Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ».

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών στις ειδικότητες της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας και της ανάπτυξης Φαρμάκων, στην δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές Δευτέρου κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμακευτικής. Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Διαγνωστικής και της Θεραπευτικής, καθώς και της Ανάπτυξης φαρμάκων φυσικής προέλευσης. Οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ αποκτούν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε θέματα φαρμάκων και υγείας στην κοινωνία, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, σε νοσοκομεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς φαρμάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, διακεκριμένα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ, οργάνωσαν και υποστηρίζουν ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ με τίτλο «Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική» με την ειδίκευση “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και στοχεύει να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών στις ειδικότητες της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας και της ανάπτυξης Φαρμάκων, στην δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους της Φαρμακευτικής αλλά και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες για σπουδές Δευτέρου κύκλου, των καλυτέρων πτυχιούχων Φαρμακευτικής. Ιδιαίτερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων ώστε να επεκτείνεται και να εμβαθύνεται το επιστημονικό υπόβαθρο στο πεδίο της Θεραπευτικής, καθώς και της Ανάπτυξης φαρμάκων φυσικής προέλευσης. Οι απόφοιτοι αυτού του ΠΜΣ αποκτούν σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία ώστε να συμβάλλουν ενεργά σε θέματα φαρμάκων και υγείας στην κοινωνία, στη Φαρμακευτική Βιομηχανία, σε νοσοκομεία, κρατικούς φορείς υγείας, εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς φαρμάκων, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

   Διάρκεια : 3 εξάμηνα
   Τέλη φοίτησης : 1500ευρώ/εξάμηνο
   Ώρες διδασκαλίας/εκπαίδευσης : Απογευματινές
   Τρόπος εκπαίδευσης : Διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων, εφαρμογές σε Η/Υ

   *Αναθεωρημένη προκήρυξη θα αναρτηθεί με τον αριθμό ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ

   Διαδικασία υποβολής

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από τις 27 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:
   -17 έως 19 Σεπτεμβρίου συνέντευξη των υποψηφίων
   – έως 21 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση της Σ.Ε. για την επιλογή υποψηφίων.
   – έως 28 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η Γ.Σ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων
   -1 έως 3 Οκτωβρίου υποδοχή φοιτητών

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους είναι:
   Ι) Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ),
   ΙΙ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
   ΙΙΙ) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
   ΙV) Πιστοποιητικά επιβεβαίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας, τυχόν δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, συστατικές επιστολές (μέχρι 2)
   VI) Οι υποψήφιοι των οποίων η εισαγωγή γίνεται βάση οικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην οικογενειακή τους κατάσταση (φορολογική ενημερότητα του τρέχοντος έτους, ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, χαρτί πολυτέκνων κ.λ.π.)

   Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί :

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αναλυτικότερα, για εκπόνηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Γ.Σ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες στην ειδίκευση “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, εκ των οποίων 10% θα εισάγονται άνευ διδάκτρων και βάση οικονομικών/οικογενειακών κριτήριων (κατόπιν κατάθεσης των ανάλογων δικαιολογητικών). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτοί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλου φορέα, αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι. Μαθήματα/Διδάσκοντες Τα εξαμηνιαία μαθήματα, διάρκειας 13 εβδομάδων, κατανέμονται στο 1ο (3 μαθήματα), στο 2ο (3 μαθήματα) και 3ο εξάμηνο (1 μάθημα) αντίστοιχα και ξεκινάνε τον μήνα Σεπτέμβριο. Aποτελούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στα ελληνικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ασχολούνται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία) με υποχρεωτική παρουσίαση. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα ξεκινά σταδιακά στο 1ο εξάμηνο ενώ η επίσημη έναρξη της θα πραγματοποιείται στο δεύτερο και θα ολοκληρώνεται στο 3ο εξάμηνο.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 105 ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση και ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α «Μοριακή Διαγνωστική και Εξατομικευμένη Ιατρική»

   Εξάμηνο Α (Χειμερινό)

   • Φαρμακογονιδιωματική και Μοριακή Φαρμακολογία – 10 ECTS
   • Μοριακή Διαγνωστική και Κλινική Πράξη – 10 ECTS
   • Νανοτεχνολογία και Νανοϊατρική – 10 ECTS

   Εξάμηνο Β (Εαρινό)

   • Μεταφραστική Ιατρική και Ανάλυση Δεδομένων – 10 ECTS
   • Καινοτόμες Θεραπείες και Ρυθμιστικό Πλαίσιο – 10 ECTS
   • Εξατομικευμένη Θεραπευτική και Κλινική Φαρμακοκινητική – 10 ECTS

   Θερινή Περίοδος

   • Πρακτική Άσκηση και Βιβλιογραφική επισκόπηση για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 15 ECTS

   Εξάμηνο Γ΄ (Χειμερινό)

   • Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα – Συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 ECTS

   Ειδίκευση Β «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων»

   Εξάμηνο Α΄(Χειμερινό)

   • Αναλυτικές Τεχνικές -Φασματοσκοπία – 8 ECTS
   • Έλεγχοι προϊόντων (Φαρμακευτικών, Καλλυντικών, Συμπληρωμάτων Διατροφής – 8 ECTS
   • Φαρμακολογικοί έλεγχοι – 8 ECTS
   • Σεμινάρια – 6 ECTS

   Εξάμηνο Β΄ (Εαρινό)

   • Παραγωγή και μορφοποίηση φυσικών προϊόντων – 8 ECTS
   • Εφαρμογές φυσικών προϊόντων σε Καλλυντικά/Φυτοθεραπευτικά προϊόντα – 8 ECTS
   • Αναπαραγωγή, διατήρηση, πιστοποίηση φυτικού υλικού/Βιοτεχνολογία Φυσικών Προϊόντων – 8 ECTS
   • Σεμινάρια – 6 ECTS

   Θερινή Περίοδος

   • Πρακτική Άσκηση και Βιβλιογραφική επισκόπηση για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 15 ECTS

   Εξάμηνο Γ΄ (Χειμερινό)

   • Εργαστηριακή Μεταπτυχιακή έρευνα – Συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email