Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
   Αρχαία Ιστορία (Ελληνική και Ρωμαϊκή) και Αρχαιολογία (Προϊστορική και Κλασική).

   2. Θα επιδιωχθεί, ώστε στο μέλλον το Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» να μετατραπεί σε Διεπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

   3. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Κλασικής Αρχαιολογίας. Ως εκ τούτων, το Πρόγραμμα επιδιώκει την πολυδιάστατη εξέταση ποικίλων φαινομένων του αρχαίου κόσμου, μέσα από μια διαχρονική προσέγγιση, από τους Προϊστορικούς χρόνους έως την Ύστερη Αρχαιότητα, με διεπιστημονική αντίληψη .

   4. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών συνοψίζονται ως εξής:
   1) Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακές Σπουδές.
   2) Εξειδικευμένη και εις βάθος κατάρτιση στους ως άνω επιστημονικούς κλάδους και στις σύγχρονες εξελίξεις των αρχαιογνωστικών σπουδών.
   3) Προώθηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη των αρχαιογνωστικών επιστημών.
   4) Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επαγγελματική αποκατάσταση στον ακαδημαϊκό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
   5) Επαρκής κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί περαιτέρω σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής
   διατριβής.

   5. Αυτονόητη είναι η ευθύνη των μελών που συναπαρτίζουν το Π.Μ.Σ. να προωθούν την ποιότητα, τη νέα γνώση και τα επιτεύγματα των επιστημονικών τομέων που θεραπεύουν.

   6. Το Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία δεν απαιτεί τέλη φοίτησης.

   Δείτε την Προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, κατά το μέγιστο, τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων στο Π.Μ.Σ., στο οποίο μετέχουν οι Τομείς Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/21-5- 2018). Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω κατευθύνσεις:

   Α. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
   Β. Προϊστορική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
   Γ. Κλασική Αρχαιολογία (κατά το μέγιστο 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 1 του ν. 4485/2017, με βαθμό πτυχίου κατ΄ ελάχιστη απαίτηση ‘Λίαν Καλώς’ (6,50), να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα) από 9 έως 23 Σεπτεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτόαξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητές του.
   3. Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   5. Φωτοτυπία ταυτότητας.

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2020. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στις τρείς κατευθύνσεις πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις σε δύο μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, την οποία επιθυμούν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο (γραπτώς), συναφές, ως προς το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, το οποίο θα αξιολογείται επιτυχώς ή όχι, σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική. Θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 2651007180 – [email protected]) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr.

   Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά με σαρωμένα αρχεία από τα πρωτότυπα έγγραφα στα οποία θα υπάρχει εμφανώς η πρωτότυπη υπογραφή του συντάκτη.

   Το ωράριο των εξετάσεων, οι αίθουσες που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους με νεότερη ανακοίνωση.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία, ανά κατεύθυνση ορίζεται ως εξής:

   1. Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία»

   Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Ιστορία» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και Διεπιστημονικά Σεμινάρια. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. β) Ενός υποχρεωτικού μαθήματος και ενός μαθήματος επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.) κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. γ) Του διεπιστημονικού σεμιναρίου κατεύθυνσης κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.
   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

   1ο Έτος
   Α’ Εξάμηνο
   1. Υποχρεωτικό Μάθημα (MIA) 15 E.C.T.S.
   2. Υποχρεωτικό Μάθημα (MIA) 15 E.C.T.S.

   Β’ Εξάμηνο
   3. Υποχρεωτικό Μάθημα (MIA) 15 E.C.T.S.
   4. Μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ, δηλ. Μ.Κ.Α. ή Μ.Π.Α.) 15 E.C.T.S.
   ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.

   2ο Έτος
   Γ’ Εξάμηνο
   5. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (ΔΙΣ) 30 E.C.T.S.

   Δ’ Εξάμηνο
   6. Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 E.C.T.S.
   ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.Σ. 120 E.C.T.S.

   2. Κατεύθυνση: «Προϊστορική Αρχαιολογία»

   Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Προϊστορική Αρχαιολογία» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και Διεπιστημονικά Σεμινάρια. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 E.C.T.S. και την απονομή
   του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση: α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. β) Ενός υποχρεωτικού μαθήματος και ενός μαθήματος επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.) κατά την
   διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών. γ) Του διεπιστημονικού σεμιναρίου κατεύθυνσης, κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών. δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.
   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

   1ο Έτος
   Α’ Εξάμηνο

   1. Υποχρεωτικό Μάθημα (ΜΠΑ) 15 E.C.T.S.
   2. Υποχρεωτικό Μάθημα (ΜΠΑ) 15 E.C.T.S.

   Β’ Εξάμηνο

   3. Υποχρεωτικό Μάθημα (ΜΠΑ) 15 E.C.T.S.
   4. Μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., δηλ. ΜΙΑ ή ΜΚΑ) 15 E.C.T.S.
   ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S

   2ο Έτος
   Γ’ Εξάμηνο

   5. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (ΔΙΣ) 30 E.C.T.S

   Δ’ Εξάμηνο
   6. Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 E.C.T.S.
   ΣΥΝΟΛΟ 60 E.C.T.S.

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ.Σ 120 E.C.T.S.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email