ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, ΦΕΚ 4060/B/22/9/2020, αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με Ελληνικό τίτλο «ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο ” ή αγγλικό τίτλο «ANIMATION» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4.8.2017

   Αντικείμενο και Σκοπός

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της ανάπτυξης υψηλού επιπέδου επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις επιστήμες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ και την αξιοποίηση των τεχνικών του animation και των αρχών της οπτικής επικοινωνίας, του σχεδιασμού και της σύνθεσης στην ανάπτυξη και εφαρμογή ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ PROJECTS με καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης.

   Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
   • Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους Σχολών Καλλιτεχνικών Σπουδών, Σχολών Πληροφορικής και Προγραμμάτων Κατάρτισης.
   • Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας.
   • Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε θεωρίες ενεργητικής μάθησης οι οποίες υλοποιούνται με τη βοήθεια καινοτόμων μαθησιακών τεχνολογιών και με αξιοποίηση των αρχών της οπτικής επικοινωνίας και του σχεδιασμού, στην τέχνη του animation και της κινηματογραφικής γλώσσας.

   Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
   • Στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα του animation και των ψηφιακών κινηματογραφικών μέσων.
   • Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων διάδρασης που δίνονται μέσω του animation και των ψηφιακών δημιουργικών εργαλείων στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
   • Στην διερεύνηση και ανάπτυξη μέσω του animation σε πολλαπλές εφαρμογές, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην αγορά εργασίας βελτιώνοντας την επαγγελματική τους κατάσταση ή στρεφόμενοι προς τον ακαδημαϊκό χώρο στελεχώνοντας ερευνητικές ομάδες συμβάλλοντας στην εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.

   Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Διπλώματο Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Animation (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   To Π.Μ.Σ. ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ (Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο Σχέδιο) απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση, πρακτικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και της έρευνας στην δημιουργία πολλαπλών ψηφιακών εργαλείων και κινηματογραφικών εφαρμογών τους στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

   Χρονική Διάρκεια Σπουδών

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική σε περιπτώσεις εισαγωγής ξενόγλωσσων φοιτητών.

   Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας

   Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

   Τέλη φοίτησης

   Τα τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. πρόγραμμα ορίζονται σε 3.000 ευρώ στα τρία εξάμηνα σπουδών. Από την προβλεπόμενη ποσότητα εισαγωγής ανά έτος των υποψηφίων που προσδιορίζονται σε (25) είκοσι πέντε ανά κύκλο σπουδών. H καταβολή των χρημάτων γίνεται σε 3 δόσεις στην αρχή του εξαμήνου. Με την αποδοχή στο πρόγραμμα γίνεται η καταβολή της πρώτης δόσης 1000 ευρώ. Προτού ξεκινήσει το 2ο εξάμηνο γίνεται η καταβολή της 2ης δόσης. Σε περίπτωση μη καταβολής της δόσης (Α ή Β δόσης στην περίοδο που αναφέρεται), δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα ο φοιτητής-ρια. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο (μετά την πληρωμή), δεν παρακολουθήσει ο φοιτητής το πρόγραμμα, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

   Υλικοτεχνική Υποδομή

   Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)

   Δικαιολογητικά –Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο ηλεκτρονικά, υποψηφιότητας από: 15/12/2020 ΕΩΣ ΤΗΝ 8/2/2020

   Τα μαθήματα του εξαμήνου αρχίζουν στην 22η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020.

   Ο φάκελος υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να περιέχει:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: https://animation.uniwa.gr/ (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα.
   4. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Δύο συστατικές επιστολές προερχόμενες είτε από καθηγητή τους, είτε από εργοδότη.
   9. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως 500 λέξεις, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.
   10. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Β2 Αγγλικής), όπως περιγράφονται στον κανονισμό, ή αντίστοιχα πιστοποιητικά για οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα που ομιλείται στην ευρωπαϊκή ένωση.

   Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:
   Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, και
   Β) στη συνέντευξη.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί αρχικά να σταλεί μέσω email στο [email protected]

   Για ταχυδρομική αποστολή :
   Διεύθυνση Γραμματείας Π.Μ.Σ. «ANIMATION Διασδιάστατο και Τρισδιάσταο Κινούμενο Σχέδιο»:
   Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού
   Κτίριο Κ8 Γραφείο Γραμματείας Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (ισόγειο)
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής / Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω
   Τηλ: 210 5385466 / 6977963341 (κ. Ελένη Μούρη)
   Ιστοσελίδα ΠΜΣ: https://animation.uniwa.gr/

  • Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και εκτείνεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα σπουδών διδάσκονται υποχρεωτικά και κατά επιλογή μαθήματα. Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες – ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική ή και αγγλική γλώσσα.

   Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

   Α΄ εξάμηνο

   • Ιστορία του Animation και αισθητική της Κινούμενης Εικόνας – Θεωρητικό 5 ECTS
   • Η Τέχνη ως μέσο Επικοινωνίας στο Κινούμενο Σχέδιο – Θεωρητικό 4 ECTS
   • Αρχές Σεναρίου και κινηματογραφικής αφήγησης – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS
   • Μεθοδολογία της Οργάνωσης και της Ανάπτυξης Οπτικοακουστικής παραγωγής – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS
   • Βασικές Αρχές Εμψύχωσης Τεχνικές Animation – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS

   Β΄ εξάμηνο

   • Δισδιάστατο Animation – Θεωρία και εργαστήριο 8 ECTS
    • 2D Εμψύχωση χαρακτήρα.
    • Timing
    • Animated spots
   • Τρισδιάστατο Animation – Θεωρία και εργαστήριο 8 ECTS
    • 3d Σχεδιασμός και Εμψύχωση χαρακτήρα.
    • 3d lighting
    • Motion Capture
   • Post production για animation – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS
    • Compositing
    • Ήχος
    • Μοντάζ

   Μαθήματα Επιλογής. Υποχρεωτική η επιλογή ενός μαθήματος

   • B4A Πρακτικές Εφαρμογές Animation στο πεδίο της Τέχνης και Σχεδιασμού – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS
    • Gamification
    • Mapping Projection
    • Augmented reality
   • Εξειδικευμένα Θέματα 2D animation: – Θεωρία και εργαστήριο 7 ECTS
    • Motion typography
    • Motion graphics
    • Generique (Κινηματογραφικοί Τίτλοι)
   • Β4C Visual Effects (VFX) Sound Effects (SFX) – Θεωρία και εργαστήριο (4+3) 7 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο

   • Διπλωματική εργασία – 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   13 thoughts on “ANIMATION Δισδιάστατο και Τρισδιάστατο Κινούμενο σχέδιο

   1. Being an avid web surfer, I’m constantly in search of exceptional blog content, and your blog consistently delivers precisely that. Your reviews are not only comprehensive but also brimming with insightful observations. You’ve become my primary source of literary inspiration, and I find myself completely engrossed in your posts from start to finish. Your writing prowess is truly remarkable, and I hope you continue to produce outstanding work. By the way I am a Senior Researcher at Clickmen™ Social, a Social Media Marketing (SMM) Platform providing services throughout European Union, United States & Canada.

   2. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email