Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, στις εξής ειδικεύσεις:

   • Το ελληνικό στοιχείο στην αγγλόφωνη λογοτεχνία,
   • Αγγλόφωνο θέατρο από την Αναγέννηση έως σήμερα,
   • Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Το ΠΜΣ «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός» έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου
   μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη και την προώθηση της γνώσης και της έρευνας στα επιστημονικά πεδία της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, της λογοτεχνικής κριτικής και των πολιτισμικών σπουδών.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού, ερευνητικού και επιστημονικού δυναμικού με υψηλού επίπεδου κατάρτιση που θα στελεχώσει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, και ειδικά στην τριτοβάθμια, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, κέντρα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γενικότερα θα ανταποκρίνεται στις
   αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σε εξειδικευμένο επιστημονικά προσωπικό.

   Συγχρόνως, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Συγκεκριμένα, στόχος του ΠΜΣ είναι να καλλιεργήσει τη συστηματική προσέγγιση, ερμηνεία και διεπιστημονική κριτική ανάλυση των κειμένων της αγγλόφωνης λογοτεχνίας και τη μελέτη των πολιτισμικών φαινομένων στη βάση του σύγχρονου κριτικού και θεωρητικού λόγου. Να εξετάσει το ρόλο των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων και επιρροών στον ευρύτερο χώρο της αγγλόφωνης λογοτεχνίας αλλά και στη διάδρασή του με αυτόν της ελληνικής λογοτεχνίας και του πολιτισμού.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) 2019-2021

   ΦΕΚ 5878/31-12-18, τ. Β’ [Ν. 4485/17, Ν. 4521/18]

   Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΤΑΓΦ) θα δεχθεί υποψήφιες και υποψήφιους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός» (“English Studies: Literature and Culture”) με ειδίκευση: «Το ελληνικό στοιχείο στην αγγλόφωνη\ λογοτεχνία» (“The Greek Element in Anglophone Literature”). Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2019. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα μαθήματα
   μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:
   http://www.enl.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/agglikes-spoydes-logotexnia-kai-politismos/toellhniko-stoixeio-sthn-agglofwnh-logotexnia.html

   ΠΜΣ Αγγλικές Σπουδές: Λογοτεχνία και Πολιτισμός

   Ειδίκευση: Το ελληνικό στοιχείο στην αγγλόφωνη λογοτεχνία

   Αριθμός εισακτέων: 15 (δεκαπέντε) κατ’ ανώτατο όριο

   Σημειώνεται ότι η διδασκαλία, οι εργασίες, η παρουσίαση των εργασιών, οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων αλλά και η Διπλωματική Εργασία εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Αίτηση μπορούν να κάνουν:

   1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο της ημεδαπής και αναγνωρισμένων (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, όπου απαιτείται) ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2019, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν την έναρξη του προγράμματος στις αρχές Οκτωβρίου.

   Εισαγωγικές εξετάσεις

   Για να γίνουν δεκτοί/ές οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να επιτύχουν πρώτα στις γραπτές εξετάσεις και στη συνέχεια να προσέλθουν και στις προφορικές εξετάσεις, στις οποίες επίσης πρέπει να αξιολογηθούν θετικά. Σημειώνεται ότι τόσο οι γραπτές όσο και οι προφορικές εξετάσεις εισαγωγής διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:
   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html
   3. Αντίγραφο του πρωτότυπου προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (από το οικείο τμήμα)
   4. Αντίγραφα τυχόν άλλων τίτλων σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
   7. Δύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο (διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του
   Τμήματος http://www.enl.uoa.gr/hlektronikes-yphresies/hlektronika-entypa.html), σε χωριστούς σφραγισμένους φακέλους, από καθηγητές/τριες τους σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα.
   8. Για τους/τις υποψήφιους/ες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας απαιτείται πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής (επίπεδο Γ2 «άριστη γνώση»)
   9. Μόνον για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες, απαιτείται επιπλέον πιστοποίηση ελληνομάθειας (επίπεδο Β1/Β2 «καλή γνώση»)
   10. Aντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης άλλων γλωσσών (εκτός της ελληνικής και αγγλικής), εφόσον υπάρχουν, ή αντίγραφα με επίδειξη του πρωτότυπου
   11. Αποδεικτικά συναφούς επιστημονικής δραστηριότητας (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικούς τόμους ή περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κοκ.), εφόσον υπάρχουν
   12. Υποβάλλονται επιπλέον δύο εργασίες που έχουν εκπονηθεί και βαθμολογηθεί στο πλαίσιο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς περιεχομένου με τις θεματικές του ΠΜΣ.

   Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεµβρίου έως και την Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου 2019, 10:30-13:30
   • δια ζώσης στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (411)
   • ή με ταχυμεταφορική ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, γραφείο 411, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, Αθήνα.

