Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής και στους βασικούς τομείς που αυτή εστιάζει. Σκοπός του είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τα σύνθετα θεωρητικά και ερευνητικά εργαλεία στην ανάλυση και κατανόηση του ρόλου της Κοινωνικής Πολιτικής στις σύγχρονες κοινωνίες. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής ικανότητας, στη διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών προβλημάτων και την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπισή τους, αξιοποιώντας δημιουργικά επιστημονικά εργαλεία από διαφορετικές επιστημονικές πειθαρχίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναγκαία είναι η εμβάθυνση και εξοικείωση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα μεθοδολογίας κοινωνικής έρευνας με την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της πληροφορικής.  Η ειδίκευση «Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής» εστιάζει στην κατανόηση του θεωρητικού διαλόγου ως προς τον ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής και την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και στην εμβάθυνση στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.  Η ειδίκευση «Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική» εστιάζει στην αποτελεσματική αξιοποίηση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων στη διερεύνηση και αντιμετώπιση επιμέρους κοινωνικών προβλημάτων (όπως η αγορά εργασίας και η ανεργία, η φτώχεια και η αποστέρηση, η μετανάστευση, η στέγαση, οι έμφυλες ανισότητες, η εκπαίδευση κλπ).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Δεκτοί/ές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός/ή, ανά Ειδίκευση, ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. 

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε δύο Ειδικεύσεις: 

   1. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
   2. Κοινωνικά Προβλήματα και Κοινωνική Πολιτική 

   Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία διδακτικά εξάμηνα και δεν έχει δίδακτρα. Περιλαμβάνει δύο εξάμηνα μαθημάτων και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System-ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται σε τριάντα (30) ECTS το χειμερινό εξάμηνο, τριάντα (30) ECTS το εαρινό εξάμηνο και τριάντα (30) ECTS στη διπλωματική εργασία. 

   Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, που θα κατανέμονται στις δύο ειδικεύσεις. Ο ιδανικός αριθμός είναι δέκα (10) φοιτητές/τριες ανά ειδίκευση. 

   Κριτήρια για την επιλογή των εισακτέων είναι: ο βαθμός του πτυχίου, το πιστοποιητικό επιπέδου γνώσης Αγγλικών, η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση, η ερευνητική- επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, και η συνέντευξη. Αναλυτικές πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. παρέχονται στη σελίδα του Τμήματος στη διεύθυνση: http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate. Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στηρίζεται στα ανωτέρω κριτήρια, ως εξής: με 40% αποτιμάται η γραπτή εξέταση, που συνιστά προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της εξεταστικής δοκιμασίας, με 20% αποτιμάται η προφορική συνέντευξη του υποψηφίου, με 30% αποτιμάται ο βαθμός του πτυχίου των βασικών σπουδών και με 10% αποτιμάται η ερευνητική-επαγγελματική εμπειρία. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων: α) βαθμός του πτυχίου από 6,5 και πάνω, β) ελάχιστος βαθμός της γραπτής εξέτασης του μαθήματος πέντε (5) με άριστα το δέκα (10) και γ) επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1. 

   Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση https://spaa.panteion.gr/user/register και στη συνέχεια να υποβάλουν εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση https://spaa.panteion.gr/apply ανεβάζοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 

   • Βιογραφικό σημείωμα. 
   • Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού ή ξένου ισότιμου ΑΕΙ (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ). 

   o Οι επί πτυχίω φοιτητές/τριες ελληνικών και ευρωπαϊκών ΑΕΙ, που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών πανεπιστημίων τρίτων χωρών, που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν την αίτησή τους, επιλέγοντας 

   το αντίστοιχο πεδίο . Είναι υποχρεωμένοι/ες να ανεβάσουν τον τίτλο σπουδών τους ή την αναλυτική τους βαθμολογία στο Πεδίο υποβολής του Πτυχίου και στη συνέχεια, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών τους έως την εγγραφή τους. 

   • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, η οποία πιστοποιείται με το αντίστοιχο πτυχίο ή με εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου (αγγλόφωνου) πανεπιστημίου, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Εάν ο/η υποψήφιος/α έχει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, ο τίτλος σπουδών του/της νοείται ως πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Tο ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α έχει την αγγλική γλώσσα ως μητρική. Η επάρκεια αγγλικής γλώσσας μπορεί να προσκομισθεί και εκ των υστέρων, έως και την εγγραφή του/της. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν κατά τη διάρκεια υποβολής της αίτησής τους να επιλέξουν την κατηγορία που αντιστοιχεί στην περίπτωσή τους. 
   • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν). 
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις – Διακρίσεις (αν υπάρχουν). 

   Οι υποψήφιοι εκτός του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής οφείλουν να υποδείξουν στο αντίστοιχο πεδίο τα στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα αναζητήσει συστατικές επιστολές. 

   Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν εφόσον υπάρχουν: 

   • Πτυχιακή Εργασία ή/και προπτυχιακές εργασίες σχετικές με τις γνωστικές περιοχές του Π.Μ.Σ. 
   • Αντίγραφα τυχών επιστημονικών δημοσιεύσεων

   Οι υποψήφιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση και στις τις δύο ειδικεύσεις εφόσον το επιθυμούν, δηλώνοντας την προτεραιότητά τους. 

   Η ιστοσελίδα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 2020. Πληροφορίες Δευτέρα και Πέμπτη 10:00-12:00 στα τηλέφωνα 2109201381 και 2109201036. Επιπλέον πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή της αίτησης, δίνονται ύστερα από επικοινωνία μέσω της διεύθυνσης [email protected] ή μέσω συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας που δίνεται στην ιστοσελίδα https://spaa.panteion.gr/contact

   Μετά την συλλογή των υποψηφιοτήτων, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. εξετάζει κατά πόσο ανταποκρίνονται στις τυπικές προϋποθέσεις. Όσοι/ες διαθέτουν τις τυπικές προϋποθέσεις θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και θα προσέλθουν σε γραπτή δοκιμασία την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στο μάθημα «Κοινωνική Πολιτική». Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής http://socialpolicy.panteion.gr/secretariat/announcements. Η ενδεικτική βιβλιογραφία και η εξεταστέα ύλη παρουσιάζονται αναλυτικά στη διεύθυνση: http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate. Όσοι επιτύχουν προβιβάσιμο βαθμό (5/10- 10/10) στη γραπτή δοκιμασία θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά και παράλληλα θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στη σελίδα του Τμήματος μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020. Οι επιτυχόντες/ουσες θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής στις 23-24 Ιουλίου 2020. Η τελική επιλογή μεταξύ των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2020. 

   Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην λειτουργία του Πανεπιστημίου εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας, οι παραπάνω ημερομηνίες της γραπτής δοκιμασίας και των συνεντεύξεων είναι ενδεικτικές. Οποιεσδήποτε αλλαγές στις ημερομηνίες και στον τρόπο εξέτασης και διενέργειας των συνεντεύξεων θα ανακοινωθούν 15 μέρες τουλάχιστον πριν τη διεξαγωγή τους. 

  • Στο Α΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής μαθήματα είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης

   Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον δύο (2) Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα της ειδίκευσή τους ή τουλάχιστον ένα (1) Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στην περίπτωση που έχουν επιλέξει Υποχρεωτικό Επιλογής της ειδίκευσής τους στο Α΄ εξάμηνο. Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες θα συμπληρωθούν είτε από Ελεύθερης Επιλογής είτε από Υποχρεωτικά Επιλογής της δικής τους ή της άλλης ειδίκευσης

   Στο Γ΄ Εξάμηνο γίνεται η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατ’ έτος, με την ένταξη περισσότερων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στα θέματα εμβάθυνσης. Ενδεικτικά, ανά ειδίκευση και εξάμηνο το πρόγραμμα έχει ως εξής:

