Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» είναι:

   – η κατάρτιση και εξειδίκευση νέων ιατρών σε ένα ευρύ πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της σύγχρονης Χειρουργικής
   – η διεξοδική εκπαίδευση του νέου επιστημονικού δυναμικού
   – η παροχή των απαραίτητων εφοδίων, ερευνητικών προϋποθέσεων και εργαλείων που  θα οδηγήσουν στην παραγωγή νέας γνώσης από τις δραστηριότητες των εκπαιδευομένων
   – η δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες κλινικές δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
   – η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου» για το ακαδ. έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ)
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ««Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, κλινικής εμπειρίας και ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της Χειρουργικής Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου Σκοπός του προγράμματος είναι η επικαιροποιημένη γνώση και προσωπική κλινική εμπειρία σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο σε όλο το φάσμα των παθήσεων της Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου. Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση καθώς και η ανάλογη ερευνητική δραστηριότητα προκύπτει  από  την συντονισμένη συμμετοχή τριών χειρουργικών ειδικοτήτων Χειρουργικής, Γυναικολογίας και Ουρολογίας με την παράλληλη συμβολή συναφών ειδικοτήτων όπως Γαστρεντερολογίας, Ακτινολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Ακτινοθεραπείας κλπ.

   Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 400 € ανά εξάμηνο φοίτησης (συνολικά 800 €). Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25).

   Προϋποθέσεις επιλογής
   Στο ΠΜΣ «Χειρουργική Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής  ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ.

   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

   1. Έντυπη αίτηση συμμετοχής.
    2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά).
    3.    Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2018). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
    4.    Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
    5.    Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
    6.    Δύο συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες
    7.    Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (και ιδιαίτερα της αγγλικής).
    8.    Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας (επισυνάπτεται στην αίτηση).
    9.    Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
    10.  Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»
   2. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων».

   Υποβολή αιτήσεων από 03/06/2019 έως 30/07/2019

    

   Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων : Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
   Γραμματεία Χειρουργικής Κλινικής, 2ος όροφος,
   Γραφείο 29 Τηλέφωνα πληροφοριών: 2413502804 & 6948400547 e-mail: [email protected]

   Επίσημη Ιστοσελίδα ΠΜΣ

   ΦΕΚ Ιδρυσης

   Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.

   Κωνσταντίνος Ν. Τεπετές, Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής

   Tμήματος Ιατρικής – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε 26 υποχρεωτικά μαθημάτων και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

   Μορφολογική Ανατομία Ελάσσονος Πυέλου και Περινέου Υ 3
   Απεικονιστική Ανατομία Πυέλου Υ 3
   Λαπαροσκοπικές και ενδοσκοπικές τεχνικές στην Ελάσσονα Πύελο του θήλεος Υ 3
   Ενδοσκοπικές τεχνικές Ορθοπρωκτικού Σωλήνα. Διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες Υ 3
   Ουρηθροκυστεοσκόπηση διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές Υ 3
   Ακράτεια Ούρων Υ 3
   Φυσιολογία του Ορθοπρωκτικού Σωλήνα και του πυελικού εδάφους Y 3
   Δυσκοιλιότητα και απόφραξη πυελικής εξόδου Υ 3
   Ακράτεια κοπράνων Υ 3
   Πρόπτωση πυελικών οργάνων και αντιμετώπισή τους Υ 3
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

   Ορθοπρωκτικές φλεγμονές και λοιμώξεις Υ 3
   Αιμορροϊδοπάθεια και αντιμετώπισή της Υ 3
   Κακώσεις πυέλου και περινέου Υ 3
   Νεοπλασίες Ορθοπρωκτικού Σωλήνα- Θεραπευτικές στρατηγικές και τεχνικές Υ 3
   Τοπικά προχωρημένες νεοπλασίες κατωτέρου ουροποιητικού Υ 2
   Τοπικά προχωρημένες νεοπλασίες γεννητικών οργάνων θήλεος – Θεραπευτικές στρατηγικές και τεχνικές Υ 2
   Ενδείξεις, τεχνικές και αποτελέσματα εξεντερώσεων Υ 2
   Αναισθησία και περιεχειρητική αντιμετώπιση σε επεμβάσεις Ελάσσονος Πυέλου Υ 2
   Διπλωματική Εργασία 10
   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email