Αιματολογία – Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» (εφεξής ΠΜΣ/ΑΟΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α ́). Το ΠΜΣ/ΑΟΠ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» (MSc in Hematology-Oncology of Childhood and Αdolescence).

   Σκοπός του ΠΜΣ/ΑΟΠ είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την προαγωγή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Εισαγωγή πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αιματολογία- Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ ‘Ιδρυσης 1525Β’/4-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 114Α’/24- 5-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων (Msc in Hematology-Oncology of Childhood and Αdolescence) μετά από σπουδές τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων

   Σκοπός – Αντικείμενο του Προγράμματος 

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση μέσω επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

   Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος εμπίπτει στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων αλλά περιλαμβάνει πεδία ανοσολογίας, λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, πρώιμων και απώτερων επιπλοκών όπως καρδιοαναπνευστικές, ενδοκρινολογικές και γονιμότητας, επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν θεωρία και πράξη α) έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των σημείων και συμπτωμάτων που θέτουν την υποψία για αιματολογικό ή νεοπλασματικό νόσημα, β) πολυπαραγοντικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων με σύγχρονα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία, χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των άμεσων επιπλοκών της θεραπείας γ) πρόληψη, προγεννητική διάγνωση και συμβουλευτική της οικογένειας δ) την παρακολούθηση των απώτερων επιπλοκών μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα θέματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης. 

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες-επαγγελματίες Υγείας (παιδίατρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές, βιολόγους, επισκέπτριες υγείας και συναφή πεδία επιστημών υγείας), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

   Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών – Χρονοδιάγραμμα 

   Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσδιορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

   Δεκτοί γίνονται:
   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Υγείας) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 φοιτητές ανά έτος. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π καθώς και Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, κατόπιν αιτήσεώς τους, όχι πάνω από ένας κατ’ έτος και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43, παρ 8 του ν.4485/17. 

   Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ της Ελλάδας ή αντίστοιχου/ισότιμου τίτλου AEI του Εξωτερικού. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος κάθε έτος). 

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής : στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

    και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία

   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
    2.2.
    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
    Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) Για τελειόφοιτους: Υποβολή Πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει) 
   1. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. 
   2. Κατάλογος δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν (σε αρχείο pdf) 
   3. Δύο (2) συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους 
   4. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB 

   Για τη Φωτογραφία Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200px x 200px 

   Για τις Συστατικές Επιστολές Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

   Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 

   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»
   2. να γίνει μέχρι και τις 5 Ιουνίου 2020
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη 4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής 

   Οι υποψήφιοι επιλέγονται με κριτήρια που περιλαμβάνουν
   α) βαθμό πτυχίου,
   β) βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος,
   γ) ερευνητική δραστηριότητα,
   δ) αξιολόγηση συστατικών επιστολών,
   ε) επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες και
   στ) αποτελέσματα συνέντευξης η οποία αποβλέπει στη διαπίστωση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου του υποψηφίου για το Πρόγραμμα και της γενικής κατάρτισης και επιστημονικής επάρκειάς του. 

   Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες
   Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

   Χρονοδιάγραμμα 

   6 Απριλίου – 5 Ιουνίου 2020: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων 

   17 Ιουνίου 2020: Συνέντευξη 

   Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail. 

   Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020:
   Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
   Έντυπο εγγραφής
   Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους
   Βεβαίωση υποβολής των δικαιολογητικών για την αναγνώριση τίτλου σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς στον ΔΟΑΤΑΠ (Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ)
   Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους

   Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή. 

   Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2020 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Προγράμματος email: [email protected], τηλ. 2810 394868.

  • Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ/ΑΟΠ εμπίπτει στην Αιματολογία-Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων αλλά περιλαμβάνει πεδία ανοσολογίας, λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, πρώιμων και απώτερων επιπλοκών όπως καρδιοαναπνευστικές, ενδοκρινολογικές και γονιμότητας, πεδία επίσης επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής, πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

   Το ΠΜΣ/ΑΟΠ απευθύνεται σε επιστήμονες-επαγγελματίες Υγείας (παιδίατρους, γενικούς ιατρούς, παθολόγους, νοσηλευτές, επισκέπτριες υγείας και συναφή πεδία επιστημών υγείας), αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

   Η διάρκεια των σπουδών για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προσδιορίζεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και εργαστηρίων και το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Εισαγωγή στην Αιματολογία νεογνών, παιδιών και εφήβων Υ 10 ECTS
   Εισαγωγή στην Ογκολογία νεογνών, παιδιών και εφήβων Υ 10 ECTS
   Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. Μοριακές και γενετικές μέθοδοι στην αιματολογία-ογκολογία. Ερευνητικά ενδιαφέροντα στο πεδίο Υ 10  ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ εξάμηνο 
   Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην Αιματολογία Παιδιών και εφήβων Υ 5 ECTS
   Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα στην Ογκολογία παιδιών και εφήβων Υ 5 ECTS
   Έγκαιρη διάγνωση Υ 5 ECTS
   Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις Υ 5 ECTS
   Πρόληψη και αντιμετώπιση παρενεργειών – Υποστηρικτική αγωγή Υ 5 ECTS
   Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, παρακολούθηση μετά την ίαση Υ 5 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email