Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου: Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Π.Δ.Α. με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων:Αειφορικός και Κοινωνικός Σχεδιασμός» είναι οι κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές/καλλιτεχνικές γνώσεις και ικανότητες, που σχετίζονται με τo το γνωστικό πεδίο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στον τομέα του αειφορικού και κοινωνικού σχεδιασμού, καθώς και υψηλού επιπέδου ικανότητα διαρκούς διερεύνησης των διεθνών εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα.

   Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος συνίσταται στις απαιτούμενες εξειδικευμένες και επικαιροποιημένες γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση/μορφοποίηση προηγμένων θεωρητικά και τεχνολογικά προσεγγίσεων στο πεδίο της
   Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής με αναφορά στον αειφορικό και τον κοινωνικό σχεδιασμό.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   To Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ΠΜΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» με έναρξη το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21.

   Γενικά

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Τ. Β’ Αρ. 2368/ΦΕΚ 12.07.2017) των οποίων οι τίτλοι είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Το ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) χρονικής διάρκειας τριών (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων οφείλει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Αιτήματα συνοδευόμενα από επαρκή αιτιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για προσωρινή διακοπή είναι δυνατόν να εξεταστούν ως ειδικές περιπτώσεις από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημόυ Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη 1. Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 1000 € ανά φοιτητή και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση: 250 € με την εγγραφή, 2η δόση: 250 € πριν την έναρξη των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου, 3η δόση: 250 € στην αρχή του 3ου εξαμήνου και 4η δόση: 250 € στην αρχή του 4ου εξαμήνου.

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος είναι είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές Η επιλογή γίνεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων στα οποία περιλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, η συναφής με το αντικείμενο προϋπηρεσία, πιθανή προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, ενώ προβλέπεται και προσωπική προφορική συνέντευξη.

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοβαθμών υποψήφιος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του Άρθρο 34 του Ν.4485/17.

   Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, ύστερα από απόφαση της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή υπότροφοι από μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://postgradinteriorarchitecture.wordpress.com/ ή επικοινωνώντας στο E-mail: [email protected]

   Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με μορφή Αίτησης Υποψηφιότητας που παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://postgradinteriorarchitecture.wordpress.com/ και την οποία θα υποβάλουν συμπληρωμένη:

   (α) ηλεκτρονικά (μόνο), στη διεύθυνση [email protected]

   Οι υποψήφιοι, εντός του φακέλου θα πρέπει να συμπεριλάβουν Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες), στο οποίο θα εξηγούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

   Ο φάκελος θα περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (έως 2 σελίδες)
   5. Αντίγραφο Πτυχίου
    Πτυχιούχοι ημεδαπής: Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ.
    Πτυχιούχοι αλλοδαπής: Αντίγραφο πτυχίου ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά) και βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
    Για όσους έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους και εκκρεμεί η απονομή πτυχίου μπορούν να προσκομίσουν ανάλογη βεβαίωση της οικείας Γραμματείας τους
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   7. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών καλής γνώσης (Β2) αγγλικών
   8. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές
   9. Βεβαίωση συναφούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας
   10. Πιθανή ερευνητική ή/και συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα[1]
   11. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων πιθανών πτυχίων ή/και αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
   12. Άρρενες υποψήφιοι: επικυρωμένη βεβαίωση εκπλήρωσης/απαλλαγής/αναβολής των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους
   13. Αλλοδαποί υποψήφιοι: οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου), βάσει της υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/1504/30-5-2001(659 Β’).

   Φάκελοι που δεν θα περιέχουν τα δικαιολογητικά 5-8 δεν θα αξιολογούνται.

   Επιλογή υποψηφίων

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από αξιολόγηση κριτηρίων σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

   • Κ1 Βαθμός πτυχίου (συνεκτιμάται η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και η επίδοση σε διπλωματική εργασία όπου αυτή απαιτείται) 30%
   • Κ2 Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας 10%
   • Κ3 Πιθανή συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου 15%
   • Κ4 Επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος 15%
   • Κ5 Συνέντευξη 30%

   Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

   • στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές,
   • στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, και
   • στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την προ-αξιολόγηση των κριτηρίων Κ1-Κ4, οι αξιολογούμενοι υποψήφιοι φοιτητές θα ειδοποιηθούν για την ημερομηνία και ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

   Yποβολή αιτήσεων έως 30/07/2020

  • Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα. Δύναται να υπάρξουν διαλέξεις προσκεκλημένους καθηγητές από την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα. Δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης του Προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση της Γ.Σ.

   Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και το πρόγραμμα σπουδών του δομείται ως εξής:
   υποδιαιρείται σε τέσσερα(4) εξάμηνα σπουδών, που το κάθε ένα περιλαμβάνει 11-13 εβδομάδες διδασκαλίας. Εξ αυτών,

   • το πρώτο εξάμηνο (Α΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS
   • το δεύτερο εξάμηνο (Β΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS
   • το τρίτο εξάμηνο (Γ΄) περιλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και χορηγεί 30 ECTS
   • στο τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία χορηγεί 30 ECTS και είναι δυνατό να υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις.

   Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διαλέξεων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Α εξάμηνο
   Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και αρχές σχεδιασμού
   Ανθρωπογενής Χώρος, βιωσιμότητα και πολιτιστικοί παράγοντες
   Αρχές και πρακτικές αειφορικού σχεδιασμού
   Διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα
   Σχεδιαστική διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον – εικαστικές παρεμβάσεις

   Β εξάμηνο
   Κριτική θεώρηση αισθητικών και σχεδιαστικών θεωριών
   Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
   Καινοτόμα υλικά και πρακτικές στον σχεδιασμό
   Δημιουργικός σχεδιασμός αντικειμένων Θεωρία Στρατηγικής Δημιουργικότητας
   Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό δημόσιο χώρο (δύο επιλογές: αειφορικός σχεδιασμός / κοινωνικός σχεδιασμός)

   Γ εξάμηνο
   Ζητήματα φωτισμού
   Ακουστικός – ηχητικός σχεδιασμός
   Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργων
   Ζητήματα παραγωγικού σχεδιασμού αντικειμένων
   Σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον εσωτερικό χώρο (δύο επιλογές: αειφορικός σχεδιασμός / κοινωνικός σχεδιασμός)

   Δ εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email