Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

   • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • υδροηλεκτρικά φράγματα
   • ανεμογεννήτριες
   • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
   • συναφή έργα

   Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

   Οι συνεχείς και εντεινόμενες απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή ενέργειας καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών κατασκευών και υποδομών. Τόσο για την εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή) όσο και των υδρογονανθράκων, απαιτούνται ειδικές κατασκευές και υποδομές, που ο σχεδιασμός τους αποτελεί αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού. Οι διεθνώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε πολιτικούς μηχανικούς με ειδικότητα και εμπειρία στα έργα αυτά, επηρεάζουν και τη χώρα μας, όπου αναπτύσσονται ήδη σημαντικές δραστηριότητες για την εκμετάλλευση, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών ενεργειακών υποδομών» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών, μέσω της προσομοίωσης σύνθετων συστημάτων. Στόχος επίσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

   Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους ακολουθώντας επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων ενεργειακών υποδομών. Επίσης, υπό συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι δυνατόν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, έχοντας ως στόχο την επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης, αποτελώντας τον πυρήνα της ομάδας των υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση μηχανικών με παροχή υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και τον σχεδιασμό κατασκευών ενεργειακών υποδομών όπως:

   • θαλάσσιες εξέδρες φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • αγωγοί και δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου/πετρελαίου
   • υδροηλεκτρικά φράγματα
   • ανεμογεννήτριες
   • γεωθερμικές εγκαταστάσεις
   • συναφή έργα

   Στόχος επίσης είναι η ενίσχυση της έρευνας σε θέματα ενεργειακών υποδομών και η δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών για την υποστήριξη της εκμετάλλευσης του ενεργειακού δυναμικού της χώρας, ενός βασικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Το Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζει τα θέματα σχεδιασμού ενεργειακών υποδομών σε ολοκληρωμένη μορφή, φτάνοντας μέχρι την «πράξη» με ρεαλιστικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Οι εφαρμογές καλύπτουν ειδικά θέματα και μεταφέρουν την πολύπλευρη εμπειρία των διδασκόντων του Τμήματος στους φοιτητές του προγράμματος.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί και μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων, πανεπιστημιακών και τεχνολογικών τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής.

   Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) εξάμηνα.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι δεκαοκτώ (18).

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 900 ευρώ ανά εξάμηνο για τα πρώτα τρία (3) εξάμηνα, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν. 4485/2017.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. δύναται να γίνεται εξ αποστάσεως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αναμένεται η σχετική έγκριση).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση:

   1. Το βαθμό πτυχίου και το χρόνο περάτωσης των σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ακόμη αποφοιτήσει, θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς.
   2. Την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ.
   3. Την επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   4. Την ύπαρξη άλλων τίτλων σπουδών (συναφών με το ΠΜΣ).
   5. Την προσωπική συνέντευξη.
   6. Την επαρκή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.
   7. Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
   8. Τις συστατικές επιστολές από δύο τουλάχιστον πηγές.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

   Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
   Έναρξη υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr): Παρασκευή 21/08/2020
   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 25/09/2020 Παρασκευή 02/10/2020

   Διεύθυνση και πληροφορίες:
   Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
   Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος
   τηλ.: 2421-074173, φαξ: 2421-074130, ώρες: 12:00-15:00
   (e-mail:[email protected], διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr).

  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α  ΕΞΑΜΗΝΟ (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

   • ΜΕ1 Αλληλεπίδραση ρευστών-κατασκευών σε υπεράκτιες κατασκευές 7.5 ECTS
   • ΜΕ3 Τεχνική και θαλάσσια γεωλογία – Γεωτεχνική μηχανική 7.5 ECTS
   • ΜΕ4 Θερμική Συμπεριφορά Δομικών Υλικών 7.5 ECTS
   • ΜΕ10 Σχεδιασμός ταμιευτήρων και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 7.5 ECTS
   • ΜΕ11 Δομικός σχεδιασμός υποδομών για παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ενεργειακών πόρων 7.5 ECTS

   Β  ΕΞΑΜΗΝΟ  (επιλέγονται τέσσερα (4) από τα παρακάτω μαθήματα)

   • ΜΕ7 Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευών 7.5 ECTS
   • ΜΕ8 Ολοκληρωμένος σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς 7.5 ECTS
   • ΜΕ9 Υδροηλεκτρικά φράγματα 7.5 ECTS
   • ΜΕ2 Ανάλυση και σχεδιασμός κελυφωτών κατασκευών 7.5 ECTS
   • ΜΕ12 Ειδικά θέματα 2 * 7.5 ECTS

   Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΜΕ13 Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email