Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων – Intelligent Management of Renewable Energy Systems

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «ΕΥΦΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (MSc in INTELLIGENT MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY SYSTEMS)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ευφυή Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων έχει ως αντικείμενο τις τεχνολογίες της κατανεμημένης μικρο-παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), της ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικρο-δίκτυα με ευφυή έλεγχο, καθώς
   και της διαχείρισης και βελτιστοποίησης τέτοιων δικτύων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των φοιτητών του σε σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες που καλύπτουν όλες τις διαδικασίες διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

   Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, τριάντα (30) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων».
   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων στον επιστημονικό χώρο των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με έμφαση σε συναφείς επιστημονικές περιοχές των ενεργειακών συστημάτων, υλικό και λογισμικό, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών,
   αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
   Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις τεχνολογίες της κατανεμημένης μικροπαραγωγής ενέργειας από συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), της ενσωμάτωσής τους σε δίκτυα και μικροδίκτυα με ευφυή έλεγχο, καθώς και της διαχείρισης, μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης τέτοιων συστημάτων με σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:

   • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
   • Η δημιουργία υψηλού επιπέδου Μηχανικών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστήμης.

   Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

   Στο ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων» γίνονται δεκτοί έπειτα από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα συναφών Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα (30). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Αιτήσεις υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 τα παρακάτω:
   1. Αίτηση Συμμετοχής (για την αίτηση πατήστε εδώ)
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
   4. Βιογραφικό σημείωμα
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σε μορφή pdf) στο email
   του Προγράμματος [email protected] έως την καταληκτική ημερομηνία 16/9/2019.

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   • Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (έως 30 μόρια)
   • Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου συναφούς αντικειμένου (έως 20 μόρια)
   • Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του ΠΜΣ (έως 15 μόρια)
   • Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το ΠΜΣ (έως 15 μόρια)
   • Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, σχετικά με το ΠΜΣ (έως 15 μόρια)
   • Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.) (έως 5 μόρια)

   Διάρκεια φοίτησης
   Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης, συμπεριλαμβάνοντας και το χρόνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διάρκεια μερικής φοίτησης ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Πρόγραμμα σπουδών
   Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης στην έδρα του Τμήματος στα Ψαχνά Εύβοιας και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα (σε περίπτωση που το Πρόγραμμα παρακολουθούν και αλλοδαποί φοιτητές).

   Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών
   1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.
   2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κλπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 50% ανά μάθημα ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.
   3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.
   4.Το ΠΜΣ δύναται, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος, να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση και την υποκίνηση των φοιτητών του Προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών.
   5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).
   6. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ.
   Στην περίπτωση πλήρους φοίτησης, η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου: 1ο εξάμηνο 1.000 ευρώ, 2ο εξάμηνο 1.000 ευρώ και 3ο εξάμηνο 500 ευρώ. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, η καταβολή
   γίνεται ως εξής: 1ο εξάμηνο 1.000 ευρώ, 3ο εξάμηνο 1.000 ευρώ και 5ο εξάμηνο 500 ευρώ.

   Το περιεχόμενο των μαθημάτων, ο τρόπος επιλογής και οι υποχρεώσεις των φοιτητών παρουσιάζονται
   αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος.

   Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΠΜΣ http://mes.core.uoa.gr ή επικοινωνήστε
   με τη Συντονιστική Επιτροπή στο [email protected] και στο τηλέφωνο 22280 99641, και με τη Γραμματεία
   (κα Μαρία Συριανού) στο τηλέφωνο 22280 99523.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  Χειμερινό Εξάμηνο

  • Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Συστημάτων 8
  • Ασφάλεια Δικτύων 8
  • Προηγμένες Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας 8
  • Πρότυπα και Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας 6
   Σύνολο 30

  Εαρινό Εξάμηνο

  • Βελτιστοποίηση συστημάτων 7
  • Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 8
  • Τηλεμετρία και Έλεγχος 7
  • Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής και Αποθήκευσης 8
   Σύνολο 30

  Γ’ Εξάμηνο

  • Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30
   Σύνολο 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email