Ανάλυση και Διδασκαλία Πρώτης και Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάλυση και η διδασκαλία της γλώσσας ως πρώτης, δεύτερης/ξένης. Σκοπός του είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την ανάλυση της γραμματικής δομής και της κειμενικής διάστασης της γλώσσας. Καλύπτει επίσης, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλωσσική διδασκαλία. Αυτές αφορούν τόσο τη δομική όσο και τη λειτουργική διάσταση της γλώσσας και συνδέονται με διαφορετικές ανάγκες διδασκαλίας της πρώτης, δεύτερης/ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς σε ποικίλα ακροατήρια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τάξεις ενηλίκων κ.τ.λ.)., γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας στην ανάλυση και τη διδακτική γλωσσικών φαινομένων και κειμένων τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και τη διδακτική της Ελληνικής και άλλων γλωσσών της ΝΑ Μεσογείου (ενδεικτικά: Αραβικά, Εβραϊκά, Τουρκικά). .

   Ο σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τη γλωσσική ανάλυση και η παροχή τεχνογνωσίας για τη διδασκαλία της πρώτης, δεύτερης/ ξένης ή γλώσσας κληρονομιάς. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από την ανάλυση, την αντιπαραβολή των γλωσσών, τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, τη γλωσσική πολυμορφία, τη διδασκαλία δεύτερης γλώσσας και στοχεύει στην παροχή θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων για Τεύχος Β’ 2885/19.07.2018 την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο τη γλωσσική διδασκαλία.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (Τ.Μ.Σ.) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» (ΦΕΚ ίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β ́), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» και παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους κατόχους του. 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο (3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

   Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/03.08.2018 τομ. Α ́), το Πρόγραμμα προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία

   Κατά τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα, το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών (τεσσάρων (4) επιλεγόμενων μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων ανά εξάμηνο), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες

   Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών, Ανθρωπιστικών και Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές/οί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Δ.Π.Μ.Σ. 

   Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 2.500€.Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρείς (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 500 ευρώ, καταβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/υσών (ημερομηνία ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η δεύτερη δόση, ύψους 750 ευρώ κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο 1ο εξάμηνο και η τρίτη δόση, ύψους 1.250 ευρώ στην έναρξη του 2ου εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Δ.Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

   Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/ης στην ΕΔΕ ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

   Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της ΕΔΕ. 

   Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς- Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

   Υποτροφίες και βραβεία

   Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έως δύο υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 Ν.4485/2017). 

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Μία συστατική επιστολή
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αραβικά, Εβραϊκά ή Τουρκικά. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στον ΑΣΕΠ, για τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν ακριβή και επικυρωμένα αντίγραφα(επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΔΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017)

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17. Συνεπώς οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών α’ κύκλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που η/ο υποψήφια/ιος δεν έχει την ελληνική εθνικότητα ή δεν είναι απόφοιτη/τος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. 

   Κριτήρια επιλογής

   Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100. Τα προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής: 

   Α/Α Κριτήριο Βαθμοί (max.) 

   1 Συνέντευξη 30

   2 Γενικός βαθμός πτυχίου 20

   3 Βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης (Μέσος όρος) (ως μαθήματα ειδίκευσης νοούνται όσα προπτυχιακά μαθήματα εμπίπτουν στους τομείς της Γενικής, Θεωρητικής, Συγκριτικής, Ιστορικής, Υπολογιστικής, Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και Διδακτικής/Διδασκαλίας της 1ης, 2ης, ξένης γλώσσας) 

   4 Ξένη γλώσσα 15

   • Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Γ2: 15 
   • Γλώσσα με πιστοποίηση επιπέδου Β2: 10 
   • Γλώσσα περιοχής Μεσογείου με πιστοποίηση επιπέδου τουλάχιστονΒ1 ή πτυχίο συναφούς τμήματος: 5 

   5 Επίδοση σε πτυχιακή εργασία 10

   6 Ερευνητική δραστηριότητα-λοιπά ειδικά προσόντα (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε Θερινά Σχολεία Γλωσσολογίας, αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ, συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS, συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια κ.ά.) 15 

   ΣΥΝΟΛΟ 100 

   Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Δ.Π.Μ.Σ. 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00 αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Περισσότερες πληροφορίες:

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Δημοκρατίας 1, κτήριο «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», Ρόδος, Τ.Κ. 85132,τηλ.: 22410 99060 και ώρες 10:00-14:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στις ιστοσελίδες των Τμημάτων http://dms.aegean.gr/ και http://www.pre.aegean.gr/.

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και το τρίτο (3) αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των μαθημάτων.

   A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   (ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

   • ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΥ 7,5 ECTS
   • ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΥ 7,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ: 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30 ECTS

   Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάμηνο και στο Β΄ εξάμηνο σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) επιλεγόμενων μαθημάτων σε σύνολο πέντε (5) προσφερόμενων (ανά εξάμηνο φοίτησης). Καθένα από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) μονάδες ECTS. Το Γ΄ εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email