Αποκατάσταση ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Αποκατάσταση ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης.» (MSc in Treatment and rehabilitation following Spinal Cord lesions. Spinal Pain Management).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο:

   • Την μελέτη της Σπονδυλικής Στήλης και τη θεραπευτική προσέγγιση και αποκατάσταση των Βλαβών του Νωτιαίου Μυελού, τόσο τραυματικών όσο και εκφυλιστικών
   • Την ανάλυση των τεχνικών και των μέσων διαχείρισης του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   • Να παρουσιασθούν στοιχεία ανατομίας, φυσιολογίας και εμβιομηχανικής της Σ.Σ. και να αναλυθούν  μηχανισμοί τραυματικών και εκφυλιστικών βλαβών του N.M.
   • Να παρουσιασθούν κλινικές και εργαστηριακές τεχνικές διάγνωσης των βλαβών N.M. και Να αναλυθούν
    τεχνικές θεραπείας-υποστήριξης και αποκατάστασης των ασθενών με βλάβη του N.M.
   • Να αναλυθεί η προέλευση και οι μηχανισμοί έκλυσης του πόνου σπονδυλικής προέλευσης και θα παρουσιασθούν σύγχρονα μέσα και τεχνικές αντιμετώπισης του.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Φ.Ε.Κ.: 4150/21-09-18 Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Απόφασης: 888/17-07-2018) διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.). Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

   Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής-κλινικής άσκησης.

   Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.

   • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης» (MSc in “Rehabilitation following Spinal Cord lesions.  Spinal Pain Management”).
   • Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
   • Χορήγηση υποτροφίας αριστείας σε ένα νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή (βάση βαθμολογιών στις εξετάσεις των δυο πρώτων εξαμήνων) για κάθε νέα σειρά μεταπτυχιακών φοιτητών.
   • Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών.
   • Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Βλαβών Νωτιαίου Μυελού και διαχείρισης πόνου Σπονδυλικής προέλευσης από τον ιστοχώρο μας: ανάρτηση σεμιναρίων, ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

   Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.

   • Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών σε ποσοστό 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών κάθε εξαμήνου ισχύει για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
   • Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ. στα εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και στις εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ..
   • Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου, καθώς και για την ολοκλήρωση των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επιλογή θέματος μέχρι και το 3οεξάμηνο σπουδών και εκπόνησή του εντός ενός έως τριών εξαμήνων μετά τη λήξη του 3ου εξαμήνου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση. Στην περίπτωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο η εργασία να έχει γίνει καταρχάς δεκτή πριν τη λήψη του πτυχίου σε ξενόγλωσσο ή ελληνικό περιοδικό. Σε ότι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και η Google scholar. Εάν το θέμα έχει ερευνητικό χαρακτήρα (εκπόνηση εργασίας), η δημοσίευση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Η δημοσίευσή της όμως σε διεθνές περιοδικό προσμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη βαθμολογία.
   • Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρας του κάθε κύκλου μαθημάτων.
   • Υποχρεωτική παρακολούθηση των ημερίδων που διοργανώνονται από το Π.Μ.Σ.

   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:

   α) Πανεπιστημιακών τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ).

   β) Τ.Ε.Ι. του τμήματος  Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, Νοσηλευτικής και Φυσιοθεραπείας.

   γ) Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων.

   Ο αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι 60 κατά ανώτατο όριο, εκ των οποίων οι 30 θα είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και οι 30 θα είναι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι..

   Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται στα 1.500 Ευρώ ανά έτος σπουδών (750 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Σύνολο: 3.000 Ευρώ για τη διάρκεια των τεσσάρων (4) εξαμήνων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή εκάστοτε εξαμήνου σε μία (1) δόση. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

   Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν & υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω από τις 22/04/2020 έως τις 31/07/2020, στη διεύθυνση:

   Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος,

   Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Γ’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική,
   Υπόψη Κας Σταυροπούλου Αλίκη, 4ος όροφος, Νίκης 2, Τ.Κ. 14561, Κηφισιά
   Τηλ.: 210 – 8087617 (09:30πμ – 13:30μμ) ή ηλεκτρονικά: ([email protected])

   Πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://school.med.uoa.gr/

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ (ειδικό έντυπο αναρτημένο στον ιστοχώρο του Π.Μ.Σ.),
   2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
   3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα,
   4. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωσης περάτωσης σπουδών συνοδευόμενη από Υπ. Δήλωση ότι με τη παραλαβή του Πτυχίου θα προσκομισθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,
   5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων,
   6. Αντίγραφο Πιστοποιητικού αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της. (ΜΟΝΟ για τους υποψήφιους φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής),
   7. Αντίγραφο Επικυρωμένου και Μεταφρασμένου Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 (αν έχουν αποκτηθεί παραπάνω του ενός πιστοποιητικά, να επισυναφθεί μόνο ένα),
   8. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του υποψηφίου φοιτητή, ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (με πρωτότυπη υπογραφή),
   9. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), του υποψηφίου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης (με πρωτότυπη υπογραφή),
   10. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού διπλώματος & σχετικής αναλυτικής βαθμολογίας (εφόσον υπάρχει),
   11. Αντίγραφα Δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές (εφόσον υπάρχουν),
   12. Αντίγραφα Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν),
   13. Αντίγραφο Πιστοποιητικού γνώσης της χρήσης Η/Υ (εφόσον υπάρχει),
   14. Τουλάχιστον δυο Συστατικές Επιστολές.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Ανατομία & Φυσιολογία Σπονδυλικής Στήλης & Νωτιαίου Μυελού. (9 ECTS)
   • Νευροχημεία & Νευροφυσιολογία & Κλινική Εξέταση – Απεικονιστικές Τεχνικές. (9 ECTS)
   • Εμβιομηχανική Σπονδυλικής Στήλης. (6 ECTS)
   • Τραυματικές κακώσεις & Εκφυλιστικές βλάβες Σπονδυλικής Στήλης & Νωτιαίου Μυελού.(6 ECTS)

   B΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Διαταραχές συστημάτων (νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, ουροποιητικού) σε ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού. (9 ECTS)
   • Διάγνωση ασθενούς με βλάβη Νωτιαίου Μυελού – Κλινικές & απεικονιστικές μέθοδοι. (9 ECTS)
   • Λοιμώξεις & ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού. (6 ECTS)
   • Σπονδυλικός πόνος: αιτιολογία – προσέγγιση.(6 ECTS)

   Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Αντιμετώπιση βλάβης Νωτιαίου Μυελού – Υποστήριξη συστημάτων (νευρικού, καρδιαγγειακού, πεπτικού, ουροποιητικού) σε ασθενείς με βλάβες Νωτιαίου Μυελού. (9 ECTS)
   • Αποκατάσταση βλάβης Νωτιαίου Μυελού – Φυσική αποκατάσταση. (9 ECTS)
   • Σπονδυλικός πόνος: συντηρητική θεραπεία. (6 ECTS)
   • Σπονδυλικός πόνος: χειρουργική θεραπεία.(6 ECTS)

   Δ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   • Πρακτική άσκηση διάρκειας 4ων εβδομάδων. (10 ECTS)Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. (20 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Αποκατάσταση ασθενών με Βλάβη Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email