Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης και σχεδιασμού των ενεργειακών συστημάτων και προτείνονται συγκεκριμένες καινοτόμες πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Π.Μ.Σ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση & Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στα απαραίτητα προπτυχιακά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατά περίσταση αναλόγως των προσόντων των υποψηφίων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  καλεί  τους  ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021.

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών στην ανάπτυξη  και  χρήση  μεθόδων  και  τεχνικών  για  την  επίλυση  με  άμεσο  και  αξιόπιστο  τρόπο  των  προβλημάτων της παραγωγής και της τεχνολογίας. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα ανάλυσης  και  σχεδιασμού  των  ενεργειακών  συστημάτων  και  προτείνονται  συγκεκριμένες  καινοτόμες  πρακτικές στο πεδίο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

   Για  τη  χορήγηση  του  ΔΜΣ  απαιτείται: (α)  η  επιτυχής  εξέταση  σε  οκτώ  μαθήματα  του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και (β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Η  ελάχιστη  διάρκεια  σπουδών  για  το  ΠΜΣ  είναι  τρία  εξάμηνα  για  τους/τις  φοιτητές/τριες  πλήρους φοίτησης και 5 εξάμηνα για τους/τις φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η διδασκαλία  των  μαθημάτων  χρησιμοποιεί  την  υλικοτεχνική  υποδομή  του  ΤΜΜ  και  υποστηρίζεται  με  σύγχρονα μέσα, όπως διδασκαλία εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε  να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι και οι διαμένοντες εκτός Βόλου φοιτητές.

   Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700 €.  

   Στο ΠΜΣ Ανάλυση και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων  γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων  των  Τμημάτων  των  Πολυτεχνικών  Σχολών,  πτυχιούχοι  των  Σχολών  Θετικών  Επιστημών  Πανεπιστημίων  της ημεδαπής, αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων  της αλλοδαπής καθώς  και  πτυχιούχοι  Τμημάτων  ΑΤΕΙ  συναφούς  γνωστικού  αντικειμένου.  Οι  πτυχιούχοι  Σχολών  Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων ΑΕΙ και Τμημάτων ΑΤΕΙ γίνονται δεκτοί εφόσον  εξεταστούν επιτυχώς στα απαραίτητα προπτυχιακά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ορίζεται  με  απόφαση  της  Συνέλευσης  του  Τμήματος,  κατά  περίσταση  αναλόγως  των  προσόντων  των  υποψηφίων.

   H  επιλογή  των  Υποψηφίων  Μεταπτυχιακών  Σπουδαστών  γίνεται  μετά  από  προσωπική  συνέντευξη, με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
   (1) του γενικού βαθμού του πτυχίου,
   (2)  της  βαθμολογίας  στα προπτυχιακά μαθήματα  τα  σχετικά με  το γνωστικό  αντικείμενο  του  τομέα επιλογής,
   (3) της επίδοσης στη Διπλωματική Εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   (4) της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου,
   (5) της συνάφειας των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του  Τμήματος,
   (6) την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
   (7) επαγγελματική δραστηριότητα συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ και
   (8) κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

   Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  ταχυδρομικώς  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Λεωφόρος Αθηνών‐  Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των μαθημάτων
   3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας (π.χ. πολύ καλή γνώση Γ1/C1 κ.ά.)
   6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές.

   Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  μπορούν  να  αποσταλούν  και  ηλεκτρονικά  σε  ψηφιοποιημένη  μορφή και σε περίπτωση αποδοχής θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα (οι συστατικές  επιστολές μπορούν να αποσταλούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από  τους συστήνοντες στην  παρακάτω  διεύθυνση).   Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ενημερωθούν  λεπτομερώς  για  τις  σπουδές από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ:  http://www.mie.uth.gr/n_page.asp?ID=56 και  από  τη  Γραμματεία  του  Τμήματος,  τηλ.: 24210‐74007/74010, Fax: 24210‐74050, e‐mail: [email protected]

   H υποβολή  υποψηφιοτήτων  γίνεται  σε  δύο  περιόδους.  Η  προθεσμία  υποβολής  υποψηφιοτήτων  της  πρώτης  περιόδου παρατείνεται (από  την Τετάρτη 1 Ιουλίου)  έως  την  Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

   Η δεύτερη περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων διαρκεί από  Παρασκευή 28 Αυγούστου έως Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   • ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
   • ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
   • ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
   • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
   • ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   • ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
   • ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
   • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

   Μαθήματα Επιλογής

   • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΩΣΗΣ
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ
   • ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΣΩΝ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email