Loading...

Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: , ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι:

   • Η παροχή γνώσεων προς τους φοιτητές, σχετικών με τους μηχανισμούς δημιουργίας, τα αίτια και τις καταστρεπτικές επιδράσεις των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών στον άνθρωπο και στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
   • Η παρουσίαση και διδασκαλία τεχνικών διαχείρισης και αντιμετώπισης όλων των προαναφερθέντων κινδύνων και καταστροφών μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών.
   • Η εκτίμηση των υλικών και άϋλων επιπτώσεων των καταστροφών και κινδύνων  των τρωθέντων πληθυσμών.
   • Η παροχή γνώσεων σχετικών με την προσέγγιση και χειρισμό των ανωτέρω πληθυσμών.

   Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να υποστηρίξει φοιτητές με ποικίλα γνωστικά πεδία και επαγγελματικά υπόβαθρα.

   Αντικείμενο – Σκοπός

   Σκοπός του ΔΔΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει κατάλληλα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στελέχη Πολιτικής προστασίας σε σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικές και  ανθρωπογενείς καταστροφές.

   Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση μέσω καινοτόμων διαδικασιών και μεθόδων στη :

   • Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων και Καταστροφών (Καταστροφές και Περιβάλλον, Διαστάσεις Καταστροφών, Αντίληψη και Εκτίμηση του Κινδύνου),
   • Κοινωνικές και Οικονομικές Συνέπειες των Καταστροφών (Προσαρμογή στις Καταστροφές, Καταστροφές και Κοινωνικά – Οικονομικά Συστήματα),
   • Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές (Γεωλογικές Καταστροφές, Χειμαρρο-Ποτάμιες Πλημμύρες, Παράκτιες Καταστροφές, Κατολισθήσεις, Σεισμοί, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα, Κλιματικές Μεταβολές, Καιρικές Καταστροφές, Υπαίθριες Πυρκαγιές {Αγροτικές και Δασικές}).
   • Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές (Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι, Τεχνολογικές Καταστροφές, Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές),
   • Αντιμετώπιση ηλεκτρολογο-μηχανολογικών καταστροφών,
   • Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων,
   • Τεχνικές Παρεμβάσεις για Αποκατάσταση Επικινδυνοτήτων (Αναγνώριση Συμβατικών & Ιστορικών – Μνημειακών Κατασκευών, Κατασκευαστική Ανάλυση, Αποτίμηση της Κατασκευής, Τεχνικές Κατασκευές σε Περίπτωση Σεισμού, Έργα Μείωσης και Εκτροπής Πλημμυρών, Μέτρα Προστασίας Πυρκαγιών {Αστικών – Δασικών}, Κανονισμοί και Έργα Προστασίας, Ιατρικός Σχεδιασμός),
   • Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών (Διαστημικά Συστήματα Παρακολούθησης Γης, Συστήματα Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (G.P.S.),
   • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα,
   • Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε.

   Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ΔΔΠΜΣ οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές :

   1. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του ΔΔΠΜΣ.
   2. Τη συνεχή προσαρμογή του ΔΠΜΣ και των μεθόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
   3. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.
   4. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
   5. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες.
   6.  Την αξιολόγηση του ΔΔΠΜΣ, των διδασκόντων και των διδασκομένων.
   7. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.
   8. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, γενικότερα.

    Το ΔΔΜΠΣ μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχοντας εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, με τους οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νομικού πλαισίου για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας.

   Μεταπτυχιακός Τίτλος
   Το ΔΔΜΠΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».


   Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

   « Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»

   2019-2020

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χημείας, Φυσικής και  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσουν έως ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2019-2020, στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν.

   Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και διαχείριση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών (MSc in analysis and management of Manmade and natural disasters)».

   Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2019.

   Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:

   • 1η Δόση: Με την εγγραφή
   • 2η Δόση: Με την έναρξη του β΄ εξαμήνου
   • 3η Δόση: Με την έναρξη του γ΄ εξαμήνου

   Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

   Α) Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ (εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής)

   Β) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

   Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας (ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας), που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

   Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

   Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά έως τις 02/09/2019 :

   1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (http://mandisastermsc.teiemt.gr).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
   4. Για τους τελειόφοιτους: Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.
   5. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   6. Δύο (2) φωτογραφίες.
   7. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή και άλλων γλωσσών

   Συνεκτιμώνται :

   • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

     Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

   1.  Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στη σελίδα του ΔΔΠΜΣ
   2. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
    Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
    Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών»
    Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα
   1. Ηλεκτρονικώς στo e-mail: [email protected]

   Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 υποβάλλεται  κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΔΔΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  ακολουθητέα  διαδικασία  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017 και 3387Β/10-08-2018.

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα http://mandisastermsc.teiemt.gr  του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση msc.disaster@teiemt.gr. Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2510 462 624 (Δεμιρτζή Δέσποινα).

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει ανέρχεται σε δώδεκα (12) τα οποία είναι υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικέ μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική Γλώσσα με μελλοντική επέκταση στην Αγγλική ή και άλλη Γλώσσα.

   Α΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
   1 Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών – F01 5
   2 Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι I – F02 5
   3 Γεωπληροφορική & Φυσικές Καταστροφές – F03 5
   4 Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών – F04 5
   5 Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών – F05 5
   6 Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών – F06 5
     ΣΥΝΟΛΟ 30

   Β΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

   α/α Μάθημα Πιστωτικές Μονάδες
   1 Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙI – F07 5
   2 Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι – F08 5
   3 Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς – F09 5
   4 Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων – F10 5
   5 Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων – F11 5
   6 Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – F12 5
     ΣΥΝΟΛΟ 30

   Γ΄εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)  

     Πιστωτικές Μονάδες
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Master Thesis 30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