Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,000€ (2.500€ για αιτήσεις έως 20/07/2020)
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική της διάσταση όσο και στην εφαρμοσμένη μορφή της στο σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών συνόλων, αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων καθώς και τοπίου.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της Αρχιτεκτονικής και του Αστικού Σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα τόσο στον ελληνικό όσο και το διεθνή χώρο.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 8/13-5-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2916/19-7-2018 τ. Β’, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε 12 μήνες – δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), και να αποστείλουν προς το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή), ένα πλήρες αντίγραφο αίτησης υποψηφιότητας, μέχρι 18/9/2020 (ή για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των 2.500 ευρώ, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020) (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα σχετικά δικαιολογητικά αναφέρονται στο αρχείο “maud_2020-2021.pdf” στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.arch.upatras.gr/maud.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν τελειόφοιτοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μία ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για έγκριση των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του Διπλώματος ή του Πτυχίου τους προσκομίζεται πριν από την έναρξη του προγράμματος και πάντως πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των εγγραφών. Σε αντίθετη περίπτωση οι θέσεις θα καλυφθούν από επιλαχόντες.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.) του Τμήματος με συνεκτίμηση κυρίως των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του Διπλώματος/ Πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., την επίδοση στην προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, το υποβαλλόμενο αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών, τις δύο συστατικές επιστολές και την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, όταν υπάρχει. Οι αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ή είναι εκπρόθεσμες δε θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

   Προβλέπεται επί πλέον η δυνατότητα συνέντευξης των υποψηφίων για τη συνεκτίμηση της προσωπικότητας και της επιστημονικής συγκρότησής τους, σε ημερομηνία, τόπο και ώρα που θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

   Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται με τα αναγνωρισμένα αποδεικτικά πιστοποιητικά.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός» 2020-2021, καλούνται έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 (ή για να επωφεληθούν των μειωμένων διδάκτρων των 2.500 ευρώ, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020):

   A. Nα υποβάλουν Ψηφιακή Αίτηση Συμμετοχής προς το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm. Επιλέξτε την Πολυτεχνική Σχολή και, στη συνέχεια, το Πρόγραμμα “Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός”.

   Β. Να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και ταχυδρομικά, μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (1) – (9) στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Κτίριο Γραμματείας, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 26504 με την ένδειξη “ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός 2020-2021.”

   (1) Συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ. Το ειδικό αρχείο “MAUD Aitisi Symmetoxis 2020-2021.doc” είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.arch.upatras.gr/maud. Στο έγγραφο Αίτησης Συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνεται έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου που θα επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση.

   (2) Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) για υποψηφίους της ημεδαπής ή του διαβατηρίου για υποψηφίους της αλλοδαπής.

   (3) Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio). Το Υπόμνημα Εργασιών θα είναι σχεδιασμένο, εκτυπωμένο και βιβλιοδετημένο με ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς αποτελεί κύριο κριτήριο επιλογής. Το Υπόμνημα Εργασιών θα έχει διαστάσεις Α4 (διάταξη κατακόρυφη/portrait) και μέγιστο αριθμό σελίδων τις σαράντα (40).

   (4) Κείμενο Προθέσεων 500 – 600 λέξεων κατά μέγιστο που θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ, παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της καθώς και του τρόπου που ο/η υποψήφιος/α σκέπτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει από τις σπουδές του/της στο ΠΜΣ.

   (5) Βιογραφικό Σημείωμα του/της υποψηφίου/ίας όπου θα αναφέρονται οι σπουδές, η πιθανή επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, τυχόν δημοσιεύσεις και διακρίσεις. Μέγιστη έκταση του βιογραφικού είναι οι τέσσερις (4) σελίδες Α4.

   (6) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές πανεπιστημίου που γνωρίζουν το έργο του/της υποψηφίου/ας. Σε ειδικές περιπτώσεις, η μία από τις δύο συστατικές επιστολές μπορεί να συνταχθεί από εργοδότη του/της υποψηφίου/ας. Κάθε συστατική επιστολή υποβάλλεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που φέρει το λογότυπο του αντίστοιχου πανεπιστημίου ή του εργοδότη στην μπροστινή όψη του και την υπογραφή του συντάκτη της στην πίσω όψη του.

   (7) Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου. Σε περίπτωση που οι σπουδές του/της υποψηφίου/ίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, απαιτείται βεβαίωση περί του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ../ECTS) που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, του συνόλου των Π.Μ./ECTS που απαιτούνται για την κτήση του τίτλου σπουδών καθώς και των μαθημάτων (ονομαστικά και Π.Μ./ECTS) που απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών.

   (8) Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προηγούμενων σπουδών.

   (9) Αποδεικτικό σπουδών της αγγλικής γλώσσας και, ενδεχομένως, άλλων, επί πλέον, ξένων γλωσσών. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στο οποίο τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα.

   Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικά ερωτήματα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud, στο email: [email protected] και τα τηλ. 2610-997553, 2610969913.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία, ενώ το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού τριμηνιαίο (θερινή περίοδος).

   Το ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει κατά μέσο όρο σαράντα έξι (46) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας και εξετάσεων χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται στις χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (1875) ώρες εργασίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες.

   Η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν μαθήματα κατά τα δυο εξάμηνα (Α΄ και Β΄ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού κατά τη θερινή περίοδο.

   Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού του Α΄ και Β΄ εξαμήνου μπορούν να αντικατασταθούν από δυο (2) ή τρία (3) «Εντατικά Εργαστήρια» έξι (6) ή τεσσάρων (4) Π.Μ./ECTS αντίστοιχα το καθένα. Το Εργαστήριο Σχεδιασμού του Β΄ εξαμήνου περιλαμβάνει υποχρεωτική εκπαιδευτική επίσκεψη σε περιοχή μελέτης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στα Εντατικά Εργαστήρια είναι δυνατόν να συμμετέχουν και καθηγητές και φοιτητές από συνεργαζόμενα Ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αντίστοιχα, μπορούν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. να συμμετάσχουν σε Εντατικό Εργαστήριο σε συνεργαζόμενα Ιδρύματα και συνεργαζόμενους φορείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Οι συνεργασίες που θα αναπτυχθούν στο Εντατικό Εργαστήριο γίνονται στα πλαίσια δομών εγκεκριμένων από το Τμήμα, π.χ. πρακτική άσκηση, Erasmus, κ.ά. Τα έξοδα μετακίνησης των φοιτητών θα καλύπτονται από πόρους του Προγράμματος.

   Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού, τα Εντατικά Εργαστήρια, το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού, τα Διεπιστημονικά Σεμινάρια, η Ερευνητική Εργασία αλλά και τα Μαθήματα Επιλογής μπορούν να λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένων από το Τμήμα δομών.

   Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού (15 Π.Μ./ECTS) αντικαθιστά τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού αφορά σε θέματα προωθημένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (advanced architectural design), σχεδιασμό κτηρίων και κτηριακών συνόλων, σχεδιασμό αστικού και περιαστικού δημόσιου χώρου και τμημάτων πόλεων, σχεδιασμό τοπίου κ.ά., και ενσωματώνει τα συμπεράσματα της Ερευνητικής Εργασίας 1 και 2. Το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού έχει κοινή θεματική, διδάσκεται από έναν Επιβλέποντα Καθηγητή και αξιολογείται από τον Επιβλέποντα και δυο ακόμη καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, το Ολοκληρωμένο Εργαστήριο Σχεδιασμού μπορεί να υποστηρίζεται με σεμινάρια και διαλέξεις.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και κατά τη θερινή περίοδο ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email