Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science)

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο γνωστικό αντικείμενο της Αναλυτικής των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων (Business Analytics and Data Science) σε πτυχιούχους πανεπιστημίων και ΤΕΙ, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Σκοπός είναι η ανάδειξη στελεχών που να είναι σε θέση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρησιακής Έρευνας − Βελτιστοποίησης, να χειριστούν αποτελεσματικά πολυδιάστατα δεδομένα μεγάλου όγκου (BigData) που εισρέουν καθημερινά στους Οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) από πολλαπλές πηγές (συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, διαδίκτυο, αισθητήρες, πολυμέσα, κινητή τηλεφωνία και τεχνολογία κ.λπ.). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας στο γενικότερο πεδίο της Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) με την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που βρίσκονται στην αιχμή των τριών αντικειμένων του κύκλου των Επιστημών των Αποφάσεων (Πληροφοριακά Συστήματα, Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα). Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος, που στελεχώνουν ή θα στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, θα προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science, MBADS).

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics & Data Science, MBADS) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας. Η αποδοχή φοιτητών με τίτλο σπουδών της αλλοδαπής θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  http://www.doatap.gr), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’ 80).

   Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα είναι, κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων, μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/mbads).

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν (ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο) ή παράρτημα  διπλώματος.
   5. Δύο συστατικές επιστολές. Οι Νέοι Πτυχιούχοι πρέπει να καταθέτουν κατά προτίμηση συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, ενώ τα Στελέχη Επιχειρήσεων τουλάχιστον μία από τον εργασιακό τους χώρο. Τα προτεινόμενα έντυπα των συστατικών επιστολών είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (λήψη από την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.uom.gr/mbads).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι προσκομίζουν τέτοια αποδεικτικά μόνο εάν υπάρχουν.
   7. Αποδεικτικά επιπρόσθετων προσόντων (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις – βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, 2ο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ.
   8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας).  Για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο, το οποίο εντάσσεται στη λίστα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).
   9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

    Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των υποψηφίων (συνεντεύξεις).

    ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €3.900 και καταβάλλεται σε έξι δόσεις. Τα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι τρία (εκ των οποίων 2 είναι τα εξάμηνα διδασκαλίας και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).  Το πρώτο μάθημα  «Εργαλεία Λογισμικού στην Αναλυτική των Επιχειρήσεων» ξεκινά κατά κανόνα  νωρίτερα από το πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας.

            Εάν ο/η υποψήφιος/υποψήφια εργάζεται, υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των διδάκτρων από το 0,24% του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ).  Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται από τον ΟΑΕΔ.

    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891212 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://www.uom.gr/mbads) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού και τηλεφωνικής επικοινωνίας είναι Τρίτη έως Παρασκευή: 16:30-19:00. Παρακαλούμε για επικοινωνία μέσω email για την εύρυθμη διευθέτηση των ερωτημάτων, λόγω και των έκτακτων συνθηκών που επιβάλει η πανδημία Covid-19.

  • Το πρόγραμμα σπουδών του Α’ και Β’ εξαμήνου είναι το ακόλουθο:

   Α, Β και Γ εξάμηνο (οριζόντιο μάθημα, μπορεί να διατρέχει και τα τρία εξάμηνα με αναλογικό διδακτικό έργο)

   Σύνολο 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αναλυτική των Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Business Analytics and Data Science)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email