Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός» (MSc in Respiratory Failure and Mechanical Ventilation).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας και του Μηχανικού Αερισμού καθώς και της προηγμένης έρευνας.

   Σκοπός:

   • η παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παθοφυσιολογίας και της αντιμετώπισης της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας (ΑΑ) καθώς και της θεωρητικής βάσης και της τεχνογνωσίας στην εφαρμογή του Μηχανικού Αερισμού,
   • η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με ΑΑ: φροντίδα ασθενών σε επείγουσες καταστάσεις αναπνευστικής δυσχέρειας, φροντίδα ασθενών σε Μη Επεμβατικό Μηχανικό Αερισμό (ΜΕΜ Α), φροντίδα ασθενών υπό Μηχανικό Αερισμό που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, φροντίδα ασθενών σε Μηχανικό Αερισμό κατ’ οίκον και φυσική αποκατάσταση ασθενών με χρόνια ΑΑ,
   • η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
   • η δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας,
   • η στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, τμημάτων που εφαρμόζουν ΜΕΜΑ, πνευμονολογικών τμημάτων και τμημάτων Αποκατάστασης,
   • η δημιουργία επιστημόνων κατάλληλων να συντονίζουν ή/και να συμμετέχουν σε ομάδες φροντίδας ασθενών με κατ’οίκον Μηχανικό Αερισμό,
   • η υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας,
   • η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου, και ,
   • η συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός» (MSc in Respiratory Failure and Mechanical Ventilation) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών (Ν.Ν.Θ.Α.) «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και συγκεκριμένα στο αμφιθέατρο «Γ. Π. Λιβανός» της Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ και σε αίθουσες διδασκαλίας του ιδίου νοσοκομείου.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής (ΤΕΙ και Πανεπιστημίου), καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και τριάντα (30) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη και την προφορική εξέταση, ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

    Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

   1. Αίτηση που βρίσκεται στο siteτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.school.med.uoa.gr)
   2. Aντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
   4. Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
   6. Δύο συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές)
   7. Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
   8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
   10. Υπεύθυνη δήλωση (αρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

   Τα δικαιολογητικά θα αποστέλονται ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected] ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς-courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα) στη Γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στο Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152, Τ.Κ. 11527, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Τέρμα κίτρινης γραμμής-Υπόγειο) έως 16/07/2020. Εναλλακτικά, όποιος επιθυμεί να καταθέσει δια ζώσης την αίτησή του, αυτό μπορεί να γίνει κατόπιν συννενόησης με τη Γραμματεία στο τηλ 2107763726.

   Η κατάθεση πλήρους φακέλου υποψηφιότητας ακολουθείται από προφορική συνέντευξη, κατόπιν ενημέρωσης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με e-mail είτε τηλεφωνικώς, όπου θα αξιολογηθεί η επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου στα ακόλουθα πεδία:

   • Στοιχεία φυσιολογίας αναπνευστικού συστήματος
   • Αναπνευστική ανεπάρκεια: ορισμός και στοιχεία παθοφυσιολογίας
   • Νοσολογία αναπνευστικού συστήματος
   • Στοιχεία εσωτερικής παθολογίας (που άπτονται της αναπνευστικής λειτουργίας)
   • Στοιχεία εντατικής θεραπείας και νοσολογίας του βαρέως πάσχοντος ασθενούς

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210-7763726 ή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο [email protected] απευθύνοντας το ερώτημα στη Γραμματέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   1ο Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία Έρευνας – συγγραφή επιστημονικής εργασίας 5
   • Βιοστατιστική 3
   • Φυσιολογία -Παθοφυσιολογία Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 8
   • Νοσήματα του Αναπνευστικού Συστήματος 8
   • Σημειολογία παθολογικού και χειρουργικού ασθενή (Κλινική εξέταση διαφόρων συστημάτων) 6
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   2ο Εξάμηνο:

   • Εντατική Θεραπεία 8
   • Διαχείριση οξέων αναπνευστικών καταστάσεων στο ΤΕΠ 7
   • Διαγνωστικές μέθοδοι και τεχνικές αντιμετώπισης στην Αναπνευστική Ανεπάρκεια 6
   • Κλινική φαρμακολογία 5

   Επιλογής Υποχρεωτικά

   • Διαχείριση του αεραγωγού 2 4
   • Βιοηθική 2 4
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   3ο Εξάμηνο:

   • Μηχανικός αερισμός Ι (Βασικές αρχές, μοντέλα επιπλοκές κ.λπ.) 8
   • Μηχανικός αερισμός ΙΙ (Μη επεμβατικός, ύπνος, κατ’ οίκον) 7
   • Εφαρμογές στη φροντίδα του Αναπνευστικού 7
   • Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) 5

   Επιλογής Υποχρεωτικά

   • Μηχανικός αερισμός κατ’ όικον 3
   • Θεραπεία νοσημάτων Αναπνευστικού βασισμένη σε ενδείξεις 3
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   4ο Εξάμηνο:

   • Διπλωματική Εργασία 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email