και επιστήμη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου σε σχέση και με την ορθολογική μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου, βασιζόμενο στις αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, που στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση, την εξοικονόμηση των φυσικών και οικονομικών πόρων, την αειφορική ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς Τοπίου.

   Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα τα οποία συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αρθρώνονται στις κατηγορίες Σχεδιασμός Τοπίου, Επιστήμες Τοπίου και Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου, και είναι: Η ιστορία και θεωρία της αρχιτεκτονικής τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου, ο σχεδιασμός του τοπίου με χρήση φυτικού υλικού, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων, η αποκατάσταση του τοπίου, η κοινωνιολογική και πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής τοπίου, η εκτίμηση του αστικού, περιαστικού, αγροτικού και φυσικού τοπίου, η αστική και περιαστική οικολογία, τα κατασκευαστικά έργα αρχιτεκτονικής τοπίου, η διαχείριση αστικού πρασίνου.

   Σκοπός
   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   1. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα που αφορούν την ορθολογική εκτίμηση, μελέτη και σχεδιασμό του Τοπίου βασιζόμενη στις επιστημονικές αρχές της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και με τη χρήση των παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του Τοπίου μέσω της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος,
   2. Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ., οι οποίοι θα συμβάλλουν στην προαγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Αρχιτεκτονική Τοπίου” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2022.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου», αναγνωρισμένο από τον International Federation of Landscape Architects (IFLA)».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το οποίο ανέρχεται σε 3.900,00 € (Ευρώ) ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του (Φ.Ε.Κ. 2261/15-06-2018), ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Επίσης, το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφία/ες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ύψους 1.950,00 € (Ευρώ) συνολικά ανά κύκλο σπουδών. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Τ.Ε.Φ.Π.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   2. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
   5. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου.
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου.
   7. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.
   9. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄ ή Β’ ή Γ’ ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
   10. Φάκελο έργων (portfolio).
   11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Τα δικαιολογητικά 1-7 αποτελούν τυπικά προσόντα και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.

   Οι φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2022 θα εισαχθούν μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

   1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (25%)
   3. Φάκελος έργων (portfolio) (15%)
   4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά Συνεδρίων (10%)
   5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
   6. Προσωπική συνέντευξη (10%)

   Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

   Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2020. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π.

   Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουλίου 2020 με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 21-25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη του μεταπτυχιακού το Σεπτέμβριο 2020.

   Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30η Ιουνίου 2020. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Οι συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο θα παραδίδονται από τους υποψηφίους σε στη Γραμματεία ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους Καθηγητές ή Ερευνητές στη διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: [email protected])

  • Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

   Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

   Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

   Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

   • Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι 10 ECTS
   • Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 ECTS
   • Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία 3 ECTS
   • Αστική και Περιαστική Οικολογία 3 ECTS
   • Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο 4 ECTS
   • Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου 2 ECTS
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ 10 ECTS
   • Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 ECTS
   • Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 ECTS
   • Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού 6 ECTS
   • Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Επιλογής) 2 ECTS
   • Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαίθριων Χώρων (Επιλογής) 2 ECTS
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 12  ECTS
   • Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων 3 ECTS
   • Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 ECTS
   • Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου 3 ECTS
   • Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 4 ECTS
   • Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία 5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός 4 ECTS
   • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 ECTS
   • Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1 ECTS
   • Διπλωματική Εργασία 22 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email