Loading...

Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο με Μ.Α. (MasterofArts), στις εξής ειδικεύσεις:

   • «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» (Μ.Α. inLin guisticTheoryandApplications)
   • «Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία» (Μ.Α. in TranslationStudiesandlnterpreting)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση» έχει ως
   αντικείμενο τη Γλωσσολογία και τις εφαρμογές της, όπως αφορούν κυρίως την αγγλική γλώσσα, και τη Μετάφραση και Διερμηνεία από και προς την αγγλική γλώσσα.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στα επιστημονικά πεδία

   • της Γλωσσολογίας και των εφαρμογών της και
   • της Μετάφρασης και Διερμηνείας από και προς την αγγλική γλώσσα. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΠΜΣ περιλαμβάνουν εμβάθυνση στη μελέτη της γλωσσολογικής θεωρίας και στη σύνδεση της με εφαρμογές στα πεδία της γλωσσικής ανάλυσης, επεξεργασίας ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων, ψηφιακού γραμματισμού, και εκπαιδευτικής γλωσσολογίας που αφορά την αγγλική γλώσσα.
   • Περιλαμβάνουν επίσης τη μελέτη της μεταφραστικής θεωρίας και πρακτικής (με έμφαση στη μετάφραση ευρέως φάσματος ειδών λόγου) και της διερμηνείας.

   Το πρόγραμμα βασίζεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τη γλωσσική ανάλυση και στην προαγωγή της έρευνας που αφορά τις εφαρμογές που διαμορφώνονται και επηρεάζονται από τη χρήση της τεχνολογίας.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)
   2019-2021

   ΦΕΚ 1729/17-5-18, τ. Β’ [Ν. 4485/17, Ν. 4521/18]

   Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) θα δεχθεί υποψήφιες και υπο¬ψή-φιους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετά¬φραση», στην ειδίκευση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές, της οποίας τα μαθή¬ματα ξεκινούν τον Οκτώβριο 2019. Το ΠΜΣ είναι διάρ¬κει¬ας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμή¬νων και η παρακολούθηση των μαθημάτων εί¬ναι υπο¬χρε¬ω¬τική. Η επιτυχής ολοκλή-ρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μετα¬πτυ¬¬χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

   ΠΜΣ Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση
   Ειδίκευση: Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
   Αριθμός εισακτέων: 15 (δεκαπέντε) κατ’ ανώτατο όριο

   Αίτηση μπορούν να κάνουν:

   • Πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και άλλων Τμημά¬των με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται) ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστι¬κού αντικειμένου.
   • Φοιτητές που ολοκληρώνουν το 8ο εξάμηνο σπουδών με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος.

   Σημειώνεται ότι η διδασκαλία, οι εργασίες, η παρουσίαση των εργασιών, οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η Διπλωματική Εργασία εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Εισαγωγικές εξετάσεις
   Για να γίνουν δεκτοί/ές οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να επιτύχουν πρώτα στις γραπτές εξετάσεις (70% του τελικού βαθμού) και στη συνέχεια, να προσέλθουν και στις προφορικές εξετάσεις (30% του τελικού βαθμού) στις οποίες επίσης πρέπει να αξιολογηθούν θετικά. Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Υποβολή αιτήσεων
   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html)
   2.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος
    http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html)
    Στην περίπτωση των ΑΜΕΑ, απαιτείται και το πιστοποιητικό από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή
   3. Αντίγραφο του πρωτότυπου πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (από τη Γραμματεία του Τμήματος)
   4. Αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει τα απαι-τού¬μενα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
   7. Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html), σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, από καθηγητές τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα. Εναλλακτικά, η μία συστατική επιστολή μπορεί να προέρχεται από εργοδότη συναφούς απασχόλησης
   8. Για τους/τις υποψήφιους/ες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»)
   9. Μόνον για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β1/Β2 «καλή γνώση»)
   10. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών (εκτός της ελληνικής και αγγλικής), εφόσον υπάρχουν, ή αντίγραφα με επίδειξη του πρωτότυπου
   11. Αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικούς τόμους ή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κοκ.), εφόσον υπάρχουν, όπως και αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
   12. Υποβάλλονται επιπλέον εργασίες που έχουν εκπονηθεί και βαθμολογηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς περιεχομένου με την αντίστοιχη Ειδίκευση του ΠΜΣ.

   Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΤΑΓΦ
   Δευτέρα 10 Ιουνίου – Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019, 10:30-13:30
   Η κατάθεση γίνεται δια ζώσης (στο Γραφείο 411) ή με ταχυμεταφορική ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στη: Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γραφείο 411, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 , Αθήνα

   Σημαντικές ημερομηνίες

   5/9/2019: Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα ονομάτων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας
   9/9/2019: Γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   16/9/2019: Προφορική εξέταση για τους υποψήφιους/ες που προκρίθηκαν στις γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   25/9/2019: Ανακοίνωση ονομάτων των εισακτέων στην ιστοσελίδα του Τμήματος

   Επικοινωνία:
   Γραμματεία του ΤΑΓΦ, κ. Σ.Καραγιάννη
   Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 709
   Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,
   Τηλ. 210 7277771
   [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εξήντα (60) από τις οποίες αντιστοιχούν στα μαθήματα και τριάντα (30) στη Διπλωματική Εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση: «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές»

   Α’ εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά μαθήματα 

   • Μεθοδολογία έρευνας 10

   Μαθήματα Επιλογής (2 από τα εξής) 10

   • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία και εφαρμογές 10
   • Σύνταξη: Από τη θεωρία στην πράξη 10
   • Ψυχογλωσσολογία με έμφαση στην παραγωγή και κατανόηση λόγου 10
   • Γλώσσα και κοινωνία 10
   • Υπολογιστική υφολογία και υφομετρία 10
   • Γλωσσολογία και πληροφορική 10
   • Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσολογική ανάλυση 10
   • Μετάφραση και διαπολιτισμική επικοινωνία 10
   • Στατιστική στη γλωσσολογική έρευνα 10
   • Εκπαιδευτική γλωσσολογία 10
   • Θεωρίες εκμάθησης της ξένης γλώσσας 10
   • Κριτική ανάλυση λόγου 10
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS ) Α’ Εξαμήνου 30

   Β’εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής (3 από τα εξής) 10

   • Υπολογιστική γλωσσολογία 10
   • Νέοι γραμματισμοί και ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 10
   • Πραγματολογική ικανότητα στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα 3 10 Διγλωσσία 10
   • Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 10
   • Αξιολόγηση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 10
   • Έρευνα πεδίου 10
   • Πρακτική άσκηση 10
   • Σεμινάριο εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 10
   • Ιστορική Γλωσσολογία και διαχρονικά σώματα κειμένων 10
   • Κριτικός γραμματισμός και ψηφιακές τεχνολογίες 10
   • Θέματα Γλωσσολογίας 10
    Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β’ Εξαμήνου 30

   Γ’εξάμηνο:

   • Διπλωματική εργασία 30 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