Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου, έχει ως αντικείμενο, την εκπαίδευση και την έρευνα στην Αναλογιστική-Ασφαλιστική Επιστήμη και τη Διοικητική Κινδύνου, καθώς και την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ πεδίο του Αναλογισμού και της Διοικητικής Κινδύνου, ώστε να είναι ικανοί να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στις πιο κάτω, κυρίως, δραστηριότητες του Ιδιωτικού και Δημόσιου
   τομέα:
   α. Πρόβλεψη σημαντικών χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών μεγεθών που ενδιαφέρουν επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού και ασφαλιστικού κλάδου, για τον εντοπισμό και τη διαχείριση κινδύνων.
   β. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων για την ποσοτική ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών κινδύνων, όπως υποδείγματα ασφαλίσεων ζωής και γενικών ασφαλίσεων, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα κλπ.
   γ. Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση χρηματοοικονομικών κινδύνων και τη βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών. δ. Μελέτη και ανάλυση υποδειγμάτων στο πεδίο του Αναλογισμού, καθώς επίσης και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της διοικητικής ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
   ε. Μελέτη και στην ανάπτυξη στρατηγικών διοικητικής τραπεζικών, επιχειρησιακών, περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων.
   στ. Προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών και πρωτοποριακών μεθόδων στο πεδίο του Αναλογισμού, των Ασφαλίσεων και της Διοικητικής Κινδύνου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   1. Υποβολή υποψηφιοτήτων : Προϋποθέσεις – Προθεσμίες – Δικαιολογητικά 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (Actuarial Science and Risk Management), θα δεχθεί αιτήσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών, μέχρι 31/05/2020 21/09/2020. 

   Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για το Πρόγραμμά μας, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση [email protected]) ή να την ταχυδρομήσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1oς όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210 4142083, 210 4142307, 210 4142222, 210 4142084). 

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι καταθέσουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στην Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης της σχετικής προθεσμίας. 

   Αιτήσεις υποψηφιότητας για το ΠΜΣ μπορούν να καταθέτουν πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι προσδοκούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020, πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. 

   Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) , σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ή να ταχυδρομήσουν οι υποψήφιοι, είναι τα εξής: 

   1. Έντυπη αίτηση, την οποία μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή να την εκτυπώσουν από το site του ΠΜΣ (http://stat.unipi.gr/actuarial).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Τα έντυπα των συστατικών αυτών παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (μπορούν επίσης να εκτυπωθούν από το site του ΠΜΣ – (http://stat.unipi.gr/actuarial).
   6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2.
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Δύο φωτογραφίες.
   9. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. 

   Θετικά θα αξιολογηθούν, αν υπάρχουν, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, γι’ αυτό θα πρέπει να επισυναφθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. 

   2. Αξιολόγηση Υποψηφίων 

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων του ΠΜΣ θα βασισθεί τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά κριτήρια. Στα πλαίσια αυτά, θα αξιολογηθούν κυρίως : 

   o Ο βαθμός πτυχίου
   o Η βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα
   o Η βαθμολογία στην προσωπική συνέντευξη
   o Οι συστατικές επιστολές
   o Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ερευνητική και εργασιακή εμπειρία 

   Στα πλαίσια της αξιολόγησής τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπικές συνεντεύξεις. 

   3. Διάρκεια και Κόστος Σπουδών 

   Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. 

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 6.500 ευρώ. Από τον Κανονισμό του ΠΜΣ προβλέπονται μέχρι 3 υποτροφίες ανά κύκλο σπουδών, οι οποίες επιτρέπουν τη μείωση των τελών φοίτησης. 

   Οι εργαζόμενοι σπουδαστές μπορούν να καλύψουν ένα μέρος των τελών φοίτησης τους από το ΛΑΕΚ. 

   4. Αντικείμενο του ΠΜΣ – Επαγγελματική προοπτική 

   Στόχος του ΠΜΣ «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» είναι να προσφέρει ουσιαστική επιστημονική κατάρτιση στα πεδία του Αναλογισμού και της Διοικητικής (Διαχείρισης) Κινδύνων (Ασφαλιστικών και Τραπεζικών). Για τον σκοπό αυτό προσφέρει έναν συνδυασμό γνώσεων στον οποίο περιλαμβάνονται τα Μαθηματικά, η Στατιστική, οι Πιθανότητες, η Χρηματοοικονομική, ο Αναλογισμός και η Διαχείριση Κινδύνων. Έτσι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα για να αναλύουν, να αξιολογούν και να ποσοτικοποιούν κρίσιμες παραμέτρους των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως δε των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Γιαυτό, μπορούν να εργασθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, όπως : 

   Τράπεζες (Διαχείριση πιστωτικού, συναλλαγματικού, λειτουργικού και άλλων κινδύνων). 

   Ασφαλιστικές επιχειρήσεις (Διαχείρισης Ασφαλιστικών Κινδύνων – Αναλογισμός, Διαχείρισης Αποθεματικών, Underwriting). 

   Λοιπές επιχειρήσεις (Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, των ισοτιμιών (συναλλαγματικός κίνδυνος), τις επισφαλείς απαιτήσεις (πιστωτικός κίνδυνος), τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών αγορών (κίνδυνος αγοράς), τις οργανωτικές – λειτουργικές αδυναμίες των επιχειρήσεων (λειτουργικός κίνδυνος), κ.λ.π.). 