   Ειδίκευση: Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής

   Α΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής (10 ECTS)
   • Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)

   Υποχρεωτικά επιλογής

   •  Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (10 ECTS)

   Ελεύθερες επιλογές

   • Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, Φιλοσοφία(5 ECTS)
   • Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική (5 ECTS)
   • Δημογραφικές Αλλαγές και Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Πολιτικές Ισότητας Φύλων (5 ECTS)
   • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα Ι (5 ECTS)
   • Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
   • Οικονομική Κρίση και Κοινωνική Προστασία (5 ECTS)
   • Κοινωνική Συνοχή και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (5 ECTS)
   • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Ενσωμάτωση (5 ECTS)
   • Πολιτική Υγείας (5 ECTS)
   • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή στον Αστικό και Αγροτικό Χώρο (5 ECTS)

   Β΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά επιλογής

   • Κοινωνική Ευημερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη (10 ECTS)
   • Οικονομικά της Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)
   • Κράτος και Κοινωνική Πολιτική (10 ECTS)

   Ελεύθερες επιλογές

   • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ (5 ECTS)
   • Πολιτικά Συστήματα, Συνταγματικοί Θεσμοί και Κοινωνικά Δικαιώματα (5 ECTS)
   • Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (5 ECTS)
   • Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
   • Ανεργία, Πολιτικές Αγοράς Εργασίας και Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (5 ECTS)
   • Στεγαστική Πολιτική (5 ECTS)
   • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (5 ECTS)
   • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (5 ECTS)
   • Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Κοινωνική Ασφάλιση (5 ECTS)
   • Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων (5 ECTS)

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση διπλωματικής (30 ECTS)

   Ειδίκευση: Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνική πολιτική

   Α΄ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά μαθήματα

   • Αντικείμενο και Στόχοι της Κοινωνικής Πολιτικής (10 ECTS)
   • Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας (10 ECTS)

   Υποχρεωτικά επιλογής

   • Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Προστασίας (10 ECTS)

   Ελεύθερες επιλογές

   • Κράτος Πρόνοιας: Ιστορία, Θεωρία, Φιλοσοφία (5 ECTS)
   • Συγκριτική Εκπαιδευτική Πολιτική (5 ECTS)
   • Δημογραφικές Αλλαγές και Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Πολιτικές Ισότητας Φύλων (5 ECTS)
   • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα Ι (5 ECTS)
   • Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (5 ECTS)
   • Οικονομική Κρίση και Κοινωνική Προστασία (5 ECTS)
   • Κοινωνική Συνοχή και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (5 ECTS)
   • Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική Ενσωμάτωση (5 ECTS)
   • Πολιτική Υγείας (5 ECTS)
   • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή στον Αστικό και Αγροτικό Χώρο (5 ECTS)

   B΄Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά επιλογής

   • Κοινωνικές Ανισότητες και Ευπαθείς Ομάδες (10 ECTS)
   • Μετανάστευση και Εργασία (10 ECTS)
   • Απασχόληση και Εργασιακές Σχέσεις (B΄ Εξάμηνο) (10 ECTS)

   Ελεύθερες επιλογές

   • Στατιστικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα ΙΙ (5 ECTS)
   • Πολιτικά Συστήματα, Συνταγματικοί Θεσμοί και Κοινωνικά Δικαιώματα (5 ECTS)
   • Κοινωνική Πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (5 ECTS)
   • Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες (5 ECTS)
   • Ανεργία, Πολιτικές Αγοράς Εργασίας και Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (5 ECTS)
   • Στεγαστική Πολιτική (5 ECTS)
   • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (5 ECTS)
   • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (5 ECTS)
   • Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Πολιτική (5 ECTS)
   • Κοινωνική Ασφάλιση (5 ECTS)
   • Αξιολόγηση Κοινωνικών Προγραμμάτων (5 ECTS)

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση διπλωματικής (30 ECTS)

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email