Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική» (MSc in Applied Biomechanics in Orthopedics).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική» έχει
   ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της εμβιομηχανικής στην Ορθοπαιδική.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών ικανών:

   • να εμβαθύνουν στις μηχανικές συμπεριφορές και λειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος,
   • να υιοθετήσουν νέες συστηματικές προσεγγίσεις, και
   • να χρησιμοποιήσουν καινοτόμα εργαλεία εμβιομηχανικής ανάλυσης.
   • Να κατανοήσουν τη δομή, λειτουργία των μηχανικών και βιολογικών ιδιοτήτων του μυοσκελετικού συστήματος από τη μίκρο έως τη μάκρο κλίμακα, τη μοντελοποίηση (σχεδιασμό πρωτοτύπων) συστημάτων, μηχανικές προσομοιώσεις, ρευστομηχανική και θερμοδυναμική ανάλυση τα χαρακτηριστικά των βιολογικών και βιο-υλικών και των τεχνολογιών κατεργασίας αυτών.
   • Να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες καταγραφής του μυοσκελετικού και λογισμικά τρισδιάστατης απεικόνισης
    και επεξεργασίας, με ψηφιακό σχεδιασμό και σχεδίαση εξατομικευμένων λύσεων, π.χ. εμφυτεύματα κ.α., τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την υλοποίηση διαφόρων προϊόντων, π.χ. πιστών ανατομικών αντιγράφων, ένδο-προθέσεων, προσθετικών μελών κ.ά., με Όργανα μέτρησης και χρήση αισθητήρων, ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων, καταγραφή και ανάλυση δεδομένων, συστήματα παρακολούθησης απόδοσης καθώς και επαναστατικές τεχνολογίες: ιστομηχανική, νανοσυστήματα και ευφυή εμφυτεύματα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ»

   Πρόσκληση – Προκήρυξη

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική».
   Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Η διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Σχολών Επιστημών Υγείας και Επιστημών του Μηχανικού ΑΕΙ και ΤΕΙ και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.
   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.
   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 30 φοιτητές. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4000 €. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική νομοθεσία.
   Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη κατά την προφορική εξέταση, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η εντοπιότητα για την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τέταρτο εξάμηνο), η προσωπική συνέντευξη, και οι συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   1) Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής ( http://school.med.uoa.gr)
   2) Βιογραφικό σημείωμα
   3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7) Δύο συστατικές επιστολές
   8) Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
   9) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης
   10) Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 ή εναλλακτικά πρωτοκολλημένη αίτηση προς το ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του από το ΠΜΣ χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης, στην περίπτωση που δεν προσκομίσει αναγνώριση του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας σπουδών στο ΠΜΣ και αφού εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα παράτασής της.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, 1ος όροφος , Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, Χαιδάρι, Τ.Κ 12462 Αθήνα, (υπ’ όψιν κας Ελένης Ζιάβρου τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5832399 και στο κινητό 6983067771) από τις 2/5/2019 έως 30/8/2019 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορεί να απευθύνονται στην γραμματεία της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, κατά τις πρωινές εργάσιμες ώρες

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

  Α’ Εξάμηνο:

  • Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού
  • Ανατομία και Εμβιομηχανική των Μυοσκελετικών Αρθρώσεων
  • Μηχανική Ανάλυση του Μυοσκελετικού Συστήματος και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις
  • Στοιχεία Μηχανικής των Υλικών
  • Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονικών Άρθρων

  Β’ Εξάμηνο:

  • Αρχές Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Εξατομικευμένες Προσεγγίσεις
  • Ψηφιακός Σχεδιασμός και Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Χειρουργική
  • Αντοχή Υλικών και Κατασκευών: Κριτήρια Αστοχίας
  • Βιο – υλικά, Τεχνολογίες Κατεργασίας και Τρισδιάστατη Εκτύπωση
  • Εφαρμογές Εμβιομηχανικής Ανάλυσης: Ανάλυση Βάδισης και Αθλητική Εμβιομηχανική
  • Μηχατρονική

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Ομαδική Εργασία – Πρακτική
  • Επαναστατικές Τεχνολογίες στην Ορθοπαιδική
  • Σχεδιασμός Προϊόντων και Βιομιμητική
  • Καινοτόμες Πειραματικές Τεχνικές Αξιολόγησης Υλικών

  Δ’ Εξάμηνο:

  • Εκπόνηση Ατομικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
  • Υποστήριξη Ατομικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email