Loading...

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΔΠΜΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» έχει κυρίως χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και πολλά άλλα. Παράλληλα καλύπτει ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, εφόσον είναι το πρώτο μεταπτυχιακό που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα που συνδέει τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

   Επίσης αφορά ένα αντικείμενο που αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της Θεσσαλίας (και ειδικότερα της Μαγνησίας, αλλά και του Βόλου). Το πρόγραμμα απευθύνεται, εκτός από τους προπτυχιακούς φοιτητές (στοχεύοντας κυρίως στη βελτίωση των ερευνητικών τους προοπτικών και στην παροχή των βασικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τουριστικό και/η πολιτιστικό τομέα) και στους επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (στοχεύοντας κυρίως στην απόκτηση νέων γνώσεων και τον εμπλουτισμό του θεωρητικού τους υποβάθρου).

   Ο τουρισμός και ο πολιτισμός αποτελούν τις δυο κυριότερες διαστάσεις του ελεύθερου χρόνου. Το πρόγραμμα έχει μια χώρο-οικονομική προσέγγιση, εφόσον ο ρόλος του τουρισμού (ειδικά για τις μεσογειακές χώρες) δεν εξετάζεται ως μοχλός σχεδιασμού μόνο της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και της χωρικής ανάπτυξης, άρα και ως μέσο ανάδειξης και αξιοποίησης τοπικών πόρων, ο σημαντικότερος από τους οποίους ίσως είναι ο πολιτισμός λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αλλαγές αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών – τουριστών. Η έμφαση είναι σε ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του τουρισμού και του πολιτισμού, όπως τα οικονομικά, την πολιτική, τη διαχείριση, το μάρκετινγκ, ενώ βαρύτητα θα δοθεί στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που αποτελούν ίσως το δυναμικότερο τμήμα του παγκόσμιου τουρισμού.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προ-επιλογή με βάση το φάκελο υποψηφιότητας και γίνεται με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η συνάφεια των μαθημάτων και της διπλωματικής (όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) με το αντικείμενο του ΣΑΤΠ, η γνώση και το επίπεδο ξένων γλωσσών, η επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια, καθώς και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων. Όσοι προεπιλεγούν θα υποβληθούν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα και προφορική συνέντευξη την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019.

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 15:00 και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ (tourismculture-pms.uth.gr)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ) συνοδευόμενος από υπεύθυνη δήλωση που να επιβεβαιώνει την αλήθεια των στοιχείων
   4. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος ή πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού)
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας

   Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

   Η ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών, όπως και οποιοδήποτε ερωτήσεων, είναι tourismculture-pms.uth.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΠ (tourismculture-pms.uth.gr). Η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή κατά τον μήνα Αύγουστο και όλα τα μέιλ θα απαντηθούν με σειρά προτεραιότητας τον Σεπτέμβριο και, σε κάθε περίπτωση, πριν τις αναγραφόμενες προθεσμίες.

   Ο Διευθυντής του ΣΑΤΠ
   Καθηγητής Αλέξιος-Μιχαήλ Δέφνερ

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS.

   Η διάρθρωση του προγράμματος και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι η ακόλουθη:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ)/ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

   Θεωρίες και Πολιτική Τουρισμού και Πολιτισμού Υ 8
   Οικονομικά Τουρισμού και Πολιτισμού Υ 8
   Διαχείριση και Marketing/Branding Τόπου Υ 8
   Σεμινάριο Υ 6
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)

   Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υ 9
   Μάθημα επιλογής Ε 7
   Μάθημα επιλογής Ε 7
   Μάθημα επιλογής Ε 7
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)

   Σεμινάριο Μεθοδολογίας Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών Υ 4
   Διπλωματική Εργασία Υ 26
   ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

   Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου και Αστική Αναγέννηση Ε 7
   Αειφόρος Τουρισμός Ε 7
   Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Ε 7
   Μέθοδοι Έρευνας Τουρισμού και Πολιτισμού Ε 7
   Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ε 7
   Διοικητικό Μάρκετινγκ Ε 7
   Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Τοπίου Ε 7
   Ειδικά Γεγονότα και Τοπική Ανάπτυξη Ε 7
   Iστορία του Τουρισμού μέσα από τη Διαχρονική Εξέλιξη του Πολιτισμού Ε 7

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