Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας, είναι η Αγροτική Οικονομία και η Αγροτική Ανάπτυξη με προσανατολισμό στις νέες προκλήσεις και τάσεις του κλάδου.

   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» αναλύεται ως εξής:

   • Εξειδίκευση γεωπόνων, αγροτο-οικονομολόγων, οικονομολόγων, κλπ σε ζητήματα αυξανόμενης σημασίας στον κλάδο της γεωργίας και ειδικότερα σε οργανωτικά – διαχειριστικά ζητήματα για την παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
   • Προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, δηλαδή στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου και των νέων σχέσεων μεταξύ πόλης-υπαίθρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
   •  Ενίσχυση της έρευνας στο παραπάνω αντικείμενο στη χώρα μας, που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, όσο και στη στήριξη του έργου των Γεωπόνων, των Αγροτοοικονομολόγων και των Οικονομολόγων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό.
   •  Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες με εξειδίκευση στη διαχείριση θεμάτων του αγροδιατροφικού τομέα, που είναι απαραίτητοι στη στελέχωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω αντικείμενο.
   •  Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες για τη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Διεθνών Οργανισμών.
   • Κατάρτιση στο αντικείμενο επιστημόνων και στελεχών δημοσίου και επιχειρήσεων που θα προέρχονται από άλλες χώρες

   Δείτε την προκήρυξη

    

   Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο: ” Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη ” (ΦΕΚ τ.Β’ 4164/21-09-2018).

   Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη» αναλύεται ως εξής:

   α) Εξειδίκευση γεωπόνων, αγροτο-οικονομολόγων, οικονομολόγων, κλπ. σε ζητήματα αυξανόμενης σημασίας στον κλάδο της γεωργίας και ειδικότερα σε οργανωτικά – διαχειριστικά ζητήματα για την παραγωγή και προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

   β) Προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, δηλαδή στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου και των νέων σχέσεων μεταξύ πόλης-υπαίθρου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

   γ) Ενίσχυση της έρευνας στο παραπάνω αντικείμενο στη χώρα μας, που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας, όσο και στη στήριξη του έργου των Γεωπόνων, των Αγροτοοικονομολόγων και των Οικονομολόγων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό.

   δ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες με εξειδίκευση στη διαχείριση θεμάτων του αγροδιατροφικού τομέα, που είναι απαραίτητοι στη στελέχωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω αντικείμενο.

   ε) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες για τη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Διεθνών Οργανισμών.

   στ) Κατάρτιση στο αντικείμενο επιστημόνων και στελεχών δημοσίου και επιχειρήσεων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης και της αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διαλέξεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα πέντε (5) εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου του 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2022.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (τουλάχιστον 90 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου.

   Δεκτοί/ές γίνονται:
   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος εάν ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Η Συνέλευση ορίζει εξαμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. (Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων ΕΑΦ) για την αξιολόγηση και μοριοδότηση των στοιχείων των φακέλων των υποψηφίων. Τα στοιχεία του φακέλου που μοριοδοτούνται και ο τρόπος μοριοδότησης περιγράφονται στον Πίνακα 1. Τα μόρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1 αποτελούν το μέγιστο αριθμό μορίων για κάθε στοιχείο του φακέλου που μοριοδοτείται. Η ΕΑΦ καταρτίζει Πίνακα με τα στοιχεία της μοριοδότησης για κάθε υποψήφιο/α ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι συγκέντρωσαν τουλάχιστον 50 μόρια.

   Πίνακας 1

   Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, γίνεται με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που έχουν συγκεντρώσει.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν από Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά να έχουν την μορφή pdf.

   1. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
   2. Εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/και άλλη δραστηριότητα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστημονικές εργασίες, γνώση ξένων γλωσσών.
   3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
   4. Αντίγραφο πτυχίου.
   5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   6. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
   7. Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής C1 (επίπεδο Proficiency). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αναγνωρισμένο δίπλωμα θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα.
   8. Αντίγραφο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   9. Αντίγραφα των δημοσιευμένων εργασιών.
   10. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην επιλογή.
   11. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
   12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι: «τα δικαιολογητικά που καταθέτω, καθώς και ο,τιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή».

   Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: +302310 998823/998828, στο email: [email protected] και στην ιστοσελίδα: http://aoa.agro.auth.gr

   Το ΠΜΣ λειτουργεί στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ

  • Τα μαθήματα είναι όλα επιλογής. Ο φοιτητής επιλέγει τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο. Οι παρακολουθήσεις των μαθημάτων είναι υποχρεωτικές. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγάμματος είναι 90. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Οικονομική Ανάλυση και Οικονομική Παραγωγής 10 ECTS
   • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  10 ECTS
   • Οικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 10 ECTS
   • Αγροτική Κοινωνία και ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο  10 ECTS
   • Μεθοδολογία Έρευνας  10 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο Πιστωτικών Μονάδων 30

   Β’ Εξάμηνο:

     • Συλλογική Επιχειρηματικότητα 10 ECTS
     • Γεωργικές Εφαρμογές 10 ECTS
     • Προχωρημένες μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης και Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής – Ποσοτικές Μέθοδοι  10 ECTS
     • Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη  10 ECTS
     • Management Αγροτικών Επιχειρήσεων 10 ECTS
     • Ειδικά Θέματα Οικονομικής – Management και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων  10 ECTS

   Ελάχιστο Απαιτούμενο Όριο Πιστωτικών Μονάδων 30

   Γ’ Εξάμηνο:

      • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email