Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός
   Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος–Ιστορία και Αρχαιολογία (Α.Μ.Κ.Ι.Α.) είναι από τη συγκρότησή του εγγενώς διεπιστημονικό, αφού περιλαμβάνει τρεις κατεξοχήν αρχαιογνωστικές κατευθύνσεις, αυτές της Αρχαίας Ιστορίας, της Κλασικής Αρχαιολογίας και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, στο πλαίσιο τους κρίσιμου γεωπολιτισμικού τομέα της αρχαίας λεκάνης της Μεσογείου, ιδίως της Ανατολικής.

   Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιμέρους και της συνδυασμένης, ακριβώς, έρευνας και εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη και τη διάχυση της
   αντίστοιχης ειδικής και διεπιστημονικής γνώσης μέσα, κυρίως, από τη διαμόρφωση ειδικών στα οικεία της πεδία.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στις τρεις κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο 2020-2021»

   ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014, επανίδρυση ΦΕΚ 1657/Β/11-5-2018

   Οι εξετάσεις του φθινοπώρου 2020-21 στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία” του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κρήτης θα πραγματοποιηθούν ως εξής.

   • Αρχαία Ιστορία: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020, στις 09:30
   • Κλασική Αρχαιολογία: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020, στις 11:00
   • Προϊστορική Αρχαιολογία: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, στις 11:00

   Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Αίτηση και Δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν:

   α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
   β. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες).
   γ. Αντίγραφο του πτυχίου μαζί με πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους/τις πτυχιούχους ΑΕΙ εξωτερικού.
   δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων και βαθμό πτυχίου (και μετάφραση αυτών, αν πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
   ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
   στ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες.
   ζ. Βιογραφικό υπόμνημα με τις σπουδές και την εν γένει ακαδημαϊκή/επιστημονική εμπειρία (επαγγελματική απασχόληση, κοινωνική δραστηριότητα κ.ά.).
   η. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1500 λέξεις) για ένα θέμα που άπτεται του Αρχαίου Μεσογειακού Κόσμου, στο πλαίσιο της αιτούμενης κατεύθυνσης του ΠΜΣ (Κλασική Αρχαιολογία, Αρχαία Ιστορία, Προϊστορική Αρχαιολογία). Το θέμα αυτό θα ενδιέφερε εν δυνάμει τον/την υποψήφιο/α στο πλαίσιο της τελικής μεταπτυχιακής εργασίας και πρέπει να τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά.
   θ. Προαιρετικά συναφή στοιχεία (συστατικές επιστολές, σεμιναριακές/πτυχιακές εργασίες, τυχόν δημοσιεύσεις).

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

   Αίτηση και δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι/ες θα δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, θα επεξεργαστούν και θα επισυνάψουν/αναρτήσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους και θα τα υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αντίγραφο πτυχίου, υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

   Ψηφιοποιημένα αρχεία γίνονται δεκτά μόνο σε μορφή PDF, με μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ.

   Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά αρχεία με μερική αποτύπωση των σελίδων ούτε φωτογραφίες δικαιολογητικών.

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

   Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail:

   • από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Aρχαίος Mεσογειακός Kόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία»
   • πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
   • από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
   • να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

   Εξεταστέα Ύλη & διαδικασία επιλογής

   Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη στις ιστοσελίδες http://www.history-archaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr

   Εκτός από τις γραπτές και προφορικές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν και σε μια ξένη γλώσσα της επιλογής τους (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά), την οποία θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους.

   Τη διαδικασία επιλογής θα δείτε στο ΦΕΚ του Κανονισμού του ΠΜΣ (Αρ. φύλλου 2163/12-06- 2018, άρθρο 3).

   Προϋποθέσεις συμμετοχής

   Στις εισαγωγικές εξετάσεις στο ΠΜΣ Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία μπορούν να συμμετάσχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών, ισότιμων και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και ειδικότερα: Τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας, Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών, Σχολών Αρχιτεκτονικής, και Σχολών Επιστημών Αγωγής.

   Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση, και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ, εφόσον: το πτυχίο τους προέρχεται από Τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ· από το πτυχίο τους προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων. Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 15 ετησίως.

   Πληροφορίες:

   Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/77337, και ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Συγκεκριμένα, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται:
   (α) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέντε (5) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια, το καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες, και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Προβλέπονται δύο γενικές κατηγορίες σεμιναριακών μαθημάτων, τα κύρια και τα παράπλευρα. Κύρια είναι σεμιναριακά μαθήματα της Κλασικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Κλασικής Αρχαιολογίας, της Προϊστορικής Αρχαιολογίας για την κατεύθυνση της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, και της Αρχαίας Ιστορίας για την κατεύθυνση της Αρχαίας Ιστορίας. Παράπλευρα είναι προσφερόμενα Σεμιναριακά μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος, και επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών ή και τη θεματική ενότητα που ενδιαφέρει τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, σεμινάρια που προσφέρονται από τα άλλα Π.Μ.Σ. της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Κλασικής Φιλολογίας, Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας κ.λπ.), ή από Π.Μ.Σ. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

