Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,300€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» καλύπτει ένα σημαντικό τομέα ιατρικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αντικείμενο και σκοπός του είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και η εξάσκηση στη διεξαγωγή έρευνας στην Αναπαραγωγική Ιατρική αποφοίτων Ιατρικών και άλλων Σχολών Υγείας και Σχολών Βασικών Επιστημών. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου ικανότητες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και ερευνητικό επίπεδο με στόχο να αποκτήσουν επιπλέον θεωρητική και πρακτική γνώση που θα βοηθήσει στην επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

   Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η:

   • Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική»
   • Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
   • Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔMΣ) στην «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η:

   • Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στην «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική»
   • Απόκτηση εφαρμοσμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες στον τομέα
   • Προαγωγή της έρευνας σε ερευνητικό, διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο

   Οι απόφοιτοι ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα θα μπορούν:

   • Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου
   • Να στελεχώσουν Μαιευτήρια, Γυναικολογικές κλινικές, εργαστήρια και άλλες δομές υγείας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
   • Να αποκτήσουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ως υποψήφιοι διδάκτορες
   • Να απασχοληθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να διδάσκουν στο γνωστικό αντικείμενο
   • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπαραγωγική – Αναγεννητική Ιατρική» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
   • Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Στο ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική  γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικών σχολών, άλλων Σχολών Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κ.λπ.) όπως και απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κ.λπ.) με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων (Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας και άλλων επιστημών υγείας) καθώς και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση ΔMΣ είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση από τη Συνέλευση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων όπως προβλέπονται στον κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και συγγραφή επιστημονικού άρθρου δημοσιευμένο σε περιοδικό με κριτές.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων κατά τα δυο (2) πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα γίνεται κάθε Δευτέρα -Τετάρτη και Πέμπτη απόγευμα (15:00-19:00) σε αμφιθέατρο  του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα». Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εκπαιδεύονται στις κυτταροκαλλιέργειες στην αναπαραγωγή στο εργαστήριο αναγεννητικής ιατρικής, καθώς και στο εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας. Επίσης παρακολουθούν τα εξωτερικά ιατρεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, των καθ’έξιν αποβολών, της γυναικολογικής ενδοκρινολογίας, της παιδικής –παιδικής γυναικολογίας και της εμμηνόπαυσης. Επίσης στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με θέμα που προτείνει ο μεταπτυχιακός φοιτητής. Για τη διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών υπάρχει δυνατότητα επί του ποσοστού που προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία (όχι >35%) της εξ αποστάσεως διδασκαλίας χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης (τηλεσυνεργασίας).

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.300€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3  δόσεις.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 10/5/2020 έως τη Δευτέρα 29/6/2020 να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της γραμματείας του ΠΜΣ:  anaparagogi.pms@gmail.com.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Υποψηφιότητας συμμετοχής με την ένδειξη ΠΜΣ «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (την οποία θα βρουν στο http://school.med.uoa.gr/→ Μεταπτυχιακά Προγράμματα → Αναζωογόνηση)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσής του.

   1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   2. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   3. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   5. Δύο συστατικές επιστολές
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό γίνεται αξιολόγηση γνώσεως από την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
   7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή που να δηλώνει ότι:
   • όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων,
   • γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής από το ΠΜΣ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης,
   • γνωρίζει πως δεν γίνεται επιστροφή των όποιων καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής του
   • δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών και θα ενημερωθούν για την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των αποτελεσμάτων της συνέντευξης των υποψηφίων.

   Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επί των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο [email protected].

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Tο πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Ανατομία και Φυσιολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 5
   • Παθολογία της Αναπαραγωγικής Οδού 5
   • Μοριακή Ιατρική της Αναπαραγωγής 5
   • Γαμετογένεση και προεμφυτευτική διάγνωση 5
   • Ενδοκρινολογία της κύησης- Εμβρυϊκή Ανάπτυξη 5
   • Εφαρμογή των Η/Υ και της Στατιστικής στη σύγχρονη έρευνα 5
    Σύνολο ECTS 30 

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Αναπαραγωγική Ενδοκρινολογία 5
   • Υπογονιμότητα και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 5
   • Μεθοδολογία Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 5
   • Προγεννητικός έλεγχος και Διάγνωση 5
   • Αναγεννητική Ιατρική 5
   • Σύγχρονες εξελίξεις στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή 5
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Κυτταροκαλλιέργειες στην Αναπαραγωγή 4
   • Εργαστήριο Εξωσωματικής 2
   • Εργαστήριο Μοριακή Βιολογίας 2
   • Εξωτερικά ιατρεία τμημάτων Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας- Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 2
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 20
    Σύνολο ECTS 30
    Γενικό Σύνολο ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email