Ανόργανη Βιολογική Χημεία

 • Panepistimio Ioanninon
 • Panepistimiop kritis
 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία», είναι η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο αιχμής της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η Ανόργανη Βιολογική Χημεία ασχολείται με τη μελέτη του ρόλου που διαδραματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα (ιχνοστοιχεία) και λοιπά ανόργανα στοιχεία στα βιολογικά συστήματα και στη ζωή. Η Ανόργανη Βιολογική Χημεία έχει πολλές εφαρμογές, όπως είναι: η ανάπτυξη ανόργανων φαρμάκων με βάση το μέταλλο, ο ρόλος των βαρέων μετάλλων στη ρύπανση του περιβάλλοντος, η διευκρίνιση του τρόπου λειτουργίας μεταλλοενζύμων, η ανάπτυξη βιοκαταλυτών και η βιοκατάλυση, η ανάπτυξη διαγνωστικών για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών κ.ά. Η επιτυχία των σκοπών του έργου στηρίζεται α) στις συντονισμένες προσπάθειες διδασκαλίας και έρευνας των ειδικών στο αντικείμενο μελών ΔΕΠ όλων των συμμετεχόντων τμημάτων, β) στην προσέλκυση αριστούχων φοιτητών από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, και γ) στη δημιουργία της κατάλληλης εργαστηριακής και ερευνητικής υποδομής και παράδοσης στην Ελλάδα και την Κύπρο, με αντικείμενο αιχμής την Ανόργανη Βιολογική Χημεία.

   Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων, Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών, Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης και Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκεται:

   1. Η αξιοποίηση του ελληνικού και κυπριακού επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
   2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
   3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίηση τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (π.χ. Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά Κέντρα, κ.λπ.), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ.
   4. Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο.
   5. Η συνέχιση της εκτεταμένης εμπειρίας που αποκτήθηκε ήδη από την υπερ-δεκαετή λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. της Βιοανόργανης Χημείας που υπήρξε πρόδρομος του παρόντος προγράμματος. Το τελευταίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως ο φυσικός συνεχιστής του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοανόργανη Χημεία».

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 2612/5-7-2018, τ. Β) προκηρύσσει την εισαγωγή 15 (δεκαπέντε) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2020-2021.

   Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2020.

   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”.

   Κατηγορίες πτυχιούχων

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   Σε ό,τι αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων κλάδων θετικών επιστημών, επιστημών υγείας ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου ((Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Εποπτών Δημόσιας Υγείας). είναι δυνατή η αποδοχή τους στο ΔΠΜΣ υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν και θα εξεταστούν σε επί πλέον μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου, που για κάθε πτυχιούχο θα υποδεικνύεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ, με απόφασή της, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών του σχετικά με το αντικείμενο της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας. Η παρακολούθηση και εξέταση στα μαθήματα αυτά πρέπει να ολοκληρώνονται με επιτυχία κατά τη διάρκεια του 1ου έτους φοίτησης.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό όπως έχει δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ. 2612/5-7-2018, τ. Β, του ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία.

   Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

   1) Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία.
   2) Βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
   3) Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά (μέχρι 5).
   4) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. που σχολιάζουν ουσιαστικά και αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
   5) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση σπουδών για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
   6) Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε. (Συντονιστικής Επιτροπής), από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνει μέσω γραπτής εξέτασης από την Σ.Ε. σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.
   7) Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Ε.Δ.Ε, καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

   Όσοι από τους υποψηφίους οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα επί πτυχίω, υπάρχει ανοχή για την λήψη του πτυχίου τους μέχρι 31 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Για την επιλογή τους όμως λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος της βαθμολογίας των λοιπών μαθημάτων τους, τόσο σαν τελικός βαθμός του πτυχίου τους, όσο και για την εξαγωγή του μέσου όρου της βαθμολογίας τους στα σχετικά μαθήματα της Ανόργανης Χημείας και της Βιοχημείας.

   Επισημαίνεται ότι για να είναι έγκυρη η υποψηφιότητα των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πρέπει τα δικαιολογητικά να παραληφθούν σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, μέχρι 04-09-2020, στην διεύθυνση (ΔΠΜΣ Ανόργανη Βιολογική Χημεία, Γραμματεία Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα).

   Επίσης τα δικαιολογητικά πρέπει απαραιτήτως να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στις παρακάτω διευθύνσεις ([email protected], [email protected]). Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

   1. Συμπληρωμένη αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος (http://bic.chem.uoi.gr/)
   2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής.
   3. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   5. Επιστημονικές εργασίες ή διατριβές ή συμμετοχές σε συνέδρια με εργασίες (μέχρι 5), 2η ξένη γλώσσα εκτός της Αγγλικής αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πτυχίο, επιμόρφωση σε άλλο χρήσιμο πεδίο (π.χ. Η/Υ) αποδεικνυόμενη με σχετικό πτυχίο, προϋπηρεσία σε άλλο ερευνητικό εργαστήριο ή στη βιομηχανία, διπλωματική εργασία, λοιπές δραστηριότητες (π.χ. συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του Παν/μίου, αθλητικές δραστηριότητες κτλ.))
   6. Βιογραφικό σημείωμα
   7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Web: bic.chem.uoi.gr, Email: [email protected], [email protected], Τηλ. 2651007225, 2651007294, 2651008362 Fax: 2651007006)

  • Πρόγραμμα μαθημάτων – εξετάσεων

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:

   (α) Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων
   Για την απονομή του ΜΔΕ, ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει 4 υποχρεωτικά μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου 3 ωρών εβδομαδιαίως (5 διδακτικών μονάδων) κατά το Α’ Εξάμηνο του Α΄έτους σπουδών του και τον 1 υποχρεωτικό μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου 3 ωρών εβδομαδιαίως (5 διδακτικών μονάδων) και κατά το Β’ Εξάμηνο. Ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων για τα δύο εξάμηνα είναι 25. Τα μαθήματα αυτά είναι:

   Α’ Εξάμηνο

   1. Βιοανόργανη Χημεία
   2. Φυσικοχημικές, φασματοσκοπικές και βιοχημικές μέθοδοι στη Βιοανόργανη Χημεία.
   3. Βιοφυσική της φαρμακευτικής δράσης
   4. Ειδικά Θέματα Βιοχημείας-Μοριακής Βιολογίας

   Β’ Εξάμηνο

   1. Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας

   (β) Παρακολούθηση Εργαστηρίων
   Εκτός από τα θεωρητικά αυτά μαθήματα, ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και 2 συνολικά υποχρεωτικά εργαστήρια των 5 ωρών εβδομαδιαίως (10 διδακτικών μονάδων),ένα κατά το Α’ Εξάμηνο σπουδών και ένα κατά το Β’ Εξάμηνο σπουδών. Επίσης ο υποψήφιος οφείλει να εργαστεί κατά το Β’ και Γ’ εξάμηνο για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εξειδίκευσης (45 διδακτικών μονάδων), Ο αριθμός των διδακτικών μονάδων για το σύνολο των εργαστηρίων και της Διπλωματικής Εργασίας-Συγγραφή-είναι συνολικά 65.

   Α΄ Εξάμηνο

   Εργαστήριο φασματοσκοπικών και φυσικοχημικών τεχνικών.

   Β΄ Εξάμηνο

   Εργαστήριο εισαγωγής στην έρευνα
   Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εξειδίκευσης.

   Γ΄ Εξάμηνο

   Συνέχιση και Ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας-Συγγραφή-Παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email