Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.) και αγγλικό τίτλο «Msc in Architectural and Structural Rehabilitation of Historic Buildings and Complexes«, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύει.

   Γνωστικό Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα για τα ζητήματα προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων – μεμονωμένων και σε σύνολα -, όπως αυτά ανακύπτουν σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για τα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία, τη φιλοσοφία διαχείρισης και τις διαδικασίες εφαρμογής δόκιμων τεχνικών για την ολοκληρωμένη ανάδειξη του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος.  Από την κλίμακα του μεμονωμένου κτιρίου και της αρχιτεκτονικής / οικοδομικής λεπτομέρειας, μέχρι το μέγεθος του κτιριακού συγκροτήματος και του συνόλου, το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. προσφέρει μια συνολική σπουδή πάνω στις αλληλένδετες -αρχιτεκτονική και δομοστατική – κύριες συνιστώσες της πολυσύνθετης διαδικασίας αποκατάστασης, στην οποία υπεισέρχονται και άλλες παράμετροι, πολεοδομικές, κοινωνικές, αναπτυξιακές, πολιτισμικές, κ.ά.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

   Το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. ιδρύθηκε με κύριο στόχο να καλυφθεί σημαντικό έλλειμμα επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης, που παρατηρείται στην προπτυχιακή και στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση της χώρας, με αποτέλεσμα πολλές κρίσιμες ειδικότητες (του αρχιτέκτονα μηχανικού, του πολιτικού μηχανικού, του αρχαιολόγου, του συντηρητή, κ.ά.), που εμπλέκονται στα ζητήματα της αποκατάστασης του ιστορικού κτιριακού δυναμικού, να μη διαθέτουν την αντίστοιχη εκπαίδευση. Αυτό το φαινόμενο δεν συνεπάγεται μόνο κινδύνους για την ορθή εφαρμογή των τεχνικών προστασίας του ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος, αλλά επιφέρει και σημαντικές αναπτυξιακές δυσλειτουργίες σε ό,τι αφορά στη διατήρηση και στην ανάδειξη των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας.

   Ειδικότερα,  οι συνιστώσες του βασικού στόχου του Π.Μ.Σ – Α.ΔΟ.ΑΠ.  μπορούν να συνοψιστούν:

   • Στον συνδυασμό του πεδίου της Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης, ισομερώς, με το (απολύτως) αλληλένδετο πεδίο της Δομοστατικής Αποκατάστασης.
   • Στην ολοκληρωμένη εξέταση του ζητήματος της αποκατάστασης των ιστορικών κτιριακών κελυφών, μεμονωμένων ή σε συγκροτήματα και ενότητες.
   • Στην ανάδειξη της σύγχρονης διεθνώς έννοιας του ιστορικού κτιρίου και του κτιρίου ως προστατευόμενου στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την οποία απορρέει η επέκταση της προστασίας και στα νεώτερα κτίρια –κυρίως του 19ου και του 20ού αιώνα–, τόσο της αστικής (κοσμικής και μη), όσο και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
   • Στην κάλυψη της μεγάλης ζήτησης που παρατηρείται για τις σπουδές αυτές σε συνδυασμό με την ελάχιστη προσφορά.
   • Στην προσφορά δυνατοτήτων εξειδίκευσης στην τοπική κοινωνία και –ευρύτερα – στο παραγωγικό δυναμικό της περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και των όμορων με αυτήν περιφερειών (βλ. συν. την με αρ. πρωτ. 13949/2018 Επιστολή του Δημάρχου Τρικκαίων Δημ. Παπαστεργίου).
   • Στη συμβολή στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής -και ειδικότερα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών- με τη διεύρυνση της εμβέλειας των μεταπτυχιακών σπουδών με ένα Π.Μ.Σ. εκτός Αττικής, στο γεωγραφικό κέντρο της ηπειρωτικής χώρας, και με την υιοθέτηση συνεργασιών με καταξιωμένους επιστήμονες στο αντίστοιχο εφαρμοσμένο πεδίο.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις – Αρχιτεκτονική και Δομοστατική (ΦΕΚ 1499/Β/21.04.2020 και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιείται κυρίως στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκπαίδευση από απόσταση θα προβλέπεται, ανάλογα με τις συνθήκες.

