Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων».

   Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» αφορά κυρίως στην σεισμική μηχανική και στην μείωση της σεισμικής διακινδύνευσης
   όπως επίσης και στην μείωση της διακινδύνευσης έναντι άλλων φυσικών κινδύνων όπως είναι οι πλημμύρες και οι
   κατολισθήσεις, με τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

   Στόχος είναι η ολοκληρωμένη εξειδίκευση και κατάρτιση του πολιτικού μηχανικού στον σχεδιασμό τεχνικών
   έργων έναντι φυσικών κινδύνων με προεξάρχοντα τον σεισμικό κίνδυνο που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην
   Ελλάδα.

   Σκοπιμότητα και πρακτική αξία του ΠΜΣ:

   • Το προτεινόμενο ΠΜΣ είναι το απαραίτητο για μια χώρα πολύ υψηλής σεισμικότητας όπως είναι η Ελλάδα
    η οποία επίσης είναι εκτεθειμένη σε πολλούς άλλους φυσικούς κινδύνους π.χ. πλημμύρες και κατολισθήσεις.
   • Οι κάτοχοι του ΠΜΣ αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της σεισμικής μηχανικής και του
    αντισεισμικού σχεδιασμού των κατασκευών όπως επίσης και στα συναφή αντικείμενα του σχεδιασμού των
    κατασκευών έναντι διαφόρων φυσικών κινδύνων, τα οποία είναι πάντοτε επίκαιρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κατασκευαστική βιομηχανία στην οποία καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι απόφοιτοι. Παράλληλα είναι και τομείς αιχμής στην έρευνα στην επιστήμη του Πολιτικού
    Μηχανικού.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   1. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (απόφαση ΦΕΚ Τεύχος Β ́3788/03-09-2018).

   2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαμβάνει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   3. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου εφόσον πληρούν, όπως και όλοι οι υποψήφιοι, τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, εφόσον πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως την εγγραφή τους. (Σεπτέμβριος 2020).

   4. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι πέντε (25). Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

   Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

   (α) Ο συνολικός βαθμός του διπλώματος ή πτυχίου.
   (β) Η επίδοση στη διπλωματική εργασία και η συνάφειά της με το ΠΜΣ.
   (γ) Η επίδοση σε συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα, που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
   (δ) Η πιθανή συνάφεια προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με το αντικείμενο του ΜΠΣ.
   (ε) Η πείρα στη χρήση δομοστατικού/γεωτεχνικού λογισμικού και στον προγραμματισμό Η/Υ.
   (στ) Η επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής).
   (ζ) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα τυχόν πρόσθετα προσόντα του (π.χ. συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κτλ.).
   (η) Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.
   (θ) Η γενική εικόνα του υποψήφιου κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ΣΕ. 

   Για τα παραπάνω σημεία (δ), (ε) και (στ) απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση

   5. Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 900 ευρώ (για όλο το πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 4-5-2020 μέχρι και την Παρασκευή 22-5-2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (Σ.Τ. 15/14-4-2020). 

   Παράταση έως 30/06/2020

   α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.civil.auth.gr → Μεταπτυχιακές σπουδές → Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών → Αίτηση. 

   β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με τον ακριβή βαθμό) (απλή φωτοτυπία). 

   γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων). 

   δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία). 

   ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

   στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των πρωτοτύπων) 

   ζ) Δύο συστατικές επιστολές 

   η) Υπεύθυνη δήλωση από την πλατφόρμα https://www.gov.gr με την οποία θα βεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται. 

   Επίσης όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. 

   Όλα τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά (ψηφιοποιημένα) στη διεύθυνση [email protected] ενώ τα πρωτότυπα θα κατατεθούν κατά την εγγραφή των επιτυχόντων οπότε θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος.

   7. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ (τηλ. 2310 99 5852,5807)

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 75. Η γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ είναι η ελληνική. Ομοίως, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στην ελληνική γλώσσα. Μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατή η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και η υποβολή εκτεταμένης μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Φυσικοί κίνδυνοι και εκτίμηση των φορτίσεων σχεδιασμού τεχνικών έργων 6
   • Ανάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία 5
   • Προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς 5
   • Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα 6
   • Πειραματική σεισμική μηχανική και δομική αξιοπιστία κατασκευών με ενόργανες μετρήσεις 5

   Επιλογή 1 από τα παρακάτω:

   • Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία 3 3
   • Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της
    Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τίτλο «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»: – Οργάνωση και Διοίκηση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
    και Εργοταξίων. – Στοιχεία Δικαίου, Συμβάσεις Έργων – Συστήματα Ποιότητας και Δραστική Αναδιάρθρωση. – Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
    στο Διεθνές Περιβάλλον. 3
   • Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της
    Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»(3 ECTS):
    – Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλοντος.
    – Οικονομική των φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.
    – Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας.
    – Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων.
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωτεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων (πλημμύρες, κατολισθήσεις,
    ανεμοπίεση) 5
   • Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών, σηράγγων και υπόγειων κατασκευών 5
   • Βλάβες από σεισμό, επισκευές και ενισχύσεις κτιριακών έργων 5
   • Αντισεισμικός σχεδιασμός υψηλών κτιρίων και ειδικών κατασκευών από χάλυβα 5
   • Τρωτότητα, διακινδύνευση και σχεδιασμός τεχνικών έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων με τις αρχές τις ανθεκτικότητας, τηςαειφορίας και της βιωσιμότητας. 4

   Επιλογή 2 από τα παρακάτω:

   • Παθητικά Συστήματα Αντισεισμικής Προστασίας των Κατασκευών 3
   • Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)με τίτλο «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»: (3 ECTS)

   – Δίκαιο, Νομοθεσία και Θεσμικά Προβλήματα Προστασίας Μνημείων καιΈργων Τέχνης.

   – Στατική και Σεισμική Συμπεριφορά Ιστορικών Κατασκευών. Παθολογία φέροντος Οργανισμού.
   – Θεμελιώσεις Ιστορικών Κτιρίων. Παθολογία Ιστορικών Κατασκευών που Οφείλεται στο Έδαφος και τις Θεμελιώσεις.Μέθοδοι και Τεχνικές Ενίσχυσης

   • Ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και
    Διαχείριση Συστήματος Μεταφορών»: (3 ECTS)
    – Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών – αξιολόγηση συγκοινωνιακό έργων και συστημάτων.
    – Ανάλυση συστημάτων- προηγμένα υποδείγματα ζήτησης μεταφορών.
    – Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης και αστικών μαζικών μεταφορών.
    ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Θερινή περίοδος 

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email