   Επισημαίνεται ότι, οι απόφοιτοι μας, διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις σχετικές με τα πιο πάνω εργασιακά αντικείμενα άδειες / πιστοποιήσεις (π.χ. πιστοποίηση Αναλογιστή, πιστοποίηση GARP, PRMIA, CERA ), μετέχοντας σε αντίστοιχες εξετάσεις στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό. 

   5. Σύνδεση με την Αγορά 

   Στο Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα έχει ξεκινήσει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του από τον Οκτώβριο 2014, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως: 

   (α) Απασχόληση 3-4 μηνών σε μεγάλες Ασφαλιστικές εταιρείες και Τράπεζες
   (β) Αμοιβή
   (γ) Ασφάλιση 

   Η πρακτική Άσκηση είναι ιδιαιτέρως επιτυχημένη δεδομένου ότι περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και δίνεται στους σπουδαστές η ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και να αντιληφθούν τις πρακτικές διαστάσεις των γνωστικών αντικειμένων που διδάχτηκαν στο Μεταπτυχιακό μας Πρόγραμμα. 

   Επίσης : 

   Για την ταχύτερη εξοικείωση των αποφοίτων μας με τις πραγματικές συνθήκες της Αγοράς, έχουμε αναθέσει τη διδασκαλία ενός μέρους των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού μας Προγράμματος σε σημαντικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα κορυφαία στελέχη τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι διδάσκοντες αυτοί, μεταφέρουν στους σπουδαστές μας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες από τους αντίστοιχους εργασιακούς τους χώρους, προετοιμάζοντας τους για την ομαλή ένταξη τους στην αντίστοιχη αγορά εργασίας. 

   6. Πρόσθετες πληροφορίες 

   Για πρόσθετες ή εξειδικευμένες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεσθε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καραολή & Δημητρίου 80 (1ος όροφος), Πειραιάς 18534 (τηλ. επικοινωνίας 210- 4142083, 210-4142222, 210-4142084, 210-4142307) αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

   Επίσης, στο site του ΠΜΣ : www.sta.unipi.gr/actuarial

  • Τα μαθήματα χωρίζονται σε Υποχρεωτικά (Υ) και Επιλογής (Ε).

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

   Ο τρόπος συμπλήρωσης των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων για το πρόγραμμα της πλήρους φοίτησης είναι οι εξής:

   (α) Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα εκ των οποίων τα έξι (6) είναι Υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα έξι (6) Επιλογής. Στα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν συνολικά εβδομήντα δύο (72) πιστωτικές μονάδες.

   Ο τρόπος συμπλήρωσης των 72 πιστωτικών μονάδων προκύπτει από την επιτυχή  παρακολούθηση και εξέταση:
   (α1) Τριών (3) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημἀτων και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Α’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   (α2) Τριών (3) Υποχρεωτικών (Υ) μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Β’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   (α3) Δύο (2) μαθημάτων Επιλογής (Ε) του Γ’ Εξαμήνου, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   (β) Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μετά τη λήξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Αναλυτικά η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, όπου (Υ) αντιστοιχεί σε Υποχρεωτικό μάθημα και όπου (Ε) αντιστοιχεί σε μάθημα Επιλογής.

   Α’ Εξάμηνο
   1. Αρχές Οικονομίας και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Υ 6 ECTS
   2. Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών Υ 6 ECTS
   3. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου Ι Υ 6 ECTS
   4. Στοχαστικές Διαδικασίες στη Διαχείριση Κινδύνων Ε 6 ECTS
   5. Διαχείριση Κινδύνων Ε 6 ECTS
   6. Θεωρία Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου E 6 ECTS
   7. Στατιστικές Μέθοδοι στον Αναλογισμό και στη Διαχείριση Κινδύνων E 6 ECTS
   8. Γλώσσα Προγραμματισμού R με εφαρμογές στον Αναλογισμό E 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   9. Θεωρία Κινδύνου Ι Υ 6 ECTS
   10. Πιστωτικός Κίνδυνος Υ 6 ECTS
   11. Ασφαλίσεις Ζημιών Υ 6 ECTS
   12. Λειτουργικοί κίνδυνοι και Κίνδυνοι Αγοράς Ε 6 ECTS
   13. Συμβάντα Ζωής και Θανάτου ΙΙ Ε 6 ECTS
   14. Ασφαλίσεις Υγείας E 6 ECTS
   15. Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης E 6 ECTS
   16. Στοχαστικά Χρηματοοικονομικά Πρότυπα E 6 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   17. Ασφαλίσεις Ζωής Ε 6 ECTS
   18. Θεωρία Αξιοπιστίας Χαρτοφυλακίου Ε 6 ECTS
   19. Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Κοινωνική Ασφάλιση Ε 6 ECTS
   20. Θεωρία Κινδύνου ΙΙ Ε 6 ECTS
   21. Αναλογιστικές Μελέτες και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ε 6 ECTS
   22. Αναλογιστική Διαχείριση Κινδύνων και Φερεγγυότητα ΙΙ E 6 ECTS
   23. Πρακτική Άσκηση* Ε 6 ECTS
   24. Διπλωματική Εργασία 18 ECTS

   Το μάθημα που εμφανίζεται με (*) δεν λαμβάνεται υπόψη στο γενικό βαθμό διπλώματος, ούτε και αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτησή του. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) του μαθήματος δεν προσμετρώνται στο σύνολο των ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email