   Στο Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλα πανεπιστημιακά τμήματα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που – κατά περίπτωση – δύνανται να κριθούν ως συναφή. Το Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα δίδακτρα είναι καταβαλλόμενα τμηματικά σε δόσεις. Οι εγγραφές στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Τα μαθήματα αρχίζουν κατά το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου.

   Έως και τις 10 Ιουλίου 2020, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] :

   1) Πλήρως συμπληρωμένα, την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoap.gr (βλ. το πεδίο «Υποψηφιότητα – Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων»).

   2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

   3) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

   4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία, Μεταπτυχιακούς τίτλους) και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος). Αν δεν υπάρχουν ακόμα τίτλοι σπουδών, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επικείμενη ολοκλήρωση των σπουδών του υποψηφίου έως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από τον κατά νόμο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).

   5) Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).

   6) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής εμπειρίας ή/και επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

   7) Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, η ερευνητική και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική εμπειρία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με έμφαση στις πλέον ομιλούμενες στην Ε.Ε. – Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους) και οι τυχόν συστάσεις, καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα έγκαιρα.

   Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6932-714215, 6984-991363 ή στο [email protected] καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. www.adoap.gr

   Πριν την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ως προεγγραφή στον

   Αριθμό Λογαριασμού ALPHA BANK ,  

   ΙΒΑΝ GR75 0140 1510 1510 0200 100 1712

   Όνομα Δικαιούχου:
   ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
   το ποσό των 300€, έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων με την αιτιολογία «ΑΔΟΑΠ-Ονοματεπώνυμο-ΑΦΜ». Το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί αμέσως μετά την αξιολόγηση σε εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα επιλεγούν.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS) έχει ένα κοινό εξάμηνο σπουδών (1ο εξαμ.) και εν συνεχεία στο 2ο εξάμηνο χωρίζεται σε δύο (2) κατευθύνσεις με ένα (1) κοινό μάθημα (και στις δύο κατευθύνσεις) και τρία (3) μαθήματα κατεύθυνσης:

   Α. Κατεύθυνση «Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»
   Β. Κατεύθυνση «Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»

   Το τρίτο (3ο) εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση της ερευνητικού περιεχομένου Διπλωματικής Εργασίας. Για την εκπλήρωση του σκοπού και την κάλυψη των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ. (άρθρο 2), το σύνολο των υποχρεώσεων τις οποίες οφείλει να ολοκληρώσει ο φοιτητής είναι η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) από τα συνολικά δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα, ισοκατανεμημένα (4 + 4) στο πρώτο (Α`) και στο δεύτερο (Β`) εξάμηνο, η παρακολούθηση των σεμιναρίων και η εκπόνηση και επιτυχής υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία καλύπτει τη διάρκεια του τρίτου (Γ`) εξαμήνου.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων της πλήρους φοίτησης, διαμορφώνεται ως εξής:

   Α` ΕΞΑΜΗΝΟ (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις)

   • Ιστορία Αρχιτεκτονικής – 7,5 ECTS
   • Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών Κέντρων και Συνόλων. Διαχείριση Παρεμβάσεων – 7,5 ECTS
   • Αναγνώριση και Ανάλυση Ιστορικών Αστικών Κτιρίων στη Νεώτερη Ελλάδα – 7,5 ECTS
   • Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις και Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Ιστορικά Κτίρια – 7,5 ECTS
   • Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές Μέθοδοι – 7,5 ECTS

   Β` ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Κατεύθυνση Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων)

   • Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων – 7,5 ECTS
   • Χριστιανική Τέχνη – 7,5 ECTS
   • Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Ελλάδα – Βαλκάνια – 7,5 ECTS
   • Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   Β` ΕΞΑΜΗΝΟ
   (Κατεύθυνση Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων)

   • Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων – 7,5 ECTS
   • Προσδιορισμός και Αποτίμηση Φέρουσας Συμπεριφοράς Ιστορικών Κτιρίων υπό Στατικά και Σεισμικά Φορτία – Επεμβάσεις – 7,5 ECTS
   • Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία – 7,5 ECTS
   • Βελτίωση και Ενίσχυση Εδαφών Θεμελίωσης και Φέροντα Οργανισμού Ιστορικών Κτιρίων – 7,5 ECTS
   • Σεμινάριο

   Γ` ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
   α. Ερευνητική Μεθοδολογία
   β. Εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email