   Σημαντικές ημερομηνίες
   12/9/2019: Ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα ονομάτων υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια υποψηφιότητας
   19/9/2019: Γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   23/9/2019: Ανακοίνωση καταλόγου επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις
   25/9/2019: Προφορική εξέταση για τους υποψήφιους/ες που προκρίθηκαν στις γραπτές εξετάσεις (σε ώρα και αίθουσα που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   27/9/2019: Ανακοίνωση ονομάτων των εισακτέων στην ιστοσελίδα του Τμήματος

   Επικοινωνία:
   Γραμματεία του ΤΑΓΦ, κ. Σ. Καραγιάννη
   Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 709
   Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
   Τηλ. 210 7277771
   Email: [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90), οι οποίες κατανέμονται ανά εξάμηνο σε 30.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

  1.Ειδίκευση: Το ελληνικό στοιχείο στην αγγλόφωνη λογοτεχνία

  Α’ Εξάμηνο:

  • Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγγλόφωνη λογοτεχνία -Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας 10

  Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

  • Η θεωρία της τραγωδίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 10
  • Η ελληνική μυθολογία στην Αναγεννησιακή λογοτεχνία 10
  • 0 Σαίξπηρ και η Ελλάδα 10
  • Οι Ρομαντικοί και η Ελλάδα 3 10
  • Πατριαρχικός λόγος και έμφυλο υποκείμενο: Από την αρχαία τραγωδία έως το αγγλικό θέατρο του 20ου αιώνα 10
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται τρία)

  • Ελληνικοί μύθοι στο αμερικανικό θέατρο 10
  • Ελληνική μυθολογία στη λογοτεχνία της Αμερικής 10
  • Έλληνες λογοτέχνες και διασπορά 10
  • Εκπατρισμός και πατρίδα στην ποίηση της HildaDoolittle 10
  • Μετεγγραφές του αρχαίου ελληνικού δράματος στο σύγχρονο αμερικανικό θέατρο 10
  • Ο μύθος της Αντιγόνης στην σύγχρονη αγγλόφωνη λογοτεχνία 10
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
   Σύνολο 30

  2.Ειδίκευση: Αγγλόφωνο θέατρο από την Αναγέννηση έως σήμερα

  Α’ Εξάμηνο:

  • Θεωρητικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στο αγγλόφωνο θέατρο – Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας 10

  Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

  • Το θέατρο της Αναγέννησης και η θεατρικότητα της εξουσίας 10
  • Οι αναγνώσεις του Σαίξπηρ στον 20° αιώνα 10
  • Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς της Αναγέννησης 10
  • Το ταξίδι στο θέατρο της Αναγέννησης 10
  • Η οικογένεια σε κρίση: Υποκείμενο και μοναρχία στην Ιακωβιανή τραγωδία 10
  • Το θέατρο της Παλινόρθωσης: Εξουσία, υποκείμενο και πολιτική θεωρία 10
  • Μεταβάσεις στον αστισμό: Το αγγλικό θέατρο του 18ου αιώνα 10
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:

  Μαθήματα Επιλογής:

  • Το αγγλικό θέατρο από το τέλος του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα 10
  • Μπρεχτ και Μπέκετ: Εκφάνσεις του «πολιτικού» στο σύγχρονο αγγλικό θέατρο 10
  • Ο πειραματισμός στο αμερικανικό θέατρο από τον 19o αιώνα έως σήμερα: Θεωρία και πράξη 10
  • Ιστορία και πολιτικός λόγος στο αμερικανικό θέατρο 10
  • Φύλο, φυλή και ιδεολογία στο σύγχρονο αμερικανικό θέατρο 10
  • Αφρικανοαμερικανικόθέατρο 10
  • Μαζική κουλτούρα και σύγχρονο θέατρο 10
  • Το μετα-αποικιοκρατικό αγγλόφωνο θέατρο 10
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
   Σύνολο 30

  3. Ειδίκευση: Αγγλόφωνη λογοτεχνία και πολιτισμός του 19ου και 20ου αιώνα

  Α’ Εξάμηνο:

  Μάθημα Υποχρεωτικό

  • Θεωρητικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στην αγγλόφωνη λογοτεχνία του 19ου και 20ου αιώνα – Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας 10

  Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο)

  • Ρομαντισμός και νεο-ρομαντισμός στην αμερικανική λογοτεχνία 10
  • R. W. Emerson και Υπερβατισμός 10
  • Θέματα στη Βικτωριανή λογοτεχνία: Αυτοκρατορία, οικογένεια, φύλο 10
  • Οι γυναίκες και η δημόσια σφαίρα στη Βικτωριανή λογοτεχνία 10
  • Το δημοφιλές λαϊκό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα 10
  • Αμερικανική λογοτεχνία 19ου αιώνα: Σύγχρονες προσεγγίσεις 10
  • Πρώιμος Μοντερνισμός στην αγγλόφωνη λογοτεχνία: 1890-1915 10
  • Μελέτες μεγάλων συγγραφέων 3 10
  • Το φύλο του Μοντερνισμού: Γυναίκες και γραφή, 1890-1950 10
   Σύνολο 30

  Β’ Εξάμηνο:
  Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται τρία)

  • Λογοτεχνία ως ψυχανάλυση 10
  • Αμερικανική λογοτεχνία και ο σύγχρονος κόσμος 10
  • Πρωτοποριακά κινήματα στις ΗΠΑ από τον 20o στον 21o αιώνα 10
  • Το μυθιστόρημα του 21ου αιώνα: Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις 10
  • Κόμικς και το εικονογραφημένο μυθιστόρημα 10
  • Η δημιουργική διαδικασία: Έμπνευση και εργασιακή πρακτική 10
  • Οι Αμερικανοί ποιητές/κριτικοί και η παράδοση του καινούριου 10
  • Γράφοντας ποίηση: Θεωρία και πρακτική 10
  • Αυτοβιογραφία και αποκαλύψεις του πληγωμένου εαυτού 10
  • Το άγχος της επιρροής και η δημιουργία του σύγχρονου συγγραφέα 10
  • Το αγγλόφωνο μυθιστόρημα του 21ου αιώνα και τα διαφορετικά πρόσωπα της Φονταμενταλισμού 10
  • Το μυθιστόρημα του 20ου αιώνα και η σύγχρονη φιλοσοφία: Αισθητικές και ηθικές προεκτάσεις 10
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
   Σύνολο 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email