   Με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
   α) από τα πέντε Σεμιναριακά μαθήματα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής/η μεταπτυχιακή φοιτήτρια πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία τρία από την κύρια κατεύθυνση που έχει επιλέξει, και δύο παράπλευρα Σεμιναριακά μαθήματα διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου μεταξύ τους, εναλλακτικά είτε από τα προσφερόμενατων άλλων κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ., της Σχολής και του Πανεπιστημίου, είτε από ειδικά Σεμιναριακά μαθήματα από άλλες, συναφείς και βοηθητικές επιστημονικές κατευθύνσεις (π.χ. Επιγραφική, Νομισματική, Αρχαιομετρία, Γεωαχαιολογία, Οστεοαρχαιολογία κ.λπ.).
   β) Να συμμετάσχει επιτυχώς σε εντατικές, εξειδικευμένες δράσεις μικρότερης χρονικής διάρκειας από αυτήν των Σεμιναριακών μαθημάτων, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν την πρακτική κατάρτιση ανά κατεύθυνση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία και να συγκεντρώσει έτσι συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
   – Συγκεκριμένα, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ο/η φοτητής/φοιτήτρια οφείλει να πάρει μέρος κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών σε Πρακτικές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες η καθεμία και σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες συνολικά, με γενικό θέμα «Από τηνανασκαφή στη δημοσίευση Ι-ΙΙ» για την Κλασική και την Προϊστορική Αρχαιολογία, και «Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση Ι-ΙΙ» για την Αρχαία Ιστορία. Αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή εκπονούνται σε αρχεία,
   μουσεία, βιβλιοθήκες, ινστιτούτα και άλλους σχετικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για παράδειγμα συναφή Ινστιτούτα του ΙΤΕ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού κ.λπ. Μπορούν να αντικαθίστανται από σχετικά Εργαστήρια, εάν προσφέρονται, από το Π.Μ.Σ., ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος, της Σχολής ή του Πανεπιστημίου.
   – Επιπλέον, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Κλασικής και της Προϊστορικής Αρχαιολογίας οφείλει να συμμετάσχει επιτυχώς σε Έρευνα Πεδίου, δηλαδή σε ανασκαφή ή επιφανειακή ή άλλη σχετική επιτόπια έρευνα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοειδών Τμημάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όσο και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών κ.λπ., η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Ενώ, αντίστοιχα, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια της Αρχαίας Ιστορίας οφείλει να συμμετάσχει σε τρία Εργαστήρια ή/ και Φροντιστηριακές Ασκήσεις που αντιστοιχούν σε έξι [6] πιστωτικές μονάδες το καθένα/η καθεμία και σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες συνολικά. Τις μονάδες αυτές μπορεί προαιρετικά να αποκτήσει με συμμετοχή σε ΄Ερευνα Πεδίου, σε συνεννόηση με τον/την σύμβουλο σπουδών του/της.
   γ) Να εκπονήσει επιτυχώς και να υποστηρίξει δημοσίως στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τελική Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Οι Σεμιναριακές Εργασίες και η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία γράφονται κατά κανόνα στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρέσεις είναι δυνατές κατά περίπτωση με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

   Το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση οργανώνεται ως εξής:

   Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Αρχαιολογίας

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6

   Β΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Αρχαίας Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ 6

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Κλασικής Αρχαιολογίας 12
   • Έρευνα Πεδίου 18

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   II. Κατεύθυνση Αρχαίας Ιστορίας

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία Ι 6

   Β΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Αρχειακή και Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση στην Αρχαία Ιστορία ΙΙ 6

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Αρχαίας Ιστορίας 12
   • Εργαστήριο Ι 6
   • Εργαστήριο ΙΙ 6
   • Φροντιστηριακή Άσκηση στην Αρχαία Ιστορία 6

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   ΙΙΙ. Κατεύθυνση Προϊστορικής Αρχαιολογίας

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση Ι 6

   Β΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Επιλογής
    (Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας, άλλου ΠΜΣ του Τμήματος Ι-Α ή άλλων Τμημάτων του ΠΚ) 12
   • Από την Ανασκαφή στη Δημοσίευση ΙΙ 6

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 12
   • Έρευνα Πεδίου 18

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

   Ενδεικτικός κατάλογος σεμιναρίων, πρακτικών/επιτόπιων ερευνών, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

   • Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
   • Μέταλλα: Η κοσμηματοτεχνία στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Ετρουρία στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου
   • Η Κρήτη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
   • Θάνατος: Ταφικές πρακτικές στους Ελληνιστικούς χρόνους
   • Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά πορτρέτα στην Ελλάδα
   • Επιγραφική και Δημοκρατία
   • Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαϊκή και κλασική Ελλάδα
   • Οι αγορές στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο: Θεσμοί και πρακτικές
   • Ζητήματα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας
   • Λατρεία ηγεμόνων από τους κλασικούς μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους
   • Ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο: Μαρτυρίες από την πολιτισμική παραγωγή των νησιών της Μεσογείου
   • Προϊστορία και παιδί: Ζητήματα ανίχνευσης και αναπαράστασης
   • Γυναίκες και άνδρες στο προϊστορικό Αιγαίο και τους γειτονικούς πολιτισμούς
   • Τέχνη και τεχνική στις μινωικές τοιχογραφίες
   • Αρχαιομετρικές μέθοδοι και παλαιοπεριβάλλον (ειδικό μάθημα)
   • Προϊστορικές λιθοτεχνίες λαξευμένου, λειασμένου και αδρού λίθου
   • Δημόσια Αρχαιολογία
   • Παλαιολιθικές κοινωνίες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής
   • Φιλολογικά και επιγραφικά κείμενα (Εργαστήριο)
   • Νομισματική (Εργαστήριο)
   • Αρχαίο Δίκαιο (Εργαστήριο)
   • Εργαστήριο συντήρησης κεραμεικής και άλλων ευρημάτων
   • Μελέτη και δημοσίευση ανασκαφικών ευρημάτων από τη νήσο Γαύδο
   • Πανεπιστημιακή ανασκαφή στα Ροδαφνίδια Λέσβου
   • Επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email