Κλινική Ψυχολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 9,750€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία» είναι η  προαγωγή της  ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη). Ομάδα-στόχος είναι ολόκληρος ο πληθυσμός, δηλαδή όλο το ηλικιακό φάσμα από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, καθώς και όλες οι κοινωνικές και εθνο-πολιτισμικές ομάδες.

   Ο σκοπός αυτός πραγματώνεται μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης ψυχολόγων στην Κλινική Ψυχολογία. Η Κλινική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της ψυχολογίας που αφορά στην ψυχική υγεία και ψυχοπαθολογία ατόμων και ομάδων. Ειδικότερα, ασχολείται με τη μελέτη της ψυχολογικής λειτουργίας του ατόμου καθώς και την αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσλειτουργιών και διαταραχών. Ακόμη, αντικείμενο της Κλινικής Ψυχολογίας αποτελεί η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου (σχολική προσαρμογή και επίτευξη, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις, εργασιακή λειτουργία και επίτευξη).

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Ψυχολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προβλέπεται η εισαγωγή είκοσι πέντε (25) φοιτητών/τριών (ΦΕΚ 4569 τ. Β/18-10-2018).

   Δικαίωμα υποψηφιότητας:
   Α) Για το ΠΜΣ «Κλινική Ψυχολογία» ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, επίσης φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι έχουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών, αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι υποψήφιοι της περίπτωσης αυτής οφείλουν να καταθέσουν το πτυχίο τους μέχρι την ημερομηνία της συνέντευξης.

   Απονεμόμενοι τίτλοι
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κλινικής Ψυχολογίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Κλινική Ψυχολογία.  Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

   Υποψηφιότητες
   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 29/3/2019 έως και 23/4/2019 στο Τμήμα Ψυχολογίας και συγκεκριμένα στην γραμματεία του τμήματος Ψυχολογίας, στον 5ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,  καθημερινά από 11.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. (γραφείο 533). Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-7277965 (κα. Χριστίνα Βακαρτζή).

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας και ταχυδρομικά, ΜΟΝΟ με εταιρεία ταχυμεταφορών-courier (τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα), τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που έχουν αναφερθεί, και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 23η Απριλίου 2019 στη διεύθυνση: Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, γραφείο 533 (υπόψη κα. Χριστίνα Βακαρτζή) Πανεπιστημιούπολη Zωγράφου, Τ.Κ. 157 03, Αθήνα.

   Οι υποψήφιοι σπουδαστές οφείλουν να υποβάλουν:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας http://www.psych.uoa.gr/spoydes/metaptyxiakes-spoydes/pms-kliniki-cyxologia.html
   1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
   2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
   3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
   5. Αντίγραφο κατοχής ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.
   6. Για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
   7. Αντίτυπα ερευνητικών δημοσιευμάτων (εφόσον υπάρχουν).
   8. Βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
   9. Δύο συστατικές επιστολές, από μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίου. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα
   10. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας, ότι τα επισυναπτόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά είναι γνήσια αντίγραφα του πρωτοτύπου, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα:

   http://www.psych.uoa.gr/to-tmima/xrisima-entypa.html

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

   Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών
   Η επιλογή γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές του Τμήματος Ψυχολογίας σε τρία στάδια:

   Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων, σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Όσοι/ες επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο.

   Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σε τρία γνωστικά αντικείμενα (Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία, Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική, Ψυχολογία της προσωπικότητας).

   Στο τρίτο στάδιο, οι υποψήφιοι/ες που θα επιτύχουν και στα τρία μαθήματα στο προηγούμενο στάδιο, θα κληθούν σε συνέντευξη προκειμένου να συνεκτιμηθούν η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

   Εξετάσεις

   Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις, 27.5.2019, 29.5.2019 και 31.5.2019.

