Αμπελουργία – Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά (MSc in Viticulture – Oenology and Alcoholic Beverages)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διιδρυματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» «Viticulture-Oenology and Alcoholic Beverages», έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον αμπελοοινικό κλάδο, με σκοπό να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία.

   Η διαχρονική παρουσία της αμπέλου και των προϊόντων της στον ελλαδικό χώρο και η ενασχόληση των Ελλήνων από την αρχαιότητα έως σήμερα με την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνων αποκαλύπτει την τεράστια συμβολή του κλάδου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη. Οι Βιομηχανίες παραγωγής οίνου καθώς και οι βιομηχανίες ζύθου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών, σε όλα τα στάδια μας παραγωγικής και εμφιαλωτικής διαδικασίας, κατέχουν κυρίαρχη θέση στη Χημική Βιομηχανία της χώρας μας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία.

   Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά» λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα και τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για επαγγελματίες του κλάδου που συνδυάζουν τόσο τις τεχνικές (αμπελουργικές και οινολογικές) δεξιότητες όσο και τις επιχειρηματικές  έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στον αμπελοοινικό τομέα.

   Το πρόγραμμα σπουδών του ΔΠΜΣ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (Training programs for oenologists-Resolution OIV- ECO 563-2016). Οι πτυχιούχοι του ΔΠΜΣ έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α΄ 57), για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), προκηρύσσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δεκαπέντε (15) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα Ποτά».

   Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών για την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία, την Οινολογία και τα Αλκοολούχα Ποτά, διασυνδέοντας την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική εκπαίδευση.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:

   α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη βασική, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που συμβάλλει στις συνεχώς εξελισσόμενες επιστήμες της Αμπελουργίας, της Οινολογίας και των Αλκοολούχων Ποτών.

    β) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα του Αμπελο-οινικού τομέα, καθώς και η ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα αυτό.

   γ) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν:

   • Βιομηχανίες παραγωγής οίνου, ζύθου, αποσταγμάτων και αλκοολούχων ποτών που κατέχουν κυρίαρχη θέση στη Χημική Βιομηχανία της χώρας και παίζουν σπουδαίο ρόλο στην Εθνική μας Οικονομία.
   • Αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, παραγωγικούς αμπελώνες και συναφείς επαγγελματικές δομές.
   • Υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).

   με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

   Το ΠΜΣ ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ: 3437, τ. Β΄ 17-8-2018) και λειτουργεί με δίδακτρα, βάσει του Νόμου 4485/2017.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί  Πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Γεωπονίας και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως και Πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Το βαθμό πτυχίου,
   2. Το μέσο όρο βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.,
   3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο,
   4. Την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, επιπέδου Β2,
   5. Την κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών,
   6. Την ερευνητική δραστηριότητα,
   7. Τις δημοσιεύσεις,
   8. Τις συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία,
   9. Την προφορική συνέντευξη.

   Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 3.000ευρώ κατανεμημένο σε  τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.000ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://viticulture-oenology.chem.uoa.gr/

   Αιτήσεις υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα Ποτά» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση συμμετοχής,
   2. Αντίγραφο πτυχίου, ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
   4. Βιογραφικό σημείωμα,
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις με κριτές, εάν υπάρχουν,
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μιας διεθνούς γλώσσας, επιπέδου Β2, κατά προτίμηση της αγγλικής,
   9. Δύο συστατικές επιστολές.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17,

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες*ECTS
   Τεχνολογία Οίνου397
   Αναπτυξιακή Αμπελουργία397
   Ενόργανη Ανάλυση397
   Μικροβιολογία Οίνου- Τεχνολογία Ζυμώσεων264
   Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας – Ολοκληρωμένη διαχείριση συμβατικού και βιολογικού αμπελώνα325
   Διαλέξεις
   Σύνολο17530

    

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες*ECTS
   Αμπελοοινικά προϊόντα – Αποστάγματα- Αλκοολούχα ποτά- Ζύθος397
   Αμπελογραφία- Μέθοδοι βελτίωσης της αμπέλου397
   Ποσοτικές αναλύσεις γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτικός έλεγχος Οίνου, Ζύθου και Αλκοολούχων Ποτών397
   Ασφάλεια και ποιότητα Οίνου και αλκοολούχων ποτών – Αμπελοοινική Νομοθεσία325
   Οικονομική Διαχείριση αμπελώνων και Οινοποιείων – Εμπορία Αμπελοοινικών προϊόντων264
   Διαλέξεις
   Σύνολο17530

    

   Γ΄ Εξάμηνο
    ECTS
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας24
   Πρακτική άσκηση6
   Σύνολο30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Αμπελουργία – Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά (MSc in Viticulture – Oenology and Alcoholic Beverages)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email