Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος είναι:

   • η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα της σύγχρονης δασοπονίας και της αειφορικής διαχείρισης, και προστασίας των δασικών και φυσικών οικοσυστημάτων
   • η ενίσχυση της δασολογικής έρευνας στη χώρα µας, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των Δασολόγων-Περιβαλλοντολόγων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη δασολογία και το φυσικό περιβάλλον.

   Το πρόγραμμα παρέχει 3 εξειδικεύσεις:

   • «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ»
   • «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ»
   • «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: 

   «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ», στις παρακάτω τρεις (3) Εξειδικεύσεις, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 

   1η Εξειδίκευση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
   2η Εξειδίκευση: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
   3η Εξειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

   Το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ.

   Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματός μας, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, μέχρι και την 15 Ιουλίου 2020, ώρα 2μμ και μόνο σε ψηφιακή μορφή (σε αρχεία μορφής PDF) στο email: [email protected] , τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
   2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων που θα προσκομιστούν στην συνέντευξη.
   3. Τίτλο βασικών σπουδών και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου
   4. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όταν απαιτείται)
   5. Ανάτυπο πτυχιακής εργασίας (εφόσον υπάρχει)
   6. Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας
   7. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, (μέχρι δύο)
   8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, σε μορφή “EUROPASS”, όπου θα αναφέρονται εκτός των άλλωνκαι εφόσον υπάρχουν:
    a. επαγγελματική εμπειρία, συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις,
    b. ερευνητική εμπειρία, (μεταπτυχιακοί τίτλοι, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μελέτες κλπ),
    c. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Κατηγορίες των υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   2. Πτυχιούχοι Περιβαλλοντικών, Βιολογικών και Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, Πληροφορικής, Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Εκπαιδευτικών Σχολών, Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής, με σχετική συνάφεια με το αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.
   3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ ́ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης:

   1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
   2. Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, (αγγλικής ή άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας). 

   Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν:

   I. Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος με ελάχιστο βαθμό «Λίαν καλώς» (30%)
   II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με την επιλεγόμενη κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. (5%)
   III. Πιστοποιημένη γνώση (άριστη / πολύ καλή / καλή) μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση (15%, 10%, και 5% αντίστοιχα)
   IV. Συστατικές επιστολές (5%)
   V. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (30%)
   VI. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, όπως: a. Επαγγελματική Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο συνοδευόμενη και με αναλυτικό πίνακα με τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας (μέχρι 5%), b. Ερευνητική Εμπειρία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μέχρι 5%) και c. Ελληνικές και ξένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και συγγραφική δραστηριότητα (μέχρι 5 %). 

   Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής μόνο μίας (1) κατεύθυνσης από τις τρεις (3) προσφερόμενες

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ.

   Η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και καλεί σε συνέντευξη τους υπόλοιπους υποψηφίους. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν το Σεπτέμβριο του 2020. Κατά τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν ψηφιακά, σε πρωτότυπη μορφή ή νόμιμα επικυρωμένα.

   Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων. Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι και οι εισακτέοι που ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στην παραπάνω περίπτωση απαιτείται τεκμηριωμένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων, αφού επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει για κάθε κατεύθυνση δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων (μπορεί να επιλεχθεί ένα μάθημα από άλλη κατεύθυνση, αντίστοιχου εξαμήνου (1ου ή 2ου), αντί ενός από τα μαθήματα της κατεύθυνσης, εκτός των μαθημάτων Μ01 και Μ02, που είναι κοινά και υποχρεωτικά σε όλες τις κατευθύνσεις) και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS.

   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. ανά Κατεύθυνση είναι το παρακάτω:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email