   Δευτέρα,  27.5.2019,    Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

   Τετάρτη,  29.5.2019,   Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

   Παρασκευή,  31.5.2019,   Εξέταση στο γνωστικό αντικείμενο: Ψυχολογία της Προσωπικότητας

   Ύλη εξετάσεων

   1. Κλινική Ψυχολογία-Ψυχοπαθολογία

   Κλινική Ψυχολογία: Ιστορική επισκόπηση. Θεωρητικά μοντέλα στην Κλινική Ψυχολογία- Θεωρητικές προσεγγίσεις σχετικά με τη φυσιολογική και αποκλίνουσα ανάπτυξη, αιτιολογία σχετικά με την ψυχοπαθολογία και παρέμβαση. Εκπαίδευση κλινικών ψυχολόγων. Επαγγελματικές δραστηριότητες και χώροι εργασίας. Δεοντολογία.

   Ψυχοπαθολογία: Ιστορική αναδρομή της Ψυχοπαθολογίας. Σύγχρονες Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοπαθολογία (Βιολογική-Νεύρο-Επιστημονική, Ψυχαναλυτική, Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική, Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή, Κοινωνικό-πολιτισμική,

   Οικογενειακή-Συστημική). Αγχώδεις Διαταραχές. Σωματόμορφες Διαταραχές. Αποσυνδετικές Διαταραχές. Διαταραχές Προσωπικότητας. Ψυχώσεις. Διαταραχές Διάθεσης. Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής. Διαταραχές Συνδεόμενες με Χρήση Ουσιών. Ψυχοσωματικές Διαταραχές. Σεξουαλικές Διαταραχές. Έρευνα.

   1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας – Στατιστική

   Μεθοδολογία Επιστημονικής έρευνας: Μέθοδοι δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος. Ερευνητικές στρατηγικές (περιγραφική, συναφειακή, ex-post facto, πειραματική), επίδραση τρίτων μεταβλητών και έλεγχός τους σε κάθε ερευνητική στρατηγική. Μέθοδοι αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ερευνητικών μετρήσεων.

   Στατιστική: Δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, συνάφεια κατά Pearson, κατά Spearman και, δείκτες συνάφειας Φ & C. Γενικές αρχές και πορεία ελέγχου στατιστικών επαγωγών, θεωρητικές ασυνεχείς κατανομές Bernoulli και Poisson, θεωρητικές συνεχείς κατανομές (του μέσου όρου, της διαφοράς δύο μέσων όρων, Snedecor και, της διασποράς), τυπικά σφάλματα μέτρησης, στατιστικές υποθέσεις, στατιστικά κριτήρια, εκτίμηση σημείου & διαστήματος, στατιστική σημαντικότητα & στατιστικά σφάλματα. Συγκρίσεις μέσων όρων δύο ομάδων (ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα). Παραγοντικά σχέδια ανάλυσης διακύμανσης (μονοπαραγοντικός και διπαραγοντικός σχεδιασμός σύγκρισης μεταξύ ισοπληθών αλλά και ανισοπληθών ομάδων, μονοπαραγοντική σύγκριση εξαρτημένων δειγμάτων).

   1. Ψυχολογία της προσωπικότητας

   Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

   Ορισμός της προσωπικότητας. Δομή της προσωπικότητας και διεργασίες. Η φύση της θεωρίας της προσωπικότητας. Ψυχαναλυτικές και ψυχοδυναμικές θεωρίες. Συμπεριφοριστικές θεωρίες. Κοινωνικογνωστική Θεωρία, Φαινομενολογική Θεωρία, Θεωρίες των Γνωρισμάτων, Θεωρία των Πέντε Μεγάλων Παραγόντων. Θέματα που έχουν απασχολήσει τους ψυχολόγους της προσωπικότητας (πχ. διαμάχη ατόμου και περιστάσεων). Η σχέση της προσωπικότητας με άλλους τομείς της ψυχολογικής λειτουργίας (πχ. με νοημοσύνη και σωματική υγεία). Διαχρονική και διαπεριστασιακή συνοχή και συνέχεια της συμπεριφοράς. Θέματα ειδικά όπως, η σχέση προσωπικότητας και νοημοσύνης, καθώς και η σχέση προσωπικότητας και σωματικής υγείας.

   Δεν προτείνεται συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν τις παραπάνω ενότητες θεματογραφίας των τριών μαθημάτων από αντίστοιχα επιστημονικά-πανεπιστημιακά συγγράμματα.

