Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα (Archaeology and History of the Ancient World: from the Early Prehistory to Late Antiquity)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Περιλαμβάνει τις εξής τρεις ειδικεύσεις:
   1) Προϊστορική Αρχαιολογία,
   2) Κλασική Αρχαιολογία,
   3) Αρχαία Ιστορία.

   Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών και ανάλογα με την ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής, το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την Απώτατη Προϊστορία έως την Ύστερη Αρχαιότητα».
   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το ΠΜΣ: «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ιδρύθηκε με την απόφαση 676/24-04-2018 (ΦΕΚ 1729/Β΄/17-05-2018) και λειτουργεί βάσει του Κανονισμού του (αρ. απόφ. 638/2-5-2018, ΦΕΚ 1887, τ. Β΄, 24-05-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό εισαγωγής 45 σπουδαστών στο ΠΜΣ.

   Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ή σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (μόνο για αποδεδειγμένα εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές ή για ειδικές περιπτώσεις φοιτητών που αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος).

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις:
   α) Προϊστορική Αρχαιολογία
   β) Κλασική Αρχαιολογία
   γ) Αρχαία Ιστορία

   Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ανά ειδίκευση ορίζεται ως εξής:
   α) Προϊστορική Αρχαιολογία – 21 θέσεις
   β) Κλασική Αρχαιολογία – 15 θέσεις
   γ)Αρχαία Ιστορία – 9 θέσεις

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
   Στο ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: από την απώτατη προϊστορία έως την ύστερη αρχαιότητα – Archaeology and History of the Ancient World: from the early prehistory to late antiquity» γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίου των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8, αρ. 34 του Ν. 4485/2017

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά* κατά το χρονικό διάστημα από: 1-6-2020 έως και 20-7-2020

   Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. Κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται:

   1. Βιογραφικό σημείωμα
   2. Αντίγραφο πτυχίου. Υποψήφιοι που κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους,
   υποχρεούνται να έχουν καταθέσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά το πέρας και της εξεταστικής Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδ. έτους
   3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
   4. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17
   5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2) ή περισσοτέρων γλωσσών
   6. Διπλωματική εργασία ή σεμιναριακές εργασίες, εάν υπάρχουν, ιδιαιτέρως όσες σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης
   7. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ανασκαφές, σεμινάρια κ.ά.
   8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τον οποίο πρέπει να εκτυπώσουν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.

   * ‘Ολα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf (ή .zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας)

   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
   1. Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται ύστερα από γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη-εξέταση, βάσει της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο αναρτημένης βιβλιογραφίας1. Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.
   2. Απαραίτητο προσόν για την επιλογή αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

   Συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου και των σεμιναριακών εργασιών που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο ειδίκευσης, η συμμετοχή σε ανασκαφές ή πρακτικές ασκήσεις, το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.

   Προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι. Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή) καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

   Κατά την εγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ όλα τα δικαιολογητικά τα οποία είχαν υποβάλει σε ψηφιακή μορφή, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

   Η γραπτή εξέταση και η προφορική εξέταση-συνέντευξη θα διενεργηθούν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς έξι σεμινάρια και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (ΜΔΕ).Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Η θεματολογία και η βιβλιογραφία των μαθημάτων περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ετησίως. Τα σεμινάρια είναι εξαμηνιαία. Οι σεμιναριακές εργασίες αντιστοιχούν προς 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS) η καθεμία και η ΜΔΕ προς 30πιστωτικές μονάδες (ECTS), οπότε για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων στην αγγλική από επισκέπτη καθηγητή προερχόμενο από ΑΕΙ της αλλοδαπής.

   Από το σύνολο των σεμιναριακών μαθημάτων τουλάχιστον τέσσερα (4) πρέπει να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων της ειδίκευσης, στην οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής, ή συγγενών ειδικεύσεων, σύμφωνα με την πρόταση του επόπτη, ή από μαθήματα της ίδιας ειδίκευσης σε ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα δύο σεμινάρια μπορούν να επιλέγονται από άλλες ειδικεύσεις του ιδίου ΠΜΣ ή άλλων ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου πανεπιστημιακού Τμήματος ή αναγνωρισμένου ερευνητικού Κέντρου, με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη καθηγητή, εφόσον εξασφαλίζεται η αντιστοιχία των πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ένα από τα έξι σεμινάρια να έχει τη μορφή «ελεύθερης σεμιναριακής εργασίας» και να σχετίζεται με θέμα εξειδικευμένο, το οποίο δεν προσφέρεται στο Πρόγραμμα των σεμιναρίων του Τμήματος, αλλά αφορά τα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του σπουδαστή. Εν προκειμένω ως επόπτης μπορεί να ορισθεί μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ή εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης. Ο επόπτης της «ελεύθερης σεμιναριακής εργασίας» παρακολουθεί την εργασία του μεταπτυχιακού φοιτητή ανελλιπώς και συναντάται μαζί του ανά 15ήμερο. Η εργασία παραδίδεται γραπτή και παρουσιάζεται ολοκληρωμένη σε ειδικό σεμινάριο στο τέλος του εξαμήνου. Τα μαθήματα των εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ εντάσσονται στο
   πρόγραμμα του ΠΜΣ του Τμήματος ύστερα από έγκριση της ΣΕ.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία

   2. Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία

   3. Ειδίκευση: Αρχαία Ιστορία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email