Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και αειφόρο χωρο−οικονομική και χωρο−κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

   Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο.
   Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
   Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo−κοινωνικά και χωρο-οικονομικά της προβλήματα.
   Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.
   Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει επιστημονικά στελέχη ικανά να ανταπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που συνάδουν με τα επιμέρους γνωστικά πεδία του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα επιστημονικής και επαγγελματικής απασχόλησης σε μια ποικιλία φορέων που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τους ακόλουθους:

   — Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήμες του χώρου.
   — Εκπαιδευτικούς Φορείς.
   — Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο δραστηριοποίησης την οργάνωση, ανάπτυξη και σχεδιασμό του αστικού και περιφερειακού χώρου.
   — Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαμόρφωση αναπτυξιακών και χωρικών πολιτικών και προγραμμάτων.
   — Τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης όλων των βαθμίδων της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες.
   — Μελετητικά γραφεία και οργανισμοί που εκπονούν αναπτυξιακές, πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες, περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες, τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα, κ.α.
   — Γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων και φορέων που ασχολούνται με θέματα χωροθετήσεων και μετεγκαταστάσεων δραστηριοτήτων, υπηρεσιών παραγωγού, ερευνών αγοράς, αξιολόγησης ακινήτων, κλπ.
   — Εταιρίες και φορείς παραγωγής υλικού ανθρωπογεωγραφικού, αναπτυξιακού και σχεδιαστικού περιεχομένου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με σπουδές μικτής διαδικασίας (ηλεκτρονικής- εξ’ αποστάσεως) με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» (ΦΕΚ 3448/Β’/17.08.2018), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» είναι μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση που στοχεύει στην δημιουργία στρατηγικών αναλυτών σχεδιασμού του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες: από τις Κοινωνικές Επιστήμες, τον Γεωπολιτικό σχεδιασμό (πλανητικό επίπεδο) στον Χωροταξικό (περιφερειακό επίπεδο).

   Το Τμήμα Γεωγραφίας, θέτει την ακαδημαϊκή του εμπειρία στην υπηρεσία της επαγγελματοποίησης των φοιτούντων στον τομέα της Ανθρωπογεωγραφίας και των Κοινωνικών Επιστημών: γεωγραφία των πληθυσμών, οικονομική και γεωγραφία της κατοικίας, μέσα από μία σειρά πολλαπλών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής, ιστορικής γεωγραφίας με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και της χαρτογραφίας.

   Μέσω μιας θεωρητικής και πρακτικής διεπιστημονικής προετοιμασίας στόχος του Μεταπτυχιακού είναι να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης με σπουδές μικτής διαδικασίας, έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα από τα προσφερόμενα κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το τρίτο εξάμηνο.

   Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ένα κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμβριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης στην έδρα του Τμήματος, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. H παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (Α ́ εξάμηνο) θα εισαχθούν έως και 30 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. (Οκτώβριος του 2020).

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση του ΔΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.200 €, τα οποία κατανέμονται σε 6 ισόποσες δόσεις (2 σε κάθε εξάμηνο).

   Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: (α) Γενικός βαθμός πτυχίου, (β) Αναλυτική βαθμολογία στα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, (γ) Βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) Τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ, (ε) Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και τυχόν γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, (στ) Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών/καθηγητριών από ελληνικά ή ξένα ισότιμα Α.Ε.Ι., ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, καθώς και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του “προφίλ” του/της υποψηφίου/ας ως προς την ικανότητά του/της να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία.

   Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια μίας ξένης γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ες πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας μίας ξένης γλώσσας είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Σεπτέμβριο 2020 (οι ημερομηνίες εξετάσεων θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Τμήματος (για τη διευκόλυνση των υποψήφιων παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τους εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη). Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το διάστημα Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ από τις 16 Μαϊου μέχρι τις 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή pdf ή jpg.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε ψηφιακή μορφή
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή Μ.Ο.)
   4. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα (τυχόν) συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή
   5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή
   6. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητή/τρια Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα «Ναυτίλος»
   7. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, γερμανικής κλπ), σε επίπεδο καλής γνώσης (πιστοποιητικό Β1 και πάνω), σύμφωνα με τα πρότυπα της Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Language Policy) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (European Federation of National Institutions for Language).
   8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).

   Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να καταθέσουν και επί πτυχίω φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δύναται να προεπιλεγούν αλλά η τελική επιλογή και εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών τους μέχρι την περίοδο εγγραφής στο ΠΜΣ τον Οκτώβριο 2020.

   Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κατέχουν τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το ΔΟΑΤΑΠ είτε μαζί με την αίτηση

   υποψηφιότητας τους (εάν το διαθέτουν) είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΜΣ, οπωσδήποτε όμως πριν από την ολοκλήρωσή του.

   Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα: https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php και από τη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ: 22510 36432, e-mail: [email protected] & [email protected]).

  • Το πρόγραμμα προσφέρει μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση που στοχεύει στην δημιουργία στρατηγικών αναλυτών σχεδιασμού του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες: από τον Γεωπολιτικό σχεδιασμό (πλανητικό επίπεδο) στον Χωροταξικό (περιφερειακό επίπεδο).

   Ο φορέας. Η πρώτη Σχολή Γεωγραφίας στην Ελλάδα, θέτει την ακαδημαϊκή της εμπειρία στην υπηρεσία της επαγγελματοποίησης των φοιτούντων στον τομέα της Ανθρωπογεωγραφίας: γεωγραφία των πληθυσμών, οικονομική και γεωγραφία της κατοικίας, μέσα από μία σειρά πολλαπλών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής, ιστορικής γεωγραφίας… με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και της χαρτογραφίας.

   Η επαγγελματική προοπτική. Μέσω μιας θεωρητικής και πρακτικής διεπιστημονικής προετοιμασίας, στόχος του Μεταπτυχιακού είναι να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   • Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί  Y 7,5 ECTS
   • Χώρος – Κοινωνία – Πολιτισμός Υ 7,5 ECTS
   • Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης – Υπαίθρου Υ 7,5 ECTS
   • Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Κινήματα πόλης και περιφέρειας Υ 7,5 ECTS
   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   • Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη KEY 7,5 ECTS
   • Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές * ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης* ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • Μεθοδολογία Έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • Χωρο-Κοινωνικές Ανισότητες * ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • Μέθοδοι Προβολής και διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας Επιλογής 7,5 ECTS
   • Γεωγραφία των Μετακινήσεων Επιλογής 7,5 ECTS
   • Εφαρμοσμένη Τηλεπισκόπηση ** ΚΕΥ/Ε 7,5 ECTS
   • Γεωγραφική Ανάλυση Θέσης ** ΚΕΥ/Ε 7,5 ECTS
   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email