   Οι γραπτές εξετάσεις στα ανωτέρω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή επίδοση στις γραπτές αυτές εξετάσεις, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.

   Υποχρεώσεις των φοιτητών
   Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θεωρητικά μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, εποπτεία, συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

   Δίδακτρα
   Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν με τα τέλη φοίτησης που καταβάλλουν στην κάλυψη των δαπανών του προγράμματος, τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.250€ ετησίως (1.625€ για κάθε εξάμηνο φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

   Σύμφωνα με τον νέο νόμο που αφορά την λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων, δίδεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ποσοστού έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης προϋποθέτει την εκπλήρωσή συγκεκριμένων οικονομικών και άλλων κριτηρίων που καθορίζονται στο ΦΕΚ.3387/10.8.2018 τ. Β΄ .

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις και διαλέξεις στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, δια ζώσης ή και μέσω διαδικτύου, καθώς και συμμετοχή σε παρεμβατικά και ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, περιλαμβάνει συγγραφή διπλωματικής εργασίας καθώς και πρακτική άσκηση σε σχετικούς με το χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας φορείς.

   Ειδικότερα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

   Α. Επιτυχή παρακολούθηση σε μια σειρά μαθημάτων και σεμιναρίων:
   Η διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 12 εβδομάδων. Η εξασφάλιση της ελάχιστης διάρκειας, αν χρειαστεί, επιτυγχάνεται με μικρή παράταση του εξαμήνου ή/και διενέργεια συμπληρωματικών μαθημάτων. Ο φοιτητής που δικαιολογημένα δεν παρουσιάστηκε στις εξετάσεις (Φεβρουαρίου ή Ιουνίου) ή απέτυχε σε μάθημα μπορεί να εξετασθεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα και την Επιτροπή Προγράμματος. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η Επιτροπή εκτιμά και αποφασίζει για την περαιτέρω πορεία του φοιτητή.

   Τα μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων Πανεπιστημίων της χώρας ή του εξωτερικού, ομότιμους Καθηγητές ή από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να κληθούν να διδάξουν, από την Επιτροπή Προγράμματος, εξειδικευμένοι επιστήμονες, μοναδικοί γνώστες στη χώρα ενός γνωστικού αντικειμένου. Οι παραπάνω ορίζονται από την Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία αναθέτει το διδακτικό έργο κάθε εξαμήνου. Ειδικά σεμινάρια θα προσφέρονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Προγράμματος από επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού εξειδικευμένους σε θέματα της σύγχρονης Κλινικής Ψυχολογίας. Οι αναθέσεις των μαθημάτων υποβάλλονται στη ΓΣ του Τμήματος για έγκριση.

   Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περιεχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος ανά κατεύθυνση και καταθέτουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ την περιγραφή του μαθήματος.

   Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε τέσσερεις θεματικές ενότητες:

   1. Αξιολόγηση
   2. Παρέμβαση-Θεραπεία
   3. Ερευνητικός Σχεδιασμός- Στατιστική
   4. Πρόληψη

   Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής :

   Α΄ Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Σύγχρονα Ταξινομικά Συστήματα Ψυχοπαθολογίας (Diagnostic & Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition, DSM-5 και International Classification of Diseases, 10th Edition, ICD-10)

   3

   Ψυχοπαθολογία Ι: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων

   6

   Ψυχοθεραπεία Ι: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων

   6

   Αξιολόγηση Ι: Γνωστικές Λειτουργίες (WAIS, WISC Stanford -Binet)

   6

   Κλινική Συνέντευξη

   4

   Νεύρο-ψυχολογία

   3

   Βασικές Αρχές Ψυχοφαρμακολογίας

   2

    

   Σύνολο Α’ Εξαμήνου

   30

   Β΄ Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Ψυχοπαθολογία ΙΙ: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Ενηλίκων

   6

   Ψυχοθεραπεία ΙΙ: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων

   6

   Αξιολόγηση ΙΙ: Προβλητικές Μέθοδοι Αξιολόγησης

   4

   Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Ομάδας

   4

   Γνωσιακές Νευροεπιστήμες

   3

   Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

   3

   Σύγχρονα Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (Μονογονεϊκές οικογένειες, μειονότητες, χρόνια νοσήματα, κ.λπ.)

