Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.600
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» – «Advanced Control Systems and Robotics» διοργανώνεται από το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και διεξάγεται στους χώρους του συγκροτήματος Ευρίπου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ψαχνά Ευβοίας.

   Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και η Ρομποτική.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
   ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
   «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής-Advanced Control Systems and Robotics»
   Ιστοσελίδα: https://acsr.core.uoa.gr/

   Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ως μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και ΡομποτικήςAdvanced Control Systems and Robotics» για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Master of Science (MSc). Το ΠΜΣ λειτουργεί από το 2014 και πλέον η λειτουργεία του διέπεται από την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ 4259/2018, τ. Β΄) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 4549/2018, τ. Β΄) σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4589/2019.
   Το ΠΜΣ διεξάγεται στους χώρους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας.
   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
   Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα γίνεται απογευματινές ώρες σύμφωνα με πρόγραμμα που θα αναρτηθεί
   στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ
   Αντικείμενα του προγράμματος είναι τα Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής. Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών σε αυτά και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.
   Η αναλυτική περιγραφή του ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του ΠΜΣ και των όρων λειτουργίας του, παρουσιάζονται στην απόφαση επανίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4259/2018, τ. Β΄) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4549/2018, τ. Β΄), που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://acsr.core.uoa.gr/.

   Προϋποθέσεις Συμμετοχής

   Στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

   1. πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Αυτοματισμού, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Πληροφορικής ή Τμημάτων ΤΕΙ σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ, Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων, ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σ χολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   3. πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα, θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να τεκμαίρεται με βεβαίωση της γραμματείας του τμήματος όπου πραγματοποίησαν τις προπτυχιακές σπουδές τους, έως την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την αποδοχή τους στο Π.Μ.Σ.. Για τους υποψηφίους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησης τους θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτή τη διαδικασία δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει i) από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για
   την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2, ή άλλο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας το
   οποίο αναγνωρίζεται από το ελληνικό δημόσιο ότι αντιστοιχεί σε επίπεδο τουλάχιστον Β21
   , όπως FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου Cambridge, EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου Michigan, και (β) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας, ή ii) από την επιτυχή παρακολούθηση κατά τις προπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ μαθήματος Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας στον Αυτοματισμό ή iii) από την επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις
   που θα διοργανωθούν από το Γενικό Τμήμα στο αντικείμενο Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας στον Αυτοματισμό.

   Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων & Κριτήρια Επιλογής
   Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   [email protected]
   είτε εγγράφως στην διεύθυνση
   Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
   Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400
   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 13η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.
   Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
   • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.
   • Δύο Συστατικές Επιστολές.
   • Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος.

   Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν αυτοπροσώπως στο Π.Μ.Σ. την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και έως την ώρα έναρξης των εξετάσεων.
   Αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός των προαναφερόμενων, εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

   Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει πτυχίο/δίπλωμα από την αλλοδαπή προσκομίζουν με την αίτησή τους και την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχουν ήδη λάβει σχετική αναγνώριση. Σε διαφορετική περίπτωση συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που απαιτούνται προκειμένου το Γενικό Τμήμα να υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αίτηση αναγνώρισης του πτυχίου/διπλώματός τους, η οποία προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 101 του Ν. 4547/2018. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Γενικό Τμήμα οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την έκδοση της αναγνώρισης εκ μέρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάγκης προσκόμισης των επιπλέον
   εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.. Εάν ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εάν απορριφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η αίτηση αναγνώρισης, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα απαίτησης επιστροφής τελών φοίτησης τα οποία τυχόν έχει καταβάλει.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά βάσει μορίων που συγκεντρώνουν από συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών κριτηρίων και από τη συμμετοχή τους σε εισαγωγικές εξετάσεις. Με βάση την παραπάνω αξιολογική σειρά, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψηφίους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλέγονται).

   Τα κριτήρια αξιολόγησης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

   Κριτήριο Αξιολόγησης/ Αριθμός Μορίων
   1. Επίδοση σε εξετάσεις στα ακόλουθα τρία μαθήματα: i) Βιομηχανικός Έλεγχος, ii) Εισαγωγή στη Ρομποτική και iii) Έλεγχος Παραγωγικών Διεργασιών: 70
   2. Βαθμός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών: 5
   3. Βαθμολογία στα μαθήματα που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στις προπτυχιακές σπουδές του και είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ: 5
   4. Διπλωματική/πτυχιακή εργασία, επιστημονικό έργο (σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα) και συνέντευξη: 20
   ΣΥΝΟΛΟ 100

   Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει από το γινόμενο του μέσου όρου των βαθμών (της κλίμακας 0-10) στα τρία μαθήματα επί τον αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου, διαιρεμένου δια του μέγιστου δυνατού βαθμού (10) σε κάθε μάθημα που εξετάζεται ο υποψήφιος. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. φοιτητών που συγκεντρώνουν λιγότερα των 50 μορίων. Η βαθμολογία των φοιτητών στην κλίματα 0-10 γίνεται με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογιών υπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

   Οι εξετάσεις και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διενεργηθούν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και
   Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Ψαχνά Ευβοίας, πλησίον της Χαλκίδας, την 13η Νοεμβρίου
   2019 και ώρα 17:00.
   Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι διατίθεται στην ιστοσελίδα του
   ΠΜΣ:
   https://acsr.core.uoa.gr/ypopsifiotites/exetastea_yli_mathimaton/

   Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης είναι τελικός. Δεν προβλέπεται κάποια επιπλέον διαδικασία αναβαθμολόγησης.

