Αναζωογόνηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναζωογόνηση» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο τομέα της Αναζωογόνησης.

   Το ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αναζωογόνηση», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το σχετικό πρόγραμμα σπουδών.
   Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Στόχοι του ΠΜΣ «Αναζωογόνηση» είναι:

   • Nα εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες επαγγελμάτων υγείας στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Αναζωογόνησης, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή και την εφαρμογή καινούργιων επιστημονικών δεδομένων με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής, των χρόνων πριν και μετά την ανακοπή καθώς επίσης και την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος ενδονοσοκομειακά.
   • Επίσης σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στη αναζωογόνηση και στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την αναζωογόνηση καθώς επίσης και η αντιμετώπιση του ασθενούς που έχει αναζωογονηθεί με επιτυχία στα επείγοντα ή σε γενικό θάλαμο στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) στην «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Στο ΠΜΣ Αναζωογόνηση γίνονται δεκτοί:

   – πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

   – πτυχιούχοι ΑΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση ΔMΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα υπό προϋποθέσεις. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων όπως προβλέπονται στον κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και συγγραφή επιστημονικού άρθρου δημοσιευμένο σε περιοδικό με κριτές.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα τρία (3) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα σε αμφιθέατρο του «Αρεταιείου» Νοσοκομείου. Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών υπάρχει δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας).

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4  δόσεις.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 6/4/2020 έως τη Δευτέρα 22/6/2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ:  ioannatessi@yahoo.com.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Υποψηφιότητας συμμετοχής με την ένδειξη ΠΜΣ «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» (την οποία θα βρουν στο http://school.med.uoa.gr/→ Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Αναζωογόνηση)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

    Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής του.

   1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   3. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   5. Δύο συστατικές επιστολές
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
   7. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ
   8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:
   • όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων,
   • γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης,
   • γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του
   • δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

   Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών και θα ενημερωθούν για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των αποτελεσμάτων της συνέντευξης των υποψηφίων.

   Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ κ. Τέσση Ιωάννα στο τηλ.:2112136842 και ώρες 9:00-13:00 ή στο [email protected].

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Α’ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας):

   • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 6
   • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 6
   • ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ 4
   • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 4
   • ΗΘΙΚΟΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 4
   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4
   • ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 2
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β’ Διδακτικό εξάμηνο (13 εβδομάδες διδασκαλίας):

   • ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  4
   • ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 6
   • ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 3
   • ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  7
   • ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ 3
   • ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  2
   • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 5
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ’ Διδακτικό εξάμηνο:

   • ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10
   • ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 14
   • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3
   • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ 3
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Δ’ Διδακτικό εξάμηνο:

   • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email