   4

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Β’ Εξάμηνο

   30

   Γ΄ Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Ψυχοπαθολογία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού – Εφήβου

   6

   Ψυχοθεραπεία ΙΙΙ: Ψυχοδυναμική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Παιδιού – Εφήβου

   6

   Αξιολόγηση ΙΙΙ: Προσωπικότητα-Ψυχοπαθολογία

   4

   Κοινοτική  Κλινική Ψυχολογία – Πρόληψη

   4

   Στατιστική Ι

   4

   Πρακτική Άσκηση

   6

   Σύνολο Γ’ Εξαμήνου

   30

   Δ΄ Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Ψυχοπαθολογία ΙV: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοπαθολογίας Παιδιού – Εφήβου

   6

   Ψυχοθεραπεία ΙV: Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Προσέγγιση Ψυχοθεραπείας Παιδιού –Εφήβου

   6

   Αξιολόγηση ΙV: Προσωπικότητα

   3

   Θεραπεία Οικογένειας, Ζεύγους και Άλλες Προσεγγίσεις

   3

   Στατιστική ΙΙ

   3

   Κλινική Ψυχολογία της Υγείας-Ψυχοσωματική

   3

   Πρακτική Άσκηση

   6

   Σύνολο Δ’ Εξαμήνου

   30

   Στ΄ Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Ποσοτική Μεθοδολογία στην Κλινική Έρευνα

   4

   Δεοντολογία

   4

   Πρακτική Άσκηση

   12

   Διπλωματική Εργασία

   10

   Σύνολο Στ’ Εξαμήνου

   30

    Ε΄  Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

    Ποιοτική μεθοδολογία στην κλινική έρευνα

   4

   Κλινική Ψυχολογία της Υγείας

   4

   Πρακτική Άσκηση

   12

   Διπλωματική εργασία

   10

   Σύνολο ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Ε’ Εξάμηνο

   30

    ΣΤ΄  Εξάμηνο

   Μάθημα

   Πιστωτικές Μονάδες

   Εμπειρική μεθοδολογία στην κλινική έρευνα

   4

   Δεοντολογία

   4

   Πρακτική Άσκηση

   12

   Διπλωματική εργασία

   10

   Σύνολο ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το ΣΤ’ Εξάμηνο

   30

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για τα έξι (6) εξάμηνα: 180 Π.Μ.

   Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών με όλες τις σύγχρονες, επικρατούσες προσεγγίσεις της Κλινικής Ψυχολογίας.

   Β. Πρακτική Άσκηση
   Ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι Πρακτικής Άσκησης εντάσσονται στο μοντέλο εκπαίδευσης του «επιστήμονα-επαγγελματία» στη Κλινική Ψυχολογία, όπως εντάσσεται ολόκληρο το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κλινική Ψυχολογία.

   Στόχος είναι η ενοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του κλινικού ψυχολόγου υπό εποπτεία σε ένα κοινό πλαίσιο με επαγγελματίες συναδέλφους, καθώς και η ανάπτυξη ικανότητας περίσκεψης σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δράσεις του ιδίου του ατόμου και των άλλων.

   Γ. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας.
   Η εργασία αυτή εκπονείται υπό την εποπτεία μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ψυχολογίας και αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία. Η τελική έγκριση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από την Επιτροπή του Προγράμματος, μετά από επιτυχή παρουσίασή της από τον σπουδαστή/στρια.

   Η ανάληψη θέματος για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου. Το χρονικό διάστημα για την κατάθεση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος και της επιτυχούς εξέτασης σε αυτά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου.

   Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Δ΄ εξαμήνου και υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής.

   Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την Τριμελή Επιτροπή με το Βαθμό «Άριστα», «Λίαν καλώς», «Καλώς» ή «Ανεπαρκώς» και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της Επιτροπής και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Όλες οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος, η οποία διατηρεί σχετικό αρχείο. Αντίγραφο των διπλωματικών εργασιών κατατίθεται και στο σπουδαστήριο του Τμήματος Ψυχολογίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Κλινική Ψυχολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email