Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» αποσκοπεί στην προαγωγή της Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε ένα περιβάλλον με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. Το ΠΜΣ παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που τους καθιστούν ικανούς επιστήμονες για τη δημιουργία νέας γνώσης, η εφαρμογή της οποίας έχει άμεση επίδραση στον αειφορικό σχεδιασμό και διαχείριση των γεωργικών συστημάτων παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

   Ο σκοπός του εντατικού ΠΜΣ “Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή” αναλύεται ως εξής: α) Εξειδίκευση επιστημόνων στο σχεδιασμό της Αειφόρου Γεωργικής Παραγωγής σε περιβάλλοντα με συνεχώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες. β) Ενίσχυση της έρευνας στο ανωτέρω αντικείμενο στη χώρα που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στη στήριξη του έργου των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό. γ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες που είναι απαραίτητοι στη στελέχωση του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο εν λόγω αντικείμενο. δ) Κάλυψη των αναγκών σε επιστήμονες για τη στελέχωση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Διεθνών Οργανισμών. ε) Κατάρτιση στο αντικείμενο επιστημόνων που θα προέρχονται από άλλες χώρες.

   Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο: “ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” (ΦΕΚ τ.Β’ 3834/06-09-2018). Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στις ακόλουθες θεματικές επιστημονικές περιοχές: Ανθοκομία, ΒιομετρίαΑνάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γεωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης και της αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε εξάμηνο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διαλέξεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, εργαστήρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ., είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα πέντε (5) εξάμηνα.

   Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2020 και η ολοκλήρωση του Προγράμματος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2022.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (τουλάχιστον 105 ECTS), με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που αρχίζει από τα μέσα του πρώτου εξαμήνου.

   Δεκτοί γίνονται κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Θετικών Επιστημών και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ συναφών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ (Ανθοκομία, Βιομετρία-Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός, Γεωργία, Δενδροκομία, Λαχανοκομία, Μελισσοκομία, Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος και Φυσιολογία-Οικοφυσιολογία), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΑΕΙ σχετικών με τις θεματικές επιστημονικές περιοχές του ΠΜΣ. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών.

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Οι θεματικές επιστημονικές περιοχές για Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και ο αριθμός των εισακτέων σε κάθε μια από αυτές είναι: Ανθοκομία (2), Βιομετρία, Ανάλυση Δεδομένων και Γεωργικός Πειραματισμός (2), Γεωργία (2), Δενδροκομία (2), Λαχανοκομία (3), Μελισσοκομία (2), Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος (1), Φυσιολογία Φυτού-Οικοφυσιολογία (2). Σύνολο δεκαέξι (16) φοιτητές/τριες.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις:

   Η πρώτη φάση είναι προκριματική.
   Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως ακολούθως:

   • Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου. Λαμβάνεται υπ’ όψη:
    1. Ο βαθμός
    Άριστα (8,5 έως 10) 22 μόρια,
    Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 18 μόρια,
    Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 15 μόρια.
    2. Η διάρκεια σπουδών (3 έτη–4 μόρια, 4 έτη–6 μόρια, 5 έτη–8 μόρια).
    3. Η συνάφεια σπουδών: Πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ από την προπτυχιακή κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής έχουν βαθμό συνάφειας 10 μόρια και από τις υπόλοιπες 8 μόρια. Ανάλογα καθορίζεται και για τα άλλα Γεωπονικά Τμήματα. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ: 7 μόρια.
   • Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (2 μόρια), Κατοχή 2ου Πτυχίου (2 μόρια), δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια (2 μόρια), διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία του/της υποψηφίου/φιας (2 μόρια), δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ιδιότητα ή ερευνητική δραστηριότητα (2 μόρια).
   • Αξιολόγηση της ερευνητικής πρότασης (15 μόρια).
   • Επίπεδο γνώσεων Αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται με εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από την κατοχή πτυχίου επάρκειας του/της υποψηφίου/φιας. Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας ο/η υποψήφιος/φια απορρίπτεται.

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει
   Προσωπική συνέντευξη και προφορική υποστήριξη της γραπτής ερευνητικής πρότασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής (30 μόρια) κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν, παράλληλα με την αίτηση τους, να καταθέσουν μια ερευνητική πρόταση έως 8 σελίδες (Α4), με θέμα σχετικό με το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, με την οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν. Συνεπώς, αμέσως μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με μέλος ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητική Προσωπικό) του μεταπτυχιακού προγράμματος στο ερευνητικό πεδίο που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν, ώστε να καθοριστεί το αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης.

   Από τη συνδυασμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Ο πίνακας περιλαμβάνει και τους επιλαχόντες.

   Ο πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας. Ο τελικός πίνακας αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020 έως Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 κατά τις ώρες 12:00-13:00.

   • Αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας
   • Ταχυδρομικά:
    Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
    Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
    Τμήμα Γεωπονίας
    Για το ΠΜΣ “ΑΕΙΦΟΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”
    54124, Θεσσαλονίκη

   Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (Έντυπη, διαθέσιμο πρότυπο στο τέλος της ανακοίνωσης).
   2. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου ή βεβαίωση που αφορά αναλυτική βαθμολογία στην οποία να απαιτούνται έως 5 ECTs (ένα μάθημα) για την απόκτηση πτυχίου.
    Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ είναι οι υποψήφιοι να έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον έξι (6) στην κλίμακα 1 έως 10. 
   3. Άλλοι τίτλοι σπουδών (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα).
   4. Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας όλων των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
   6. Πιστοποιήσεις (ξένες γλώσσες, σεμινάρια κ.τλ.).
   7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   8. Ερευνητική πρόταση σχετική με την επιστημονική περιοχή του θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας, με την οποία ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται να ασχοληθεί (Έντυπη έως 8 σελίδες Α4, διαθέσιμο πρότυπο στο τέλος της ανακοίνωσης). Η πρόταση, θα αξιολογηθεί από δύο (2) καθηγητές του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να ασχοληθεί.
   9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (εφόσον υπάρχουν).
   10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
   11. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ιδιότητα ή σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
   12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   13. Μία πρόσφατη φωτογραφία για πιστοποιητικά γενικής χρήσης.
   14. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην επιλογή.

   Τα μαθήματα αρχίζουν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020. Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: [email protected] και στην ιστοσελίδα: http://www.saps.agro.auth.gr/index.php/el/

  • Η φοίτηση στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας αντιστοιχεί σε 105 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, ο φόρτος εργασίας με τον οποίο επιβαρύνεται ο φοιτητής εξαρτάται από το μάθημα και φαίνεται αναλυτικά από τα ECTS στο παρακάτω πίνακα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απεικονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Β΄ εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες, Γ΄ εξάμηνο: 15 πιστωτικές μονάδες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας = 30 πιστωτικές μονάδες [η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα αρχίζει με ανασκόπηση βιβλιογραφίας, στη συνέχεια θα ακολουθεί το πειραματικό μέρος που θα πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο (πρώτη φάση με 15 ECTS) και τέλος θα ολοκληρώνετε με την επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στο τέλος του τρίτου (Γ’) εξαμήνου (δεύτερη φάση με 15 ECTS)]. Το ΣΥΝΟΛΟ των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του εντατικού ΠΜΣ είναι 105.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνονται, τα μαθήματα, το περιεχόμενό των μαθημάτων, τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής, τα εξάμηνα σπουδών, η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτή που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια, το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδακτικές ώρες, η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος (μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής) καθώς και οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του ΠΜΣ, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται για την επιτυχή ολοκλήρωση που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email