Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και η παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους, καθώς και την μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Ως προστιθέμενη αξία, οι απόφοιτοι σχολών Υπολογιστών και Πληροφορικής αλλά και απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και άλλων πολυτεχνικών σχολών, με επαρκές υπόβαθρο στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση και θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ικανούς να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» στην υπ’ αριθμ. 3/12-3-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   το Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ−ΑΑΥ είναι:
   Η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και η παραγωγή νέας εφαρμοσμένης γνώσης, σε θέματα που αφορούν τη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών τεχνολογιών, δηλαδή τεχνολογιών που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους, καθώς και την μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση των χρηστών με σύγχρονες τεχνολογίες. Ως προστιθέμενη αξία, οι απόφοιτοι σχολών Υπολογιστών και Πληροφορικής αλλά και απόφοιτοι σχολών θετικών επιστημών και άλλων πολυτεχνικών σχολών, με επαρκές υπόβαθρο στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμπληρώσουν την τεχνική/θετική τους κατάρτιση και θα τους καταστήσουν ολοκληρωμένους επαγγελματίες, ικανούς να σχεδιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες διαδραστικού χαρακτήρα και να παρέχουν υπηρεσίες σχεδίασης και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων σε φορείς έρευνας και ανάπτυξης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα στη χώρα μας ή διεθνώς.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων:
   Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ), καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι 1 Νοεμβρίου.

   Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών:
   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   α) το γενικό βαθμό του διπλώματος/πτυχίου,
   β) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.,
   γ) το βαθμό της διπλωματικής εργασίας,
   δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και
   ε) την συνέντευξη του υποψήφιου.

   Χρονική διάρκεια:
   Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το Δ.Π.Μ.Σ.- «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου –Υπολογιστή» απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ)στη «ΑΑΥ».

   Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική/Ελληνική γλώσσα και η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

   Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

   Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο φάσεις.

   Η πρώτη φάση έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με την απόφαση της ΕΔΕ (αρ. συν. 3/12-3-2020) του ΔΠΜΣ.

   Οι θέσεις που δεν θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη φάση μπορούν να συμπληρωθούν κατά την δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, η οποία θα έχει καταληκτική ημερομηνία τις 31 Αυγούστου 2020.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω της δικτυακής πύλης:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

   1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας .
   5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (τα στοιχεία των συνταξάντων αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται από τους συντάξαντες και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
   6. Αντίγραφα ερευνητικών εργασιών και αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (αν υπάρχουν).
   7. Τίτλους Σπουδών, αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει βαθμό αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού.
    Οι κάτοχοι τίτλων αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε περίπτωση που η αίτησή τους γίνει αποδεκτή πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την αποφοίτηση τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Όλες οι εγγραφές ολοκληρώνονται πριν την έναρξη μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
   8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
   9. Μία πρόσφατη φωτογραφία

   Πληροφορίες:
   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
   α)http://hcimaster.upatras.gr

   β) στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

   Τηλ.: 2610-996493
   [email protected]
   http://www.ece.upatras.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90).

   Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Αγγλική και/ή στην Ελληνική γλώσσα.

   Για τη λήψη ΔΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε (10) δέκα συνολικά μαθήματα (δηλαδή 2 υποχρεωτικά + 3 επιλογής) στο Α΄ εξάμηνο και (1 υποχρεωτικό + 4 επιλογής) στο Β΄ εξάμηνο, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας τριάντα (60) ΕCTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας (30) τριάντα ΕCTS.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ 6 ECTS
   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 ECTS

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οι ΜΦ επιλέγουν έως 3 μαθήματα από τα παρακάτω)
   ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 6 ECTS
   ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 6 ECTS
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 6 ECTS
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 ECTS
   ***ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ECTS
   ***ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
   *** Είναι μαθήματα επιλογής από μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από σύμφωνη γνώμη του σύμβουλου Καθηγητή, ( 6 ECTS έκαστο).


   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 6 ECTS

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ (οι ΜΦ επιλέγουν έως τέσσερα (4) μαθήματα από τα παρακάτω)
   ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 6 ECTS
   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 6  ECTS
   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 6 ECTS
   ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6 ECTS
   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 6 ECTS
   *** ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ECTS
   *** ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS
   *** Είναι μαθήματα επιλογής από μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, μετά από σύμφωνη γνώμη του σύμβουλου Καθηγητή, (6 ECTS έκαστο).


   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email