Loading...

Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1200
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρο−οικονομική και χωρο−κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο.
   Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
   Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo−κοινωνικά και χωρο-οικονομικά της προβλήματα.
   Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.
   Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει επιστημονικά στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιμέρους γνωστικά πεδία του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα επιστημονικής και επαγγελματικής απασχόλησης σε μια ποικιλία φορέων που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τους ακόλουθους:

   Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήμες του χώρου.

   Εκπαιδευτικούς Φορείς.

   Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο δραστηριοποίησης την οργάνωση, ανάπτυξη και σχεδιασμό του αστικού και περιφερειακού χώρου.

   Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαμόρφωση αναπτυξιακών και χωρικών πολιτικών και προγραμμάτων.

   Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης όλων των βαθμίδων της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες.

   Μελετητικά γραφεία και οργανισμοί που εκπονούν αναπτυξιακές, πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες, περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, κ.α.

   Γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων και φορέων που ασχολούνται με θέματα χωροθετήσεων και μετεγκαταστάσεων δραστηριοτήτων, υπηρεσιών παραγωγού, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης ακινήτων, κλπ.

   Εταιρίες και φορείς παραγωγής υλικού ανθρωπογεωγραφικού, αναπτυξιακού και σχεδιαστικού περιεχομένου.

   Δείτε εδώ την Προκήρυξη Υποβολής Υποψηφιοτήτων.

  • Το πρόγραμμα προσφέρει μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση που στοχεύει στην δημιουργία στρατηγικών αναλυτών σχεδιασμού του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες: από τον Γεωπολιτικό σχεδιασμό (πλανητικό επίπεδο) στον Χωροταξικό (περιφερειακό επίπεδο).

   Ο φορέας. Η πρώτη Σχολή Γεωγραφίας στην Ελλάδα, θέτει την ακαδημαϊκή της εμπειρία στην υπηρεσία της επαγγελματοποίησης των φοιτούντων στον τομέα της Ανθρωπογεωγραφίας: γεωγραφία των πληθυσμών, οικονομική και γεωγραφία της κατοικίας, μέσα από μία σειρά πολλαπλών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής, ιστορικής γεωγραφίας… με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και της χαρτογραφίας.

   Η επαγγελματική προοπτική. Μέσω μιας θεωρητικής και πρακτικής διεπιστημονικής προετοιμασίας, στόχος του Μεταπτυχιακού είναι να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Πρόγραμμα Σπουδών

    Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Κωδικός

   Τίτλος Μαθήματος / Διδάσκοντες – Διδάσκουσες

   Είδος

    Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   ΓΕΩ 601

   Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί 

   Geopolitical approaches and strategies

   Γ. Σιδηρόπουλος

   Y 7,5

   ΓΕΩ 602

   Χώρος – Κοινωνία – Πολιτισμός

   Space – Society – Culture

   Θ. Τερκενλή, Θ.Ιωσηφίδης

   Υ 7,5

   ΓΕΩ 603

   Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης – Υπαίθρου

   Spatial Planning: Urban – Rural dynamics

   Α. Κίζος, Γ. Τσιλιμίγκας

   Υ 7,5

   ΓΕΩ 604

   Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Κινήματα πόλης και περιφέρειας

   Spatial Planning and Urban and Regional Social Movements

   Χ. Πετροπούλου

   Υ 7,5

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΓΕΩ 605

   Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη

   Global Geo-Economy and Uneven Development

   Γ. Σιδηρόπουλος, Δ. Καβρουδάκης

   KEY 7,5

   ΓΕΩ 606

   Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές *

   Urban Development and Policies

   Ι. Χωριανόπουλος

   ΚΕΥ 7,5

   ΓΕΩ 607

   Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης*
   Applications of Geo-Informatics in Urban Geography Topics and
   Regional Development

   Χ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης

   ΚΕΥ 7,5

   ΓΕΩ 608

   Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου

   Human Geography of the developing world

   Β. Γαβαλάς

   ΚΕΥ 7,5

   ΓΕΩ 609

   Μεθοδολογία Έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία

   Research Methods in Human Geography

   Θ. Ιωσηφίδης, Β. Γαβαλάς

   ΚΕΥ 7,5

   ΓΕΩ 610

   Χωρο-Κοινωνικές Ανισότητες *

   Socio-spatial Inequalities

   Ι. ΧωριανόπουλοςΘ. ΙωσηφίδηςΧ. Πετροπούλου

   ΚΕΥ 7,5

   ΓΕΩ 611

   Μέθοδοι Προβολής και διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας

   Methods of promoting and teaching Human Geography

   Κ. Κλωνάρη, Β. Χίου

   Επιλογής 7,5

   ΓΕΩ 612

   Γεωγραφία των Μετακινήσεων

   Geography of Population Movements

   Η. Πετράκου

   Επιλογής 7,5

   ΓΕΩ 532

   Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση **

   Applied Remote Sensing

   Χ. Βασιλάκος

   ΚΕΥ/Ε 7,5

   ΓΕΩ 533

   Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης **

   Location Analytics

   Δ. Καβρουδάκης

   ΚΕΥ/Ε 7,5

    Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΓΕΩ 613

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
   Υ 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