Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία – ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», που διοργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για την Κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». 

   Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΦΕΚ 3123/B/31-07-2018 ως επανίδρυση των Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012 και Φ.Ε.Κ. 1727/Β/19-05-2017). 

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.. Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2018
   • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 
   • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου. 
   • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία και, αν υπάρχουν, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
   • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης, αποδεκτό από επίπεδο Β2 (Lower) έως επίπεδο C2 (Proficiency) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής). Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις. 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν. 
   • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (επικυρωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
   • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Προϊσταμένους Μονάδων, εργοδότες. 
   • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 
   • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

   Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2018. Η πρωτότυπη αίτηση με το φάκελο των δικαιολογητικών προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποψηφιότητα, θα πρέπει να αποσταλεί ή να προσκομιστεί στη Γραμματεία από 01 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2018) είτε με courier (ταχυμεταφορά) στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»- Ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» με σημείωση την κατεύθυνση στην οποία απευθύνεται η αίτηση (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65119 και 27210-65128, e-mail: [email protected], ιστοσελίδα: http://class- phil.kalamata.uop.gr).. 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ ́ του Νόμου 4485 (Τεύχος Α ́ 114/04.08.2017) και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

   Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 2.100€, καταβλητέα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 700€, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων. 

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι: 

   • Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας. 
   • Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής. 

   Αναφορικά με την συνέντευξη θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

  • Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες κ.λπ.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 312 ώρες μαθημάτων συνολικά, οι οποίες κατανέμονται σε 156 ανά εξάμηνο (30 πιστωτικές μονάδες-ECTS ανά εξάμηνο). Ενδέχεται να ζητηθεί από μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, προπτυχιακά ή άλλα, του Τμήματος Φιλολογίας ή άλλων, ως προαπαιτούμενα των
   σπουδών τους, μετά από απόφαση της Σ.Ε. που είναι η μόνη αρμόδια για την καθοδήγηση και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά τη διάρκεια των συστηματικών σπουδών τους.

   Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες-ECTS) και την επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες-ECTS).

   Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών προκύπτει από:
   Α. Διπλωματική εργασία (40%)
   Β. Μαθήματα (60%)
   Συγκεκριμένα: τελικός βαθμός του Μ.Δ.Σ. = βαθμός διπλωματικής εργασίας x 0.4 + μέσος όρος μαθημάτων x 0.6

   Κατάλογος μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
   Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των ακόλουθων μαθημάτων.

   Κατάλογος μαθημάτων επιλογής
   1. 13ΦΕ01: Λυρική Ποίηση (6 ECTS) ή
   2. 13ΦΕ02: Αττική Κωμωδία (Αριστοφάνης-Μέση Κωμωδία-Μένανδρος) (6 ECTS) [προσφέρονται στο Α’ εξάμηνο σπουδών]
   3. 13ΦΕ03: Πρόσληψη της Αρχαίας Ελλάδας στη Ρώμη
   (6 ECTS) ή
   4. 13ΦΕ04: Θέματα Ύστερης Αρχαιότητας (6 ECTS)
   [προσφέρονται στο Β’ εξάμηνο σπουδών]

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία – ειδίκευση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email