   Οι υποψήφιοι στο Π.Μ.Σ. που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία), οι οποίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούν την προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα εξετάζονται προφορικά και στις εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές εξετάσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ..

   Προϋπόθεση για την προφορική εξέταση είναι:
   α) Σχετική αίτηση του υποψηφίου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή του για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
   β) Η ειδική μαθησιακή δυσκολία να έχει διαπιστωθεί πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τις διαδικασίες και δικαιολογητικά που προβλέπονται για να επιτραπεί η προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

   Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
   Από την Επιτροπή Επιλογής καταρτίζεται ο πίνακας επιτυχόντων με τους υποψηφίους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιο επιλέγονται), ο οποίος επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνεται μέσω του Π.Μ.Σ. στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

   Οι επιτυχόντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το Π.Μ.Σ. και καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή εντός 5 ημερών, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη προσέλευση επιλεγέντα υποψηφίου μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής και εξουσιοδοτείται η Γραμματεία να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

   Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης κατατίθενται στο Π.Μ.Σ. εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Τις ενστάσεις εξετάζει η Σ.Ε. η οποία εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος τελικώς αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των ενστάσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

   Διάρκεια Φοίτησης
   Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, οικονομικούς (που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής από τέλη φοίτησης), ή άλλους σοβαρούς λόγους που επικαλείται ο φοιτητής στην αίτησή του και αξιολογούνται αναλόγως από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.. Ο λόγος που επικαλείται ο φοιτητής πρέπει να τεκμηριώνεται από κατάλληλα επίσημα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτησή του.

   Οι επιτυχόντες φοιτητές δηλώνουν κατά την εγγραφή τους εάν επιθυμούν να ενταχθούν σε πλήρη ή μερική φοίτηση και προσκομίζουν τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα μεταπήδησης από την πλήρη στη μερική φοίτηση και αντιστρόφως μόνο για σοβαρούς λόγους.

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Είναι δυνατόν να δοθεί αναστολή σπουδών έως και 2 συνεχόμενων εξαμήνων για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακούς λόγους, στράτευση, οικονομικούς λόγους, κ.ά.). Η αναστολή εγκρίνεται από τη Σ.Ε.. Το διάστημα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

   Τέλη Φοίτησης– Προϋποθέσεις και Διαδικασία Απαλλαγής – Υποτροφίες
   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2600 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα: α) σε καθεστώς πλήρους φοίτησης 800 ευρώ ανά εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης και 1000 ευρώ για το τρίτο εξάμηνο φοίτησης, β) σε καθεστώς μερικής φοίτησης 400 ευρώ ανά εξάμηνο για τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο για το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο φοίτησης. Το προαναφερόμενο ποσό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ τελών φοίτησης για καθένα εκ των οκτώ μαθημάτων που παρακολουθεί ο φοιτητής στα πλαίσια των σπουδών του και 1000 ευρώ για τη διπλωματική εργασία. Το ποσό των 200 ευρώ αποδίδεται μία μόνο φορά για κάθε μάθημα, ανεξάρτητα από το εάν θα χρειαστεί επανεγγραφή του σπουδαστή στο μάθημα λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις. Αντιστοίχως, το ποσό των 1000 ευρώ για τη διπλωματική εργασία αποδίδεται μία μόνο φορά, και ανεξάρτητα του αν τυχόν λάβει χώρα αλλαγή θέματος της διπλωματικής εργασίας ή επιβλέποντος καθηγητή, ή δοθεί παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
   εισόδημα.
   Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή Επιλογής, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
   Σύμφωνα με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 102787/Ζ1/2019 (ΦΕΚ 2743/2019, τ. Β΄) το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία ευρώ (7.863,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα ευρώ (5.504,00 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

   Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων, όπως ο τρόπος υπολογισμού του ατομικού εισοδήματος και του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ρυθμίζονται με την Υ.Α. υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 3387/2018,
   τ. Β΄).
   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην προαναφερόμενη σχετική Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή των φοιτητών από τέλη φοίτησης έχει ως ακολούθως:
   Μετά την ενημέρωση περί της αποδοχής τους στο Π.Μ.Σ. και το αργότερο έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές μπορούν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα σχετικά πιστοποιητικά (βλέπε Υ.Α. υπ’ αριθμ. 131757/Ζ1/2018, ΦΕΚ 3387/2018, τ. Β΄). Η Επιτροπή Επιλογής επεξεργάζεται τις σχετικές αιτήσεις, διαπιστώνει ποιοι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και τους κατατάσσει σε σειρά ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Οι εργασίες της Επιτροπής ολοκληρώνονται εντός 5 ημερών από την υποβολή του συνόλου των αιτήσεων και τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στη Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση περί της απαλλαγής ή μη των φοιτητών εκδίδεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Εάν η Επιτροπή Επιλογής είναι άλλη από τη Σ.Ε., η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι φοιτητές ενημερώνονται από το Π.Μ.Σ. περί της εγκρίσεως ή μη της αιτήσεώς τους μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Φοιτητές των οποίων το αίτημα απορρίφθηκε δικαιούνται να υποβάλλουν εντός 5 ημερών από την ενημέρωσή τους αίτημα διαγραφής από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση έναντι του προγράμματος.
   Η Σ.Ε. δικαιούται στην περίπτωση αυτή να καλέσει επιλαχόντες φοιτητές να εγγραφούν, οπότε επαναλαμβάνεται η προαναφερόμενη διαδικασία, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα απαλλαγής από τέλη φοίτησης για εκείνους τους φοιτητές που έχουν ήδη λάβει έγκριση.
   Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές σε εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα στην αρχή κάθε εξαμήνου και εντός προθεσμίας που ορίζεται από τη Σ.Ε. και ανακοινώνεται από το Π.Μ.Σ.. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Σ.Ε..

   Κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., οι φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή των τελών φοίτησης
   για το 1ο εξάμηνο εντός προθεσμίας 15 ημερών:
   α) από την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ., εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης
   β) από την γνωστοποίηση σε αυτούς της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος περί απόρριψης της αίτησής τους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τέλη φοίτησης, η οποία δεν έγινε δεκτή.

   Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Σ.Ε.. Η μη καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία αποτελεί αιτία διαγραφής. Η απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., στην οποία ο φοιτητής δικαιούται να καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα για παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών φοίτησης. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής των τελών. Διαφορετικά θεωρείται ότι ο φοιτητής έχει υποβάλλει αίτημα διαγραφής και δικαιούται η Σ.Ε. να ενημερώσει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα επιτυχόντων.

   Η μη καταβολή των τελών φοίτησης για τα επόμενα εξάμηνα εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών αποτελεί λόγο διαγραφής του φοιτητή. Η απόφαση λαμβάνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε., στην οποία ο φοιτητής δικαιούται να καταθέσει αιτιολογημένο αίτημα για παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών φοίτησης.

   Η καταβολή των τελών φοίτησης βεβαιώνεται με φωτοαντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της τράπεζας των εξαμηνιαίων τελών φοίτησης με πίστωση του λογαριασμού Ε.Λ.Κ.Ε. / ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής» για τον υπόψη κύκλο
   σπουδών, το οποίο καταθέτει ο φοιτητής στο Π.Μ.Σ. εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού γνωστοποιείται από το Π.Μ.Σ. στους φοιτητές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με ακαδημαϊκά κριτήρια με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν το 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών.
   Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για τους νέους εισακτέους, κριτήριο είναι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που έχουν λάβει κατά την φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Δεν χορηγούνται υποτροφίες σε νέους εισακτέους που έχουν λάβει λιγότερα των 85 μορίων. Για κάθε επόμενο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου ή των προηγούμενων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν. Δεν χορηγούνται υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 8.5. Ο μέσος όρος βαθμολογίας προσδιορίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης, οι οποίοι δεν έχουν τύχει απαλλαγής από τέλη φοίτησης για οικονομικούς λόγους και δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή για τις σπουδές τους στο Π.Μ.Σ..

   Αριθμός Εισακτέων
   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ` ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με το Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να εξεταστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Πληροφορίες:
   α) ιστοσελίδα του ΠΜΣ, στη διεύθυνση: https://acsr.core.uoa.gr/
   β) Π.Μ.Σ. «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ψαχνά Ευβοίας 34400, κατά τις ώρες: 9:00-15:00, Τηλ. 22280-99673 και 22280-99674, e-mail: [email protected].

  • Το πρόγραμμα των μαθημάτων σε καθεστώς πλήρους φοίτησης διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Εξάμηνο:

  Υποχρεωτικά Μαθήματα:

  • Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων – Dynamic Systems: Modeling and Simulation 9
  • Ελεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων – Control of Discrete Event Systems 7
  • Μη γραμμικός Έλεγχος – Nonlinear Control 8

  Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 2 παρακάτω)

  • Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης – Automatic Control via Artificial Intelligence Methods 6
  • Περιβαλλοντικός Έλεγχος- Environmental Control 6
   Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 30

  Β΄ Εξάμηνο:

  Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων – Control of Robotic Systems 9
  • Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής- Industrial Informatics 6
  • Διαφορικά Παίγνια – Differential Gamesl 8

  Μαθήματα Επιλογής (1 εκ των 2 παρακάτω):

  • Ελεγχος Κατεργασιών- Control of Manufacturing Systems 7
  • Ελεγχος σε Συστήματα Μεταφορών- Control of Transportation 7
  • Ελεγχος σε Βιοσυστήματα- Control in Bioprocesses and Systems 7
   Σύνολο Πιστωτικών μονάδων (ECTS): 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – Master Thesis 30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email