Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο με Μ.Α. (MasterofArts), στις εξής ειδικεύσεις:

   • «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» (Μ.Α. inLin guisticTheoryandApplications)
   • «Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία» (Μ.Α. in TranslationStudiesandlnterpreting)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση» έχει ως αντικείμενο τη Γλωσσολογία και τις εφαρμογές της, όπως αφορούν κυρίως την αγγλική γλώσσα, και τη Μετάφραση και Διερμηνεία από και προς την αγγλική γλώσσα.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιστημονικά πεδία

   • της Γλωσσολογίας και των εφαρμογών της και
   • της Μετάφρασης και Διερμηνείας από και προς την αγγλική γλώσσα. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΠΜΣ περιλαμβάνουν εμβάθυνση στη μελέτη της γλωσσολογικής θεωρίας και στη σύνδεση της με εφαρμογές στα πεδία της γλωσσικής ανάλυσης, επεξεργασίας ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, ψηφιακού γραμματισμού, και εκπαιδευτικής γλωσσολογίας που αφορά την αγγλική γλώσσα.
   • Περιλαμβάνουν επίσης τη μελέτη της μεταφραστικής θεωρίας και πρακτικής (με έμφαση στη μετάφραση ευρέως φάσματος ειδών λόγου) και της διερμηνείας.

   Το πρόγραμμα βασίζεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τη γλωσσική ανάλυση και στην προαγωγή της έρευνας που αφορά τις εφαρμογές που διαμορφώνονται και επηρεάζονται από τη χρήση της τεχνολογίας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) θα δεχθεί υποψήφιες και υποψήφιους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση”, στην ειδίκευση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία, της οποίας τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2020. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση Ειδίκευση: Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία Αριθμός εισακτέων 10 (δέκα) κατ’ ανώτατο όριο

   Αίτηση μπορούν να κάνουν:

   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται) ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   • Φοιτητές που ολοκλήρωσαν το 8ο εξάμηνο σπουδών με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος.

   Σημειώνεται ότι η διδασκαλία, οι εργασίες, η παρουσίαση των εργασιών, οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η Διπλωματική Εργασία εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Εισαγωγικές εξετάσεις
   Για να γίνουν δεκτοί/ες οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να επιτύχουν πρώτα στις γραπτές εξετάσεις (70%) και στη συνέχεια, να προσέλθουν και στις προφορικές εξετάσεις (30%) στις οποίες επίσης πρέπει να αξιολογηθούν θετικά. Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν κατανόηση επιστημονικού άρθρου (60%) και μετάφραση κειμένου (10%, χωρίς λεξικό).

   Υποβολή αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:

   1. αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html)
   2. πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html)
   Στην περίπτωση των ΑΜΕΑ, απαιτείται και το πιστοποιητικό από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
   3. επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (από τη Γραμματεία του Τμήματος), ή αναλυτική βαθμολογία για τους φοιτητές που διανύουν το 8ο εξάμηνο
   4. επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   5. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
   7. δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html) σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους
   8. για τους/τις υποψήφιους/ες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»)
   9. μόνον για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β1/Β2 «καλή γνώση»)
   10. επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών (εκτός της ελληνικής και αγγλικής), εφόσον υπάρχουν
   11. αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικούς τόμους ή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κοκ.), εφόσον υπάρχουν, όπως και αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
   12. υποβάλλονται επιπλέον εργασίες που έχουν εκπονηθεί και βαθμολογηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς περιεχομένου με την αντίστοιχη Ειδίκευση του ΠΜΣ.

   Δεδομένων των συνθηκών, η κατάθεση των αιτήσεων και όλων των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, [email protected], με κοινοποίηση στο [email protected] , από Τετάρτη 10 Ιουνίου έως Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020, 9:30π.μ.-13:30μ.μ. με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος: ΑΙΤΗΣΗ για το ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση.

   Η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή είναι υποχρεωτική και θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της γραπτής εξέτασης.

   Σημαντικές ημερομηνίες

   7/9/2020 Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα ονομάτων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας
   9/2020 Γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   9/2020 Προφορική εξέταση για τους υποψήφιους/ες που προκρίθηκαν στις γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   25/9/2020 Ανακοίνωση ονομάτων των εισακτέων στην ιστοσελίδα του Τμήματος

   Επικοινωνία:
   Γραμματεία του ΤΑΓΦ, κ. Ε. Παπαδούλη
   Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 411
   Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
   Τηλ. 210 7277454
   [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από τις οποίες αντιστοιχούν στα μαθήματα και τριάντα (30) στη Διπλωματική Εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση: «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές»

   Α’ εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα 

   • Μεθοδολογία έρευνας 10

   Μαθήματα Επιλογής (2 από τα εξής) 10

   • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία και εφαρμογές 10
   • Σύνταξη: Από τη θεωρία στην πράξη 10
   • Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση λόγου 10
   • Γλώσσα και κοινωνία 10
   • Υπολογιστική υφολογία και υφομετρία 10
   • Γλωσσολογία και πληροφορική 10
   • Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσολογική ανάλυση 10
   • Μετάφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία 10
   • Στατιστική στη γλωσσολογική έρευνα 10
   • Εκπαιδευτική γλωσσολογία 10
   • Θεωρίες εκμάθησης της ξένης γλώσσας 10
   • Κριτική ανάλυση λόγου 10
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS ) Α’ Εξαμήνου 30

   Β’εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (3 από τα εξής) 10

   • Υπολογιστική γλωσσολογία 10
   • Νέοι γραμματισμοί και ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 10
   • Πραγματολογική ικανότητα στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα 3 10 Διγλωσσία 10
   • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 10
   • Αξιολόγηση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 10
   • Έρευνα πεδίου 10
   • Πρακτική άσκηση 10
   • Σεμινάριο εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 10
   • Ιστορική Γλωσσολογία και διαχρονικά σώματα κειμένων 10
   • Κριτικός γραμματισμός και ψηφιακές τεχνολογίες 10
   • Θέματα Γλωσσολογίας 10
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β’ Εξαμήνου 30

   Γ’εξάμηνο:

   • Διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email