Ανθρώπινη Απόδοση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • H εξειδικευμένη εκπαίδευση, έρευνα και κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές στα γνωστικά πεδία της μεγιστοποίησης της αθλητικής απόδοσης και της άσκησης για πρόληψη και αποκατάσταση. Επιμέρους σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:

   • η έρευνα και η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κλπ.),
   • η έρευνα και η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών/-ριών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.),
   • η συνεργασία με παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς φορείς, τόσο της Ελλάδας, όσο και του εξωτερικού, και η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης και θεωρίας με την πράξη και την αγορά εργασίας,
   • η έρευνα μέσα από τα Εργαστήρια του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ,
   • η συμμετοχή των φοιτητών/-ριών σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα,
   • η παροχή υψηλής ποιότητας γνώσεων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εκπαίδευση του επιστημονικού και ερευνητικού προσωπικού
   • η παραγωγή καταρτισμένων στελεχών σε γνωστικές κατευθύνσεις που δεν προσφέρονται σε άλλο ελληνικό ΤΕΦΑΑ και
   • η δημιουργία υποδομής για τη διαρκή ανανέωση και προαγωγή της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανθρώπινη Απόδοση» αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:
   α) Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης
   β) Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

   Καινοτομία του προγράμματος σπουδών αποτελούν: α) η εντατική δια ζώσης φοίτηση σε ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή και β) η διδασκαλία από απόσταση με τη βοήθεια της διαδικτυακής τεχνολογίας με σύγχρονη ή ασύγχρονη συμμετοχή.
   Ο αριθμός των εισακτέων: ορίζεται συνολικά στους 50 (25 ανά κατεύθυνση). Από το σύνολο των πενήντα (50), σαράντα (40) θέσεις θα καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. (20 θέσεις ανά κατεύθυνση) και οι υπόλοιπες δέκα (10) θέσεις καταλαμβάνονται από πτυχιούχους άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (5 ανά κατεύθυνση).
   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της ανεξάρτητης επιβλεπόμενης μελέτης.
   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.500€. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται με εισοδηματικά κριτήρια έως και 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών/- ριών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά, ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf), σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια εισδοχής από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 στη:
   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./ΑΠΘ,
   «Ανθρώπινη Aπόδοση»
   Νέες Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.,
   Γυάλινο κτήριο Θέρμης,
   TK 57001, 1ος όροφος
   Πληροφορίες:
   Τηλέφωνο: 2310-992242, ώρες 9:00-12:00,
   http://humanperformance.phed.auth.gr,
   E-mail: [email protected]

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο Π.Μ.Σ.

   Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

   • Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
   • Η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (καλή γνώση), από τα πιστοποιητικά επάρκειας που αναγνωρίζει το Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο, γερμανόφωνο, ή γαλλόφωνο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής και αυτό αποδεικνύεται από τον τίτλο σπουδών του/της δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της απαιτούμενης ξένης γλώσσας.

   Το βασικό πτυχίο και το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από τα κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνονται από τα ακόλουθα κριτήρια εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών.

   Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:

   1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια).
    Βαθμός πτυχίου Χ 3,5
   2. Διπλωματική – Πτυχιακή Εργασία (μέγιστο 6 μόρια)
    Η Διπλωματική Εργασία αξιολογείται με έξι μόρια αν έχει εκπονηθεί από ένα μόνο συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Αν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον/στην υποψήφιο/-α ισούνται με το πηλίκο του έξι δια του αριθμού των συγγραφέων. Η Διπλωματική Εργασία πιστοποιείται με βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος ή τη βιβλιοθήκη, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των συγγραφέων.
   3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία μετά τη λήψη του πτυχίου (μέγιστο 5 μόρια, για 2 έτη εργασίας και αναλογικά για μικρότερο χρονικό διάστημα)
    Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
    1. Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
    2. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα: Αντίγραφο ενσήμων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Βεβαίωση του εργοδότη όπου να φαίνεται επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εργασίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
    3. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
   4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με συντακτική επιτροπή (μέγιστο 10 μόρια)
    Αξιολογούνται μέχρι δύο δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων. Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων), τότε ο υποψήφιος για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος συγγραφέας λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 και ο τρίτος 2 μόρια. Για δημοσιεύσεις σε περιοδικά που δεν συμπεριλαμβάνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων λαμβάνουν 3 μόρια ο πρώτος συγγραφέας, 2 ο δεύτερος και 1 ο τρίτος συγγραφέας.
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) φωτοτυπία ή εκτύπωση της σελίδας του περιοδικού με τη συντακτική επιτροπή και γ) φωτοτυπία εξωφύλλου.
    Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί επιπλέον η βεβαίωση αποδοχής από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού.
   5. Προφορικές ή/και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής (μέγιστο 9 μόρια)
    Αξιολογούνται μέχρι τρεις ανακοινώσεις. Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση αξιολογείται για τον πρώτο συγγραφέα με 3 μόρια, για τον δεύτερο με 2 και για τον τρίτο με 1. Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση και βεβαίωση παρουσίασης από το συνέδριο.
   6. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (μέγιστο 4 μόρια)
    Ο/η υποψήφιος/-α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών ΑΕΙ), η οποία να πιστοποιεί τη συμμετοχή του/της σε ερευνητικό πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας ενός ημερολογιακού εξαμήνου.
   7. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (μέγιστο 10 μόρια)
    Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10 μόρια.
   8. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) ή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) (μέγιστο 15 μόρια)
    Όσοι/ες υποψήφιοι κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 5 μόρια, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με 10 μόρια.
   9. Εξαιρετική αθλητική διάκριση (10 μόρια)
    Όσοι/-ες υποψήφιοι/-ιες για την κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης» έχουν 1η έως 3η νίκη σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μοριοδοτούνται με 10 μόρια, εφόσον καταθέσουν σχετική βεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
    Ισχύει μόνο για την κατεύθυνση «Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης».

   Δικαιολογητικά εισδοχής για την υποβολή αίτησης

   Η αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στο http://humanperformance.phed.auth.gr . Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει μαζί.

   Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που μπορεί κάποιος να προσκομίσει είναι:

   1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή/και Τ.Ε.Ι. (απαραίτητο) β) Πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 που αναγνωρίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. (απαραίτητο).
   2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
   3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
   4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
   5. Δικαιολογητικά προφορικών ή/και αναρτημένων ανακοινώσεων.
   6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.
   7. Άλλα πτυχία (Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.).
   8. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
   9. Εξαιρετική αθλητική διάκριση (μόνο για την κατεύθυνση Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης)
  • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-ρια:
   α) Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης,
   β) Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση. Παρακάτω αναλύονται τα πεδία των κατευθύνσεων.

   α) Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. Στην κατεύθυνση αυτήν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στην προπονητική. Η προπονητική καθοδήγηση, η έρευνα στο εργαστήριο και στους χώρους άσκησης, η ανάπτυξη προπονητικών προγραμμάτων, οι αρχές διατροφής στα αθλήματα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του προπονητή, οι μέθοδοι ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών, οι κακώσεις και οι τραυματισμοί στα αθλήματα, οι αρχές της εργοφυσιολογίας και της βιοκινητικής περιλαμβάνονται στα αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές της κατεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν σχηματίσει σαφή αντίληψη για την προπόνηση και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καθοδήγηση ομάδων και αθλητών υψηλού επιπέδου. Οι δυνατότητες εργασίας για τους αποφοίτους αυτής της κατεύθυνσης βρίσκονται σε όλο το φάσμα των ηλικιών και όπου έχει θέση η συστηματική άσκηση. Συμπεριλαμβάνονται ο πρωταθλητισμός, αλλά και τα αθλήματα αναψυχής.

   β) Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση. Στην κατεύθυνση αυτήν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες εμβαθύνουν σε θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο και τη σπουδαιότητα της άσκησης στη βελτίωση της υγείας, κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς που σχετίζεται με την υγεία και ειδικεύονται στον σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων άσκησης για υγεία, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε πληθυσμιακής κατηγορίας. Επιπλέον, λαμβάνουν γνώσεις σχετικά με τις διατροφικές αρχές και τους παράγοντες που καθορίζουν τη συμμετοχή στη φυσική δραστηριότητα για πολλές πληθυσμιακές ομάδες. Οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να στελεχώσουν φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εργασίας με αντικείμενο την οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού και άσκησης ατόμων με χρόνιες παθήσεις.

   Για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του ένας/μία μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-ρια, πρέπει να ακολουθήσει επιτυχώς μία από τις δύο παρακάτω επιλογές:

   1η Επιλογή

   • 1 υποχρεωτικό μάθημα (10 πιστωτικές μονάδες)
   • 6 μαθήματα επιλογής (6 x 10 πιστωτικές μονάδες)
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (20 πιστωτικές μονάδες)

   2η Επιλογή

   • 1 υποχρεωτικό μάθημα (10 πιστωτικές μονάδες)
   • 7 μαθήματα επιλογής (7 x 10 πιστωτικές μονάδες)
   • Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη (10 πιστωτικές μονάδες)

   Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει τη μορφή διαλέξεων, ασκήσεων σε εργαστήρια, επεξεργασίας και παρουσίασης θεμάτων και εντατικών μαθημάτων δια ζώσης ή με τη χρήση της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η διδασκαλία στις 9 από τις 13 διδακτικές εβδομάδες γίνεται δια ζώσης και στις 4 (ποσοστό 31%) εξ αποστάσεως.

   Κάθε μάθημα προσφέρεται μία φορά κάθε έτος, στο χειμερινό ή στο εαρινό εξάμηνο. Δηλώσεις μαθημάτων γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

   Η παρακολούθηση των διαλέξεων, των εργαστηρίων και των πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Το ανώτατο όριο απουσιών για κάθε μάθημα είναι 2 από τις 13 εβδομάδες. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες δικαιούνται επιπλέον απουσία μιας εβδομάδας σε μαθήματα που συμπίπτουν με επιστημονικά συνέδρια ή άλλες συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας πρέπει ο/η φοιτητής/-ρια να παρουσιάζει επιστημονική εργασία ως προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή να συμμετέχει σε στρογγυλή τράπεζα ως ομιλητής/-ρια. Σε διάστημα μιας εβδομάδας από την ημέρα της απουσίας, ο/η φοιτητής/-ρια πρέπει να υποβάλει στη γραμματεία του ΔΠΜΣ το πρόγραμμα του συνεδρίου και βεβαίωση παρουσίασης της εργασίας από την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου. Δεν δικαιολογούνται απουσίες φοιτητών/-ριών που συμμετέχουν ως ακροατές ή που προσκομίζουν ελλιπή ή εκπρόθεσμα δικαιολογητικά.

   Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται το περιεχόμενο των μαθημάτων, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διαφορετικής κατεύθυνσης από εκείνη που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-ρια, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδακτικές ώρες και η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος.

   Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος η ΣΕ καθορίζει την έναρξη και λήξη των μαθημάτων, τον τρόπο αναπλήρωσής τους, τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης, τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

   Το 31% των μαθημάτων διεξάγεται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων e-learning, η οποία λειτουργεί ήδη στο ΑΠΘ και χρησιμοποιείται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.


   Κατεύθυνση Α: Μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

   Στην κατεύθυνση αυτήν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στην προπονητική. Η προπονητική καθοδήγηση, η έρευνα στο εργαστήριο και στους χώρους άσκησης, η ανάπτυξη προπονητικών προγραμμάτων, οι αρχές διατροφής στα αθλήματα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του προπονητή, οι μέθοδοι ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών, οι κακώσεις και οι τραυματισμοί στα αθλήματα, οι αρχές της εργοφυσιολογίας και της βιοκινητικής περιλαμβάνονται στα αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές της κατεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν σχηματίσει σαφή αντίληψη για την προπόνηση και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καθοδήγηση ομάδων και αθλητών υψηλού επιπέδου. Οι δυνατότητες εργασίας για τους αποφοίτους αυτής της κατεύθυνσης βρίσκονται σε όλο το φάσμα των ηλικιών και όπου έχει θέση η συστηματική άσκηση. Συμπεριλαμβάνονται ο πρωταθλητισμός, αλλά και τα αθλήματα αναψυχής.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
   Επιλέγονται το 1 υποχρεωτικό και 2 μαθήματα επιλογής

   • Μέθοδοι έρευνας και στατιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 10 ECTS
   • Φυσιολογία της άσκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ  10 ECTS
   • Θεωρία και μεθοδολογία της προπόνησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ  10 ECTS
   • Μάθηση και έλεγχος αθλητικών δεξιοτήτων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Ασκησιακός μεταβολισμός ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλέγονται 3 μαθήματα επιλογής

   • Μηχανική ανάλυση της κίνησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Προπόνηση επανένταξης μετά από τραυματισμό ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Περιβάλλον και αθλητική απόδοση ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Αξιολόγηση αθλητών και καθοδήγηση της προπόνησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλέγονται 1 μάθημα επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή 2 μαθήματα επιλογής και ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη

   • Ειδικά θέματα προπονητικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Εργογόνα βοηθήματα – αθλητική διατροφή ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Ψυχολογική προετοιμασία αθλητών ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20 ECTS
   • Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη 10 ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-ρια πλήρους φοίτησης αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και 60 πιστωτικές μονάδες κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ πρέπει ο/η φοιτητής/-ρια να συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες σε τρία εξάμηνα. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η ΣΕ.


   Κατεύθυνση B: Άσκηση για πρόληψη και αποκατάσταση

   Στην κατεύθυνση αυτήν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-ριες εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν στην προπονητική. Η προπονητική καθοδήγηση, η έρευνα στο εργαστήριο και στους χώρους άσκησης, η ανάπτυξη προπονητικών προγραμμάτων, οι αρχές διατροφής στα αθλήματα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του προπονητή, οι μέθοδοι ψυχολογικής υποστήριξης αθλητών, οι κακώσεις και οι τραυματισμοί στα αθλήματα, οι αρχές της εργοφυσιολογίας και της βιοκινητικής περιλαμβάνονται στα αντικείμενα και τις επιστημονικές περιοχές της κατεύθυνσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι θα έχουν σχηματίσει σαφή αντίληψη για την προπόνηση και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καθοδήγηση ομάδων και αθλητών υψηλού επιπέδου. Οι δυνατότητες εργασίας για τους αποφοίτους αυτής της κατεύθυνσης βρίσκονται σε όλο το φάσμα των ηλικιών και όπου έχει θέση η συστηματική άσκηση. Συμπεριλαμβάνονται ο πρωταθλητισμός, αλλά και τα αθλήματα αναψυχής.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλέγονται το 1 υποχρεωτικό και 2 μαθήματα επιλογής

   • Μέθοδοι έρευνας και στατιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 10 ECTS
   • Φυσιολογία της άσκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Ιατρική της άσκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Κλινική εργοφυσιολογία και εργομετρία ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλέγονται 3 μαθήματα επιλογής

   Καρδιαγγειακή αποκατάσταση ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   Διατροφή για άσκηση σε χρόνιες παθήσεις ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   Άσκηση σε άτομα με χρόνιες παθήσεις ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   Σχεδιασμός προγραμμάτων δια βίου άσκησης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επιλέγονται 1 μάθημα και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασίαή 2 μαθήματα και ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη

   • Ψυχολογική και συμπεριφορική διαχείριση ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Άσκηση και γήρανση ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Εργονομία της Επιβάρυνσης ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 ECTS
   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20 ECTS
   • Ανεξάρτητη επιβλεπόμενη μελέτη 10ECTS

   Σύνολο υποχρεωτικών ECTS Εξαμήνου: 30 ECTS

   Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το άρθρ. 14 Ν. 3374/2005) σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-ρια πλήρους φοίτησης αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο και 60 πιστωτικές μονάδες κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ πρέπει ο/η φοιτητής/-ρια να συγκεντρώσει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες σε τρία εξάμηνα. Αρμόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά μάθημα είναι η ΣΕ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email