Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία (Inorganic Chemistry and its Application in Industry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Εφαρμογών τους στη Βιομηχανία.

   Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Ανόργανη Χημεία και τις Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη­νών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία”.

   Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 (ΦΕΚ: 2378, τ. Β΄ 21-6-2018) και λειτουργεί με δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

   Το πρόγραμμα αυτό οδηγεί στην απονομή: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και των Εφαρμογών τους στη Βιομηχανία.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:

   α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας, αλλά και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της σε Βιομηχανικό Επίπεδο.

    β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού, που θα στελεχώσει τις θέσεις τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή, την έρευνα, αλλά και τη διάδοση της γνώσης (εκπαιδευτικός τομέας).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών κα συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Τον βαθμό πτυχίου,
   2. Τον μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., συναφών με το περιεχόμενο της Ανόργανης I, II και III του Τμήματος Χημείας Ε.Κ.Π.Α,
   3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο,
   4. Την πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας,
   5. Τις τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις,
   6. Τις συστατικές επιστολές,
   7. Την τυχόν πειραματική ή συναφή επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου,
   8. Την προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τη Σ.Ε.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία εάν δεν πιστοποιείται με δίπλωμα επιπέδου Β2 ή ανώτερου, εξετάζεται γραπτώς σε μετάφραση επιστημονικού κειμένου από τη Σ.Ε.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000 € κατανεμημένο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.000 €, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες. Οι υποτροφίες αυτές διακρίνονται:

   α) Σε υποτροφίες αριστείας, οι οποίες αποδίδονται στους αριστούχους φοιτητές του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδοσης τους στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις υποτροφίες ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων κάθε σειράς.

   β) Σε ανταποδοτικές υποτροφίες, λόγω της συμμετοχής των φοιτητών στην επιτήρηση των προπτυχιακών φοιτητών στα εργαστήρια και στις εξετάσεις. Οι φοιτητές και σε αυτή τη περίπτωση απαλλάσσονται μέρους ή όλου του ποσού των διδάκτρων. Το ποσό της απαλλαγής υπολογίζεται βάσει πραγματικών ωρών απασχόλησης. Η δε αμοιβή ανά ώρα αποφασίζεται στην αρχή κάθε έτους με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

   Επιπλέον, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Η Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 5η Οκτωβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://inorgchemind-msc.chem.uoa.gr/                                 

   Αιτήσεις υποψηφιότητας 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής,
   2. Αντίγραφο πτυχίου, ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
   4. Βιογραφικό σημείωμα,
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν,
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, εάν υπάρχει,
   9. Δύο συστατικές επιστολές.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

  • Για την απόκτηση Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις και σεμινάρια.

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 7 θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα του Α’ και του Β’ Εξαμήνου σπουδών.

   Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ’ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ECTS.

   Υπάρχει η δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε βιομηχανίες αντίστοιχες του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας προς απόκτηση της απαιτούμενης πρακτικής εμπειρίας, υπό την επίβλεψη / συνεργασία του Επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ.

   Η θεωρητική αλλά και πρακτική γνώση συμπληρώνεται από την παρακολούθηση Θερινών Σχολίων  και Σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από το Π.Μ.Σ.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. Ώρες/εβδομάδαECTS
   Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση68
   Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα68
   Θέματα Ανόργανης Χημείας67
   Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι και μέθοδοι προσδιορισμού και ανάλυσης. – Εργαστήριο67
   Σύνολο2430
   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. Ώρες/ εβδομάδαECTS
   Συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και Παρουσίαση Εργασίας αναφορικά με το ερευνητικό πεδίο της διπλωματικής εργασίας710
   Μαθήματα Επιλογής 
   Μάθημα Επιλογής Ε1,710
   Μάθημα Επιλογής Ε2710
   Σύνολο2130
   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάECTS
   Εκπόνηση Ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας30
   Σύνολο30

   Οι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα (ΕΙ και Ε2) από τον Πίνακα που ακολουθεί και από το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, ανάλογα με την εξειδίκευση που επιθυμούν και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπευθύνου της διπλωματικής τους διατριβής και του διδάσκοντος του αντίστοιχου μαθήματος.

   ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑECTS
   Φωτοχημεία και Φωτοκατάλυση-Εφαρμογές στην Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος10
   Ανόργανα Σύμπλοκα και Νανοϋλικά. Εφαρμογές τους ως Φάρμακα, Καλλυντικά και Διαγνωστικά Υλικά.10
   Μαγνητικά και Οπτικά υλικά για αποθήκευση πληροφοριών10
   Ανόργανη Χημική Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα.10
   Υπολογιστική Χημεία – Προσομοίωση ιδιοτήτων υλικών με τεχνολογικό ενδιαφέρον10

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία (Inorganic Chemistry and its Application in Industry)

